Magazynowanie odpadów – wymagania szczegółowe

W dniu 8 października 2020 r. opublikowano w dzienniku ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Najważniejsze kwestie wynikające z rozporządzenia to:

 • ograniczony zakres wytycznych dla magazynowania odpadów obojętnych (§ 2 ust. 2),
 • zawężony zakres wymagań dla wstępnego magazynowania odpadów przez wytwórcę (§ 4 ust. 1),
  przywrócona możliwość wykorzystania miejsc magazynowania odpadów do równoczesnego magazynowania substancji lub przedmiotów niebędących odpadami, w tym produktów ubocznych (§ 5 ust. 2),
 • wprowadzony wymóg oznakowania miejsc magazynowania odpadów (§ 5 ust. 3),
 • określone sposoby zabezpieczania przed uwolnieniem wycieków, ścieków czy wód odciekowych (§ 6 ust. 1),
 • zaostrzone wymagania dla magazynowania odpadów mogących powodować pylenie (§ 7),
 • wprowadzony obowiązek oznakowywania etykietą  zawierającą napis „ODPADY NIEBEZPIECZNE” (o minimalnych wymiarach 150 mm szerokości i 120 mm wysokości) odpadów niebezpiecznych magazynowanych w pojemnikach o pojemności powyżej 5 litrów (§ 9 ust. 1).

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się m.in. do magazynowania odpadów (§ 2):

 • komunalnych przez wytwórcę odpadów komunalnych,
 • przez wytwórców odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów, na podstawie rozporządzenia w zakresie zwolnień z ewidencji,
 • przez wytwórców odpadów prowadzących ewidencję uproszczoną,
 • przez podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady (np. sklepy),
 • przez prowadzącego miejsce odbioru baterii w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • których sposób magazynowania został określony w przepisach odrębnych (np. ZSEiE, pojazdy wycofane z eksploatacji, itp.).

Miejsca magazynowania odpadów, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, były magazynowane odpady, powinny spełniać wymagania określone w nowym rozporządzeniu w terminie 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (§ 14 ust. 1).

Wstępne magazynowanie odpadów prowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia powinno spełniać wymagania określone w nowym rozporządzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia (§ 14 ust. 2).

Jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, w czasie jej obowiązywania stosuje się wyłącznie wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów określone w tej decyzji (§ 14 ust. 3).

W przypadku gdy w dniu wejścia w życie rozporządzenia odpady niebezpieczne są magazynowane przez posiadacza odpadów niebędącego ich wytwórcą, jednostkowe oznakowanie jest umieszczane przez aktualnego posiadacza tych odpadów (§ 15).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Wróć do