Górnictwo

Doradzamy zarówno prawnie, jak i finansowo, przedsiębiorstwom prowadzącym działalność górniczą. Oferujemy obsługę kwestii korporacyjnych, kontraktów, zagadnień z obszaru ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, przetargów i zamówień publicznych.

Skomplikowany system zasad i procedur, długa lista decyzji niezbędnych do prowadzenia działalności mogą skutecznie blokować lub wstrzymywać rozwój projektów górniczych. Staramy się skutecznie odpowiadać na te regulacyjne wyzwania. 

Nasz zespół ekspertów zapewnia doradztwo prawne dla projektów wszystkich rodzajów górniczych (greenfield, brownfield, projektów w fazie produkcji czy w likwidacji).

W czym pomagamy

Ochrona środowiska

 • Doradztwo w uzyskiwaniu wszystkich wymaganych prawem dokumentów i zezwoleń związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko;
 • Nadzór nad procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności w celu zapewnienia jej regularnego przebiegu;
 • Reprezentowanie klientów przed organami ochrony środowiska i jednostkami samorządu terytorialnego;
 • Udział w spotkaniach z Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska, Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska;
 • Współpraca z ekspertami ochrony środowiska w celu zapewnienia optymalnego wdrożenia przedsięwzięcia, z uwzględnieniem interesów inwestora przy jednoczesnym zagwarantowaniu minimalnego wpływu na środowisko;
 • Wsparcie prawne w pozyskiwaniu zgód wodnoprawnych;
 • Wsparcie prawne w pozyskiwaniu pozwoleń na wytwarzanie odpadów, programów gospodarowania odpadami wydobywczymi;
 • Doradztwo w zakresie zasad odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz historyczne szkody w środowisku, wsparcie prawne w uzyskiwaniu decyzji ustalających plan remediacji, decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji.

Doradztwo transakcyjne

 • Doradztwo na rzecz spółek sektora wydobywczego w transakcjach związanych ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego;
 • Doradztwo w zakresie wspólnych przedsięwzięć we wszystkich dostępnych modelach, takich jak konsorcjum, joint venture, umowa wspólników, farm-in, farm-out, JOA itp.;
 • Przeprowadzenie kompleksowej analizy prawno-podatkowej projektów górniczych i istniejących spółek;
 • Udzielanie kompleksowych porad dotyczących projektowania zoptymalizowanych struktur podatkowych dla transakcji M&A i JV;
 • Doradztwo w zakresie finansowania projektów górniczych, zgodnie z następującymi formułami: corporate finance, project finance, bonds, IPO.

Bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw górniczych

 • Doradztwo korporacyjne, w tym pełnienie funkcji corporate secretary, obsługa Zarządu, Rady Nadzorczej, przebiegów Walnych Zgromadzeń / Zgromadzeń Wspólników, organizacja finansowania od wspólników, itp.;
 • Doradztwo w zakresie praw autorskich, ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji;
 • Przygotowanie i negocjowanie umów w bieżącej działalności;
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorców górniczych w sporach z kontrahentami;
 • Bieżące doradztwo podatkowe.

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych, w tym postępowań koncesyjnych, postępowań o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, postępowań dotyczących gospodarki odpadami dla największej polskiej grupy wydobywczej sektora upstream
 • Wsparcie prawne w procesie zakończonym udokumentowaniem złoża węgla brunatnego z zasobem miliarda ton węgla. Reprezentowanie klienta w postępowaniu koncesyjnym oraz reprezentacja w ponad stu postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych obejmujących precedensowe środki zabezpieczające w zakresie dostępu do gruntu
 • Opracowanie i wdrożenie modeli finansowania operacji poszukiwawczych dotyczących gazu łupkowego (z uwzględnieniem różnych modeli form prawnych spółek, finansowania w ramach JV) dla spółek należących do największego globalnego koncernu z sektora upstream
 • Doradztwo na rzecz nowojorskiego funduszu PE (aktywnego na rynku poszukiwania i wydobywania rud metali) przy wykupie mniejszościowego wspólnika (spółki wydobywczej z siedzibą w Australii) ze spółki,  h która realizowała  przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania złóż metali w Polsce
 • Doradztwo w konkurencyjnym postępowaniu koncesyjnym dotyczącym uzyskiwania koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej miedzi oraz srebra w Polsce
 • Doradztwo przy uzyskaniu koncesji na rozpoznawanie węgla kamiennego oraz w sporze z konkurencyjnym podmiotem o możliwości uzyskania koncesji wydobywczej na ten sam obszar
Wyróżnienia