Ważne zmiany legislacyjne dotyczące decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Trudna sytuacja gospodarcza, w tym problemy i negatywne prognozy dotyczące rynku energetycznego, nie pozostają bez wpływu na przedsiębiorców działających w branży odpadowej. Sytuacji nie ułatwiają obowiązujące regulacje w zakresie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Większość z decyzji wydana została bowiem tuż po wejściu w życie nowej ustawy o odpadach w 2012 roku na maksymalny czyli dziesięcioletni okres. Zaś część pozwoleń o krótszym terminie została przedłużona do 17 listopada 2022 roku na mocy tzw. covidowej tarczy antykryzysowej. 

Z tego względu w najbliższych miesiącach przedsiębiorcy wytwarzający, zbierający lub przetwarzający odpady będą zmuszeni zmierzyć się z koniecznością podjęcia działań w celu uzyskania nowych zezwoleń na kolejne lata. Tymczasem branża odpadowa już teraz alarmuje o piętrzącej się fali wniosków oraz przedłużających się postępowaniach administracyjnych. 

Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, pomimo tytułu niekojarzącego się z gospodarką odpadową, wychodzi szeroko komentowana w ostatnich dniach ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która weszła w życie 18 października 2022 r. Aktem tym zmieniono m.in. ustawę o odpadach oraz Prawo ochrony środowiska w części dotyczącej zezwoleń odpadowych, przedłużając tym samym ich ważność.  

Zgodnie z nowymi przepisami, w okresie do dnia 31 grudnia 2025 r,. pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów nie wygasają, jeżeli posiadacz odpadów w terminie nie później niż trzy miesiące przed upływem czasu, na jaki decyzja została wydana, złoży wniosek o wydanie nowego pozwolenia lub zezwolenia. Możliwość złożenia takiego wniosku dotyczy także decyzji, których ważność na dzień wejścia w życie ustawy wynosi mniej niż 3 miesiące –  w takim przypadku wiążącym terminem na złożenie wniosku jest termin obowiązywania dotychczasowej decyzji. Zmiany nie obejmą jednak sytuacji, w której wniosek złożony został przed 18 października, nawet jeżeli nadal pozostaje on nierozpatrzony. 

Zastosowane rozwiązanie stanowi bezsprzecznie istotne ułatwienie dla przedsiębiorców, przy czym pamiętać należy, że dotychczasowe decyzje wygasną w dniu następującym po dniu, w którym:  

  1. nowe pozwolenie, decyzja odmowna albo decyzja umarzająca postępowanie staną się ostateczne, 
  2. wniosek o wydanie nowego pozwolenia właściwy organ pozostawi bez rozpatrzenia. 

Warto przy tym podkreślić, że posiadacz odpadów jest zobowiązany do utrzymania zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku przez cały okres obowiązywania pozwolenia, a zatem także przez cały okres wydłużonego obowiązywania decyzji. Wprowadzono jednak możliwość zmiany formy zabezpieczenia roszczeń w trakcie obowiązywania zezwolenia. 

Podsumowując, dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy z branży odpadowej uzyskają możliwość częściowego uniknięcia ryzyk związanych z przedłużającymi się postępowaniami o wydanie nowej decyzji. Pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku będą oni mogli korzystać z uzyskanych wcześniej pozwoleń i zezwoleń w terminie dłuższym niż wskazany w pierwotnej treści decyzji. 

Oczywiście, dla uzyskania przedłużenia ważności decyzji odpadowych na preferencyjnych warunkach wprowadzonych nowymi przepisami kluczowe znaczenie ma złożenie poprawnego wniosku, spełniającego wszystkie ustawowe wymogi. 

Zespół Ochrony Środowiska SSW Pragmatic Solutions kompleksowo wspiera przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji i zezwoleń na każdym etapie takich postępowań. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.  

Wróć do