Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona prywatności jest dla nas ważna.

Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), przygotowana została przez:

 1. SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583564, NIP: 5252569133, REGON: 146936694;
 2. SSW Pragmatic Solutions TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000957715, NIP: 5252898144 REGON: 52140891800000, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł;
 3. SSW Family Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, piętro 12, 00-124 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000583577, REGON: 146952641, NIP: 5252570484, o kapitale zakładowym w wysokości 500 915,01 zł;
 4. SSW Accounting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mielżyńskiego 14, piętro 7, 61-725 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Poznań – Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476008, REGON: 302523773, NIP: 7831703050, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł;
 5. SSW Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, piętro 12, 00-124 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576988, REGON: 362585193, NIP: 5223039303, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł,

– zwanych dalej łącznie „Współadministratorami” a każdy z nich „Współadministratorem” i jest skierowana do osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez te osoby ze strony WWW Współadministratorów (dalej jako „Serwis”), profilów Współadministratorów w mediach społecznościowych (Linkedin, Facebook, Instagram) działalnością gospodarczą Współadministratorów oraz ich działalnością marketingową i promocyjną.

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce plików cookies dostępnej pod adresem Polityka cookies – SSW Pragmatic Solutions

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Współadministratorami Twoich danych osobowych, na zasadzie wynikającej z art. 26 ust. 1 RODO, są:

 1. SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;
 2. SSW Pragmatic Solutions TAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa;
 3. SSW Family Office spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, piętro 12, 00-124 Warszawa;
 4. SSW Accounting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Mielżyńskiego 14, piętro 7, 61-725 Poznań;
 5. SSW Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, piętro 12, 00-124 Warszawa

Zasadnicza treść uzgodnień między Współadministratorami dotyczących zakresów obowiązków Współadministratorów oraz relacji pomiędzy nimi a podmiotami, których dane dotyczą, określona została w pkt 12 poniżej.

2. Jak się skontaktować ze Współadministratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z jednym ze Współadministratorów:

a) kierując korespondencję tradycyjną na jego adres: ul. Rondo ONZ 1, p. 12, 00-124 Warszawa lub;

b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: .

3. Czy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy wspólnego dla wszystkich Współadministratorów Inspektora Ochrony Danych. Skontaktować się z nim możesz pod adresem

4. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 Twoje dane osobowe, które przekazujesz Współadministratorom, przetwarzane są:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) w celu umożliwienia Ci kontaktu ze Współadministratorami lub jednym ze Współadministratorów za pośrednictwem Serwisu i umieszczonych w nim formularzy kontaktowych – podstawą przetwarzania jest niezbędny interes w związku z potrzebą udzielenia odpowiedzi na pytanie lub wiadomość przesłaną przez Ciebie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) w celu umożliwienia Ci zapisu na newslettery oferowane przez Współadministratorów lub jednego z nich – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

f) w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Współadministratorów – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub praw Współadministratorów lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny);

h) w celu zapewniania sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz dostosowania jego do potrzeb użytkowników (w tym celu Serwis korzysta z plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przez uzasadniony interes Współadministratorów należy rozumieć: ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub praw Współadministratorów lub obronę przed takimi roszczeniami, marketing bezpośredni usług świadczonych przez Współadministratorów lub strony trzeciej, dostarczanie usług i komunikacja z użytkownikiem Serwisu.

5. Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

W zakresie dozwolonym przez RODO przysługują Ci liczne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

a) Prawo dostępu do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych.

b) Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych. Masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:

 • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
 • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim;
 • gdy dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu RODO.

Nie będziemy mogli jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne: (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w przypadkach gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt. e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

e) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy przetwarzamy te dane w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Możemy nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś przed lub w trakcie współpracy z nami. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

h) Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Uprawnienia, o których mowa w pkt. a)-g) powyżej można wykonać poprzez skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sposób opisany w pkt 1 i 2 powyżej.

Z uprawnienia do złożenia skargi, o którym mowa w punkcie h) powyżej można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z organem nadzorczym.

Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia wymienionego w niniejszym punkcie chcesz skorzystać;
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, zwrócimy się do Ciebie z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji.

Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania przekażemy Ci informację o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Współadministratora – listownie na adres wskazany przez Ciebie, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany.

6. Bezpieczeństwo danych

Prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Dbamy o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

7. Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania jednak danych osobowych może jednak – w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwi zawarcie umowy z Administratorem, może wpłynąć na zakres usług, które Współadministratorzy będą mogli świadczyć na Twoją rzecz lub może uniemożliwić kontakt z Tobą lub przesyłanie Ci treści marketingowych, w tym newslettera.

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych
 • jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Przechowujemy dane użytkowników w infrastrukturze informatycznej dostarczanej przez podmioty zewnętrzne, w tym w skrzynkach mailowych, których serwery mogą być zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a tym samym przekazuje dane osobowe do odbiorców mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator przekazuje dane osobowe użytkowników wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem.

Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez nas w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu i sposobie udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1 Polityki Prywatności.

10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Okres przetwarzania danych przez nas zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, tj.:

a) w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego w Serwisie – do momentu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie oraz załatwienia sprawy będącej przedmiotem zgłoszonego zapytania w formularzu kontaktowym,

b) w przypadku zawarcia przez użytkownika umowy ze Współadministratorami – przez czas niezbędny do jej wykonania tych umów, a następnie w innych, zgodnych z prawem, celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia,

c) w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – do momentu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,

d) w przypadku wyrażonej zgody – dopóki nie zostanie zgoda cofnięta przez Ciebie,

e) w przypadku realizowania prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów – do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Współadministratorzy nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

12. Zasadnicza treść uzgodnień między Współadministratorami

 1) Współadministratorem wiodącym, tj. odpowiedzialnym za prowadzenie Serwisu oraz profili w mediów społecznościowych jest SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.

