Odpady | Niekompletny wniosek aktualizacyjny – i co dalej?

Termin na złożenie wniosków o tzw. aktualizację decyzji dotyczących gospodarki odpadami upłynął 5 marca. Nie wszyscy przedsiębiorcy mieli faktyczną możliwość skompletowania wniosków wraz z załącznikami do tej daty, co już od paru tygodni sygnalizowali. Ważne jednak było, by do 5 marca taki wniosek złożyć – nawet niekompletny! Co dalej z takimi niekompletnymi wnioskami?

Biorąc pod uwagę trudną sytuację branży Minister Klimatu wydał wytyczne, zgodnie z którymi przyjęte wnioski – nawet niekompletne – należy uznać za ważnie złożone. W wytycznych Minister wskazał, że: „za złożenie wniosku o zmianę decyzji należy uznać również złożenie wniosku zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania, terminie”.

Na uzupełnienie braków formalnych we wnioskach organ powinien wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni. Oznacza to, że organ może wyznaczyć termin dłuższy, w zależności od okoliczności sprawy. Również w tym zakresie Minister sygnalizuje w wytycznych, aby organ wyznaczał terminy uwzględniając realną możliwość ich dotrzymania przez stronę postępowania (oraz biorąc pod uwagę konieczność jak najszybszego dostosowania decyzji z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań). Z wytycznych zatem płynie informacja dla organów administracji, aby wyznaczając terminy do uzupełnienia wniosku kierowały się realną możliwością uzupełnienia wskazanych braków. Inne zatem powinny być terminy dla braków, które przedsiębiorca może uzupełnić od ręki, np. podpis na dokumencie, złożenie oświadczenia, a inne (dłuższe) w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku o np. operat przeciwpożarowy.

Przepis art. 64 § 2 KPA – stanowiący podstawę wezwania przez organ do uzupełnienia braków formalnych był nowelizowany właśnie w tym kierunku, by dać organom administracji możliwość wyznaczania realnych terminów na zebranie właściwych dokumentów przez stronę. Termin ten może również podlegać wydłużeniu, a także przywróceniu – w zależności od konkretnej sprawy.

Wyznaczenie stronie terminu oczywiście nierealnego do dotrzymania i następnie wyciągnięcie negatywnych dla strony konsekwencji procesowych należy ocenić jako wadliwe i niezgodnie z zasadami postępowania administracyjnego (wyrok WSA w Białymstoku z dnia 11 października 2017 r., sygn. II SA/Bk 414/17).

Co to oznacza w praktyce?

  • urzędy wzywając do uzupełnienia wniosków aktualizacyjnych mają możliwość wyznaczania dłuższych niż 7-dniowe terminów na uzupełnienie braków formalnych.
  • wyznaczane terminy do uzupełnienia braków powinny być realne – jest to ważne w kontekście np. brakujących operatów p.poż., których terminy przygotowań nie zależą od przedsiębiorców.
  • jeśli przedsiębiorca wie, że nie uda mu się dotrzymać wyznaczonego terminu, mimo że jest on dłuższy niż 7 dni – może przed jego upływem złożyć do urzędu pismo z prośbą o jego wydłużenie wraz ze wskazaniem realnej daty.
  • wniosek o wydłużenie terminu może być złożony ponownie – nie ma zakazu, aby przedsiębiorca wielokrotnie zwracał się do organu z taką prośbą, jeśli istnieją ku temu uzasadnione podstawy.

Składając wniosek o wydłużenie terminu przedsiębiorca powinien jednak mieć na uwadze i drugą stronę medalu. Jeśli wskaże zbyt odległy termin, to musi liczyć się z ryzykiem odmowy.  Urzędy przecież będą się kierowały również zaleceniem, aby jak najszybciej dostosować decyzje z zakresu gospodarki odpadami do nowych wymagań. Interesy obu stron należy zatem wyważyć.

Niezależnie od powyższego, w sytuacji, gdy przedsiębiorcy mają poważne problemy z przygotowaniem wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne, mogą również wnieść o zawieszenie postępowania na podstawie art. 98 § 1 KPA. Taki wniosek jednak musi być dobrze uzasadniony, a organ może się do tej prośby przychylić (choć nie ma takiego obowiązku). Takie rozwiązanie powinno być starannie przemyślane – w zależności od konkretnej sytuacji i możliwości uzupełnienia wniosku aktualizacyjnego.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Wróć do