Do 10 mln zł nawiązki i 12 lat pozbawienia wolności – sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku

12 sierpnia 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano pakiet zmian przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.  Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy – obecne sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku są niewystarczające. Zaproponowane zmiany obejmują zmiany m.in. w kodeksie karnym oraz kodeksie wykroczeń i zakładają podwyższenie grożącej kary m.in. za:

  • Niszczenie albo uszkadzanie terenu objętego ochroną roślin lub zwierząt powodujące istotną szkodę – od roku do pięciu lat pozbawienia wolności (obecnie jest to od 3 miesięcy do 5 lat).
  • Zanieczyszczenie wody, powietrza, powierzchni ziemi – od roku do 10 lat pozbawienia wolności (obecnie jest to od trzech miesięcy do 5 lat).
  • Przestępstwo popełnione w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu wymagającej pozwolenia na korzystanie ze środowiska – od 2 do 10 lat pozbawienia wolności (obecnie jest to od 6 miesięcy do 8 lat).
  • Niezgodne z prawem składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub niszczyć środowisko – od roku do 10 lat pozbawienia wolności (obecnie jest to od 3 miesięcy do 5 lat)
  • Przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę odpadów bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom odpadów niebezpiecznych – od 2 do 12 lat pozbawienia wolności (obecnie jest to od 6 miesięcy do 8 lat).

Proponowane zmiany zakładają również surowsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku we wskazanych wyżej przypadkach. W przypadku śmierci człowieka lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób projekt przewiduje karę od 2 lat do 15 lat pozbawienia wolności (obecnie jest to od 2 lat do 12 lat). To jednak nie koniec planowanych zmian. W przypadku skazania za przestępstwo przeciwko środowisku sąd ma obligatoryjnie orzekać nawiązkę w wysokości od 10 tys. do nawet 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obligatoryjna nawiązka będzie miała zastosowanie również w przypadku przestępstwa z narażenia.

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska zaczyna odgrywać co raz to większą rolę w życiu codziennym, ale także w biznesie. Specjalistyczna wiedza staje się niezbędnym elementem kadry menedżerskiej i zarządczej, a brak znajomości wymagań szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska może skutecznie uniemożliwić podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie jest na etapie konsultacji, które potrwają 21 dni.

O dalszych losach projektu będziemy informować na bieżąco, a już dziś w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawem ochrony środowiska zapraszamy do kontaktu!

Wróć do