Utrata statusu odpadu przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw

1 grudnia 2022 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające utratę statusu odpadu przez odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw. Warunki jakie muszą zostać spełnione, by doszło do utraty statusu odpadu przez te odpady określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw. 

Rozporządzenie określa zamknięty katalog odpadów, które w wyniku procesu odzysku R5 lub R12 mogą stać się materiałami lub produktami nadającymi się do produkcji lub wykonania: 

  1. cementu, betonu i spoiw, podbudów, kruszyw, mieszanek związanych i niezwiązanych, robót ziemnych, 
  2. gipsu syntetycznego wykorzystywanego do produkcji materiałów budowlanych, 
  3. nawozów i środków wspomagających uprawę roślin. 

Rozporządzenie wskazuje przesłanki, które muszą zostać spełnione, aby doszło do utraty statusu odpadu zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach. Warunki te obrazuje poniższa tabela: 

rodzaj odpadów  wykorzystanie do produkcji lub wykonania  wymagane kryteria  warunki 

odpady powstające w procesie energetycznego spalania paliw poddane procesowi odzysku R5 lub R12 (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia) 

 

cementu, betonu i spoiw, podbudów, kruszyw, mieszanek związanych i niezwiązanych, robót ziemnych  spełniają minimalne kryteria jakościowe określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia  nie spowodują bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

Pobranie i przebadanie próbek zgodnie z § 4 Rozporządzenia. 

Próbki pobiera i bada laboratorium posiadające odpowiednią akredytację w rozumieniu art. 5 pkt 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

Metoda poboru próbek powinna spełniać co najmniej wymagania normy PN-EN 14899. 

Z badania próbek sporządza się protokół, który należy przechowywać 5 lat. 

gipsu syntetycznego wykorzystywanego do produkcji materiałów budowlanych  spełniają minimalne kryteria jakościowe określone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia 
nawozów i środków wspomagających uprawę roślin  spełniają wymagania określone w przepisach o nawozach i nawożeniu dla nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE 

 

Rozporządzenie określa również wzór oświadczenia, które składa posiadacz odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw, potwierdzającego spełnienie warunków utraty statusu odpadu. Oświadczenie takie jest przedkładane odpowiednim organom w przypadku kontroli i należy je przechowywać przez okres 5 lat. 

Rozporządzenie wprowadza ponadto obowiązek prowadzenia systemu gospodarowania stanowiący zbiór procedur takich jak m.in. monitorowanie procesów i technik przetwarzania odpadów, monitorowanie zgodności materiałów lub produktów powstałych w wyniku procesu odzysku za zgodność z minimalnymi, kryteriami jakościowymi, szkolenia personelu. Obowiązek prowadzenia systemu gospodarowania wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia Rozporządzenia. 

Treść Rozporządzenia dostępna jest tu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2330 

Komentarz SSW: 

Możliwość utraty statusu odpadu przez odpady została wprowadzona unijną dyrektywą ramową o odpadach. Przepisy dyrektywy zostały następnie implementowane w Polsce w ustawie o odpadach z 2012 r., a weszły w życie w 2013 r. Pierwotnie art. 14 ustawy o odpadach wskazywał podstawowe warunki, zgodnie z dyrektywą ramową o odpadach, których spełnienie powodowało utratę statusu odpadu przez dany odpad z mocy prawa. Przepisy te jednak nastręczały wiele trudności, a organy administracji miały problemy z ich stosowaniem bez szczegółowych wytycznych. Niewiele urzędów decydowało się na określenie utraty statusu odpadu przez dany odpad w wydawanych przez siebie decyzjach administracyjnych. Stąd, w następstwie nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r., wprowadzono do art. 14 ustawy o odpadach delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego warunki utraty statusu odpadu dla poszczególnych odpadów. 

W oparciu o w/w delegację do tej pory zostały wydane tylko dwa rozporządzenia: 

  • w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów powstających w procesie energetycznego spalania paliw, 
  • w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. 

Branża odpadowa wskazuje od dłuższego czasu na pilną konieczność uregulowania warunków utraty statusu odpadu dla paliw alternatywnych, w szczególności w kontekście ich energetycznego potencjału. 

SSW aktywnie wspiera przedsiębiorców w tematach związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym w procedurach dotyczących utraty statusu odpadu i powstania produktu ubocznego. 

Zapraszamy do współpracy!

Wróć do