Więcej uprawnień dla organizacji ekologicznych w projekcie ustawy dotyczącej ochrony środowiska

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Cel projektu: dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskie poprzez zwiększenie uprawnień przysługujących stronom postępowania i organizacjom ekologicznym w procesie inwestycyjnym, m.in. poprzez zapewnienie dostępu zainteresowanej społeczności do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. Najważniejsze rozwiązania, które znalazły się w projekcie:

  • Zapewnienie dostępu organizacjom ekologicznym do wymiaru sprawiedliwości w przypadku procesu inwestycyjnego prowadzonego dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
  • Rozszerzenie uprawnień stron postępowania i organizacji ekologicznych w przypadku postępowań dotyczących decyzji środowiskowej oraz decyzji następczych (decyzji inwestycyjnych, do których wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej).
  • Umożliwienie organizacjom ekologicznym i stronom postępowania wnioskowania o wstrzymanie wykonania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej wraz z możliwością złożenia skargi do sądu na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.
  • Umożliwienie stronom postępowania oraz organizacjom ekologicznym wnioskowania o wstrzymanie wykonania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej zaskarżonej do sądu.
  • Zapewnienie stronom postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych oraz organizacjom ekologicznym prawa do wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, w tym skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, ze względu na ich niezgodność z decyzją środowiskową.

Ważne: zaproponowane rozwiązania będą miały zastosowanie bez względu na przepisy poszczególnych ustaw, w tym specustaw, dotyczących wydawania i skarżenia zezwoleń inwestycyjnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wróć do