Ochrona środowiska

Od wielu lat współpracujemy z inwestorami oraz przedsiębiorcami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi z różnych sektorów gospodarki (m.in. górnictwo, energetyka, hutnictwo, budownictwo, przemysł, w tym przemysł spożywczy).

Regulacje prawne w zakresie prawa ochrony środowiska ulegają częstym nowelizacjom, a wysoki poziom ich szczegółowości wymaga szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki. Rosnąca ilość przepisów w obszarze ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców. Mamy bogate doświadczenie oraz szeroką wiedzę na temat specyfiki działalności oraz funkcjonowania poszczególnych rynków.

W czym pomagamy

 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania emisjami, w tym uzyskiwanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • Weryfikacja możliwości przenoszenie decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń na korzystanie ze środowiska;
 • Koordynacja usług konsultantów zewnętrznych, w tym techników i inżynierów z zakresu ochrony środowiska, wspierających inwestycję i działalność klienta.

Rejestry środowiskowe, sprawozdawczość, opłaty

 • Doradztwo w zakresie obowiązku figurowania przedsiębiorcy w rejestrach środowiskowych i aktualizacje danych;
 • Wsparcie w zagadnieniach dotyczących sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska i ponoszonych opłat w tym zakresie;
 • Usługi związane ze wsparciem sprawozdawczości dot. gospodarki odpadami;
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania wodami, opłat za usługi wodne i sprawozdawczości w tym zakresie.

Gospodarowanie odpadami

 • Doradztwo prawne związane z gospodarką odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, odpadami komunalnymi oraz opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Doradztwo prawne w kwestiach związanych z zarządzaniem produktami ubocznymi procesów produkcyjnych, w tym również odpadami wydobywczymi;, w tym realizacja procesów związanych z utratą statusu odpadu oraz powstawaniem produktu ubocznego;
 • Analiza zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa unijnego, w tym dyrektywy odpadowej, czy rozporządzenia REACH;
 • Wsparcie w procesach związanych z gospodarką opakowaniami, w tym rejestracja w BDO, umowy dotyczące gospodarki opakowaniami i utrzymania poziomu recyklingu.

Realizacja inwestycji

 • Doradztwo prawne w zakresie środowiskowych wymogów realizacji inwestycji;
 • Sporządzanie opinii prawnych, opracowań, raportów, oraz audytów, przedstawiających otoczenie prawno-środowiskowe inwestycji oraz przygotowywanie studium wykonalności planowanych zamierzeń inwestycyjnych;
 • Wsparcie prawne w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, w tym wsparcie na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
 • Wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach dotyczących uzyskiwania oraz zmiany pozwoleń na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych (wodnoprawnych, odpadów oraz emisyjnych).

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 • Doradztwo we wszystkich aspektach prawnych związanych z prowadzeniem instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami;
 • Reprezentacja w sprawach z zakresu prawnej ochrony środowiska;
 • Wsparcie prawne w procesie uzyskiwania bezpłatnych uprawnień do emisji;
 • Wsparcie prawne w sprawach z zakresu obrotu uprawnieniami oraz instrumentami pochodnymi;
 • Weryfikacja możliwości rezygnacji z udziału w unijnym systemie handlu uprawnieniami i doradztwo w tym obszarze.

Szkody w środowisku, remediacja, rekultywacja

 • Doradztwo w obszarze odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska, w tym gleby oraz w zakresie zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń środowiska;
 • Wsparcie w procesach związanych z ustaleniami odpowiedzialności za szkody w środowisku, w tym remediacje gruntów;
 • Doradztwo prawne w kształtowaniu postanowień umownych odpowiedzialności za szkody w środowisku w przypadku sukcesji nieruchomości;
 • Wsparcie w identyfikacji historycznych informacji dotyczącej stanu środowiska.

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo na rzecz Meide Group w transakcji nabycia Odlewni Zawiercie w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska obejmujących kwestie pozwoleń środowiskowych, w tym koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Wyróżnienia