Infrastruktura

Doradzamy w kwestiach kluczowych dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces inwestycyjny, od zamawiających i wykonawców, inżynierów kontraktu, architektów, projektantów, podwykonawców, po doradców technicznych i biznesowych.

Znamy proces inwestycyjny zarówno od strony prawa, jak i praktyki inżynierskiej i budowlanej, co pozwala nam skutecznie zarządzać ryzykami kontraktowymi oraz relacjami z innymi podmiotami przy realizacji skomplikowanych i wysokonakładowych inwestycji infrastrukturalnych.

Zapewniamy wsparcie zarówno na etapie sporządzania i negocjacji kontraktów budowlanych, realizacji projektów infrastrukturalnych, jak i na etapie przedprocesowym oraz przy rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych.

W czym pomagamy

Bieżące doradztwo

 • Określenie ryzyk prawnych związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym i sposobów zapobiegania im;
 • Doradztwo i reprezentację strony w kontaktach z drugą stroną lub z inżynierem kontraktu;
 • Prowadzenie formalnej korespondencji kontraktowej;
 • Doradztwo w zakresie zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, wynikających m.in. z upadłości członka konsorcjum;
 • Sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych i analiz.

Roszczenia i spory

 • Wsparcie przy opracowaniu i przedstawianiu roszczeń wynikających z realizacji umowy (w tym roszczeń o przedłużenie czasu na ukończenie robót lub osiągnięcie tzw. kamienia milowego, związanych z rozliczaniem kosztów przyspieszenia lub przedłużenia robót, związanych z rozliczaniem robót dodatkowych oraz robót zamiennych, związanych ze zmianami cen oraz kosztów produkcji w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, naliczaniem, miarkowaniem i rozliczaniem kar umownych);
 • Doradztwo i reprezentacja na etapie przedsądowych metod rozstrzygania sporu;
 • Doradztwo i reprezentacja przed komisją rozjemstwa w sporach;
 • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w tym międzynarodowych.

Wybrane doświadczenia

 • Reprezentacja wiodącego biura architektonicznego przy zawarciu 10-letniej, wielomilionowej umowy o prace architektoniczne i projektowe z jedną z największych belgijskich spółek budowlanych, dla kompleksu inwestycyjnego w Nowym Centrum Łodzi – łącznie 9 budynków o powierzchni użytkowej 100.000 m2 – wartość całego projektu ok. 2 mld PLN
 • Doradztwo prawne i kontraktowe przy realizacji jednej z największych elektrociepłowni w Polsce – wartość projektu 1,4 mld PLN
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu energetycznego przy opracowaniu dokumentacji przetargowej, w tym kompleksowych umów o roboty budowlane, na potrzeby realizacji projektów energetycznych i ciepłowniczych, realizowanych w ramach zamówień publicznych albo z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich
 • Reprezentacja wiodącego biura architektonicznego w negocjacjach z austriackim koncernem budowlanym, dotyczących umowy Zaprojektuj i wybuduj dot. budowy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 • Reprezentacja wiodącego biura architektonicznego w negocjacjach kilkumilionowej umowy o prace projektowe z największym polskim deweloperem, dotyczącej budowy kompleksu mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą parkingową w Warszawie
 • Doradztwo i opracowanie szeregu kontraktów budowlanych i o usługi zarządzania budową w związku z inwestycją farmy wiatrowej o mocy 42 MW, wartość projektu 200 mln PLN
 • Doradztwo i reprezentacja największej polskiej grupy górniczo-energetycznej w kilkunastomilionowym sporze sądowym przeciwko ubezpieczycielowi w związku z awariami sprzętu w otworach wiertniczych
 • Reprezentacja globalnej spółki budowlanej na etapie przedprocesowym i w postępowaniu arbitrażowym w sporze przeciwko konsorcjantowi, dotyczącym realizacji zamówienia publicznego na wykonanie drogi ekspresowej w Polsce – wartość kontraktu ponad 294 mln PLN
Wyróżnienia