2) Każdy Współadministrator, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych uzyska od tych osób zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, o ile zgoda taka jest wymagana, a także przekaże tym osobom informacje, o których mowa w art. 13 lub w art. 14 RODO.

3) Właściwym Współadministratorem w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, będzie Współadministrator, który otrzymał takie żądanie, chyba że zadośćuczynić żądaniu może jedynie Współadministrator wiodący. W przypadku, gdy żądanie zostanie skierowane do kilku Współadministratorów, są oni zobowiązani, każdy z osobna, do udzielenia odpowiedzi na żądanie, po wcześniejszym uzgodnieniu wspólnego stanowiska. Niezależnie od powyższego, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą. W tym celu Współadministrator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pozostałych Współadministratorów o każdym żądaniu osoby, której dane osobowe dotyczą oraz udzielać wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

4) W przypadku zgłoszenia przez osobę żądania usunięcia jej danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, Współadministratorzy niezwłocznie wspólnie podejmują decyzję co do usunięcia tych danych oraz ustalają treść odpowiedzi. Decyzja dotycząca usunięcia danych osobowych oraz uzgodnienie treści odpowiedzi musi być podjęta bez zbędnej zwłoki.

5) Współadministratorem właściwym we wszelkich sprawach związanych z incydentem, w szczególności zarządzaniem incydentem i zgłoszeniem naruszenia danych osobowych organowi nadzorczemu, zgodnie z art. 33 RODO oraz zawiadomieniem osoby, której dane osobowe dotyczą, zgodnie z art. 34 RODO, jest ten Współadministrator, z którego działania bądź zaniechania naruszenie danych osobowych wynikło, chyba że Współadministratorzy postanowią inaczej.

6) Jeżeli Współadministrator, który stwierdził podejrzenia naruszenia danych osobowych, nie jest Współadministratorem, z którego działania bądź zaniechania naruszenie danych osobowych wynikło, informuje on pozostałych Współadministratorów o incydencie, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 24 godzin od stwierdzenia podejrzenia naruszenia danych osobowych.

7) W przypadku, gdy incydent wynika z działania bądź zaniechania kilku Współadministratorów, właściwym do wykonania obowiązków określonych w pkt 5 będzie wskazany przez nich wspólnie Współadministrator.

8) Niezależnie od pkt 5-7 powyżej, Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie spełniania obowiązków określonych w pkt 5. W tym celu Współadministratorzy zobowiązani są niezwłocznie informować siebie nawzajem o każdym podejrzeniu naruszenia danych osobowych, podjętych w związku z naruszeniem danych osobowych krokach, treści zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu w związku z naruszeniem danych osobowych, zawiadomienia osoby, której dane osobowe dotyczą oraz udzielać sobie nawzajem wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

9) Każdy Współadministrator, w przypadku otrzymania od właściwych organów żądania udostępnienia danych osobowych, powiadamia niezwłocznie pozostałych Współadministratorów o otrzymaniu takiego żądania, chyba, że takie powiadomienie nie jest dopuszczalne w świetle żądania właściwych organów lub przepisów prawa

10) Celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Współadministratorzy stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO.

11) Każdy Współadministrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych procesorowi, w drodze pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Współadministrator zobowiązany jest zapewnić realizację przez procesora obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO oraz poinformować pozostałych Współadministratorów o zamiarze zawarcia umowy z procesorem.

12) Każdy Współadministrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić sprzeciw co do zamiaru powierzenia do przetwarzania danych osobowych konkretnemu procesorowi. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Współadministrator zobowiązany jest powstrzymać się od powierzenia przetwarzania danych osobowych procesorowi do czasu uzgodnienia wspólnego stanowiska. Współadministratorzy mogą zgłosić sprzeciw także względem wcześniej zaakceptowanego procesora. W sytuacji gdy sprzeciw jest zasadny, Współadministrator, który zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z procesorem, zobowiązany jest rozwiązać umowę z procesorem. W każdym przypadku sprzeciw zgłaszany powinien być w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania danych osobowych i uzgodnienie rozwiązań alternatywnych.

13) Zabronione jest powierzenie przez Współadministratora przetwarzania danych osobowych procesorowi mającemu siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, bez uzgodnienia takiego powierzenia z pozostałymi Współadministratorami. W przypadku powierzenia przez Współadministratora danych osobowych procesorowi mającemu siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Współadministrator stosuje mechanizmy zgodnie z art. 44 – 46 RODO.

14) Współadministratorzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie, której dane osobowe dotyczą, w wyniku naruszenia RODO, stosownie do art. 82 RODO. W rozliczeniach wzajemnych Współadministratorzy posługują się odpowiedzialnością zasadą winy. Jeżeli żadnemu ze Współadministratorów nie można przypisać winy lub stopień winy Współadministratorów jest podobny, każdy z nich ponosi odpowiedzialność za szkodę w częściach równych.

15) Każdy Współadministrator odpowiada za działania i zaniechania osób, przy pomocy których będzie przetwarzał dane osobowe, w tym za działania i zaniechania procesorów, jak za własne działania lub zaniechania.

16) Każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które niniejsze uzgodnienia nakładają bezpośrednio na danego Współadministratora.

13. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych.

Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach ze stosownym wyprzedzeniem.