Ograniczony potencjał spalarni odpadów uwolniony

20 listopada 2020 r. Senat skierował uchwaloną przez Sejm ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw do senackich komisji środowiska, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz nadzwyczajnej do spraw klimatu.

Uchwalona przez Sejm ustawa zawiera długo wyczekiwane przez samorządy, a także branżę odpadową zmiany dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Ustawa o Odpadach) powodowały problemy z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w postaci braku możliwości składowania frakcji nadsitowej, niedobór instalacji mogących zagospodarować takie odpady. Dodatkowo wprowadziły znaczne obostrzenia przy magazynowaniu odpadów.

Przekazana do senackich komisji ustawa zawiera zmiany w Ustawie o Odpadach (art. 2 ustawy nowelizującej), polegające na uchyleniu art. 35b i art. 35c Ustawy o Odpadach, tj. odejście od obecnych restrykcyjnych rozwiązań związanych z przekroczeniem limitu 30% termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Procedowana obecnie ustawa zawiera również zmiany dotyczące poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych. Przeniesiono zapisy o poziomach recyklingu z rozporządzenia do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym w 2025 r. recyklingowi ma podlegać 55 proc. odpadów, a w 2035 r. – 65 proc. Nowa metoda liczona do wszystkich wytworzonych odpadów zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 r. Sprawozdanie w tej sprawie będzie składane w 2022 roku.

Ustawa wskazuje również, że 55-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów gminy będą musiały osiągnąć dopiero w 2025 r. oraz odpowiednio 60 proc. i 65 proc. za rok 2030 oraz 2035.

Przesunięte zostało również o rok uruchomienie tzw. modułu potwierdzeń w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

O dalszych pracach Senatu będziemy informować na bieżąco.

Wróć do