Ochrona środowiska

Każda inwestycja oddziałuje na środowisko naturalne. Efektywne zarządzanie ryzykiem w tym obszarze stanowi jeden z kluczowych aspektów funkcjonowania sektorów takich, jak przemysł, górnictwo, hutnictwo, budownictwo czy energetyka. Dlatego prawidłowa ocena ryzyka środowiskowego w wielu przypadkach decyduje o sukcesie całego przedsięwzięcia.

 

Wyzwania z zakresu ochrony środowiska mają wymiar globalny, dlatego oprócz przepisów krajowych, istotną rolę w ich realizacji odgrywają także przepisy Unii Europejskiej oraz konwencje międzynarodowe.

Regulacje prawne w zakresie prawa ochrony środowiska ulegają częstym nowelizacjom, a wysoki poziom ich szczegółowości wymaga szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki. Rosnąca ilość przepisów w obszarze ochrony ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców. Zgodność inwestycji z przepisami środowiskowymi stanowi dziś poważne wyzwanie dla każdego inwestora. Dlatego bieżąca kontrola zgodności z wymaganiami środowiskowymi oraz monitorowanie zmian legislacyjnych  stanowi jeden z czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw w tym m.in. kopalni, zakładów przemysłowych czy też instalacji energetycznych.

Gospodarka wodno-ściekowa, zarządzanie odpadami, emisje gazów i pyłów do środowiska czy zanieczyszczenie gruntów, to tylko niektóre elementy, o których należy pamiętać przygotowując i realizując zamierzenia inwestycyjne.

Nasz zespół składa się z ekspertów współpracujących od wielu lat z inwestorami oraz przedsiębiorcami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi z różnych sektorów gospodarki (m.in. górnictwo, energetyka, hutnictwo, budownictwo, przemysł, w tym przemysł spożywczy). Dzięki temu posiadamy bogate doświadczenie oraz szeroką wiedzę na temat specyfiki działalności oraz funkcjonowania poszczególnych rynków i jesteśmy w stanie zaproponować formułę współpracy oraz usługi w pełni dopasowane do oczekiwań oraz potrzeb biznesowych naszych klientów.

W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

 • Kompleksowe doradztwo prawno-biznesowe dla inwestorów w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji;
 • Obsługę transakcji fuzji i przejęć w zakresie dotyczącym ochrony środowiska;
 • Wsparcie merytoryczne zainteresowanych podmiotów w procesie stanowienia prawa i kierunków polityk;
 • Reprezentację przed organami administracyjnymi w celu uzyskania decyzji i pozwoleń środowiskowych niezbędnych do realizacji oraz dalszego funkcjonowania inwestycji;
W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:
 • Reprezentację w postępowaniach przed organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska;
 • Bieżące doradztwo prawne w zakresie wypełniania obowiązków środowiskowych przez przedsiębiorców;
 • Kompleksowe doradztwo prawno-biznesowe w specjalistycznych zagadnieniach branżowych, takich jak handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, rozporządzenie REACH, czy gospodarka o obiegu zamkniętym.

W czym możemy pomóc?

Realizacja inwestycji

 • Doradztwo prawne w zakresie środowiskowych wymogów realizacji inwestycji;
 • Sporządzanie opinii prawnych, opracowań, raportów, oraz audytów, przedstawiających otoczenie prawno-środowiskowe inwestycji oraz przygotowywanie studium wykonalności planowanych zamierzeń inwestycyjnych;
 • Wsparcie prawne w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, w tym wsparcie na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
 • Wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach dotyczących uzyskiwania oraz zmiany pozwoleń na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych (wodnoprawnych, odpadów oraz emisyjnych);
 • Doradztwo w zakresie przenoszenia pozwoleń środowiskowych lub ich sukcesji związanej ze sprzedażą aktywów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też zmianą struktury właścicielskiej uprawnionego podmiotu;
 • Koordynacja usług konsultantów zewnętrznych, w tym techników i inżynierów z zakresu ochrony środowiska, wspierających inwestycję i działalność klienta;
 • Doradztwo w kwestiach środowiskowych w sektorze surowców naturalnych, w szczególności: ropa, gaz, węgiel, kruszywa, sole potasowe, solanki, woda;
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy właściwe w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi;
 • Doradztwo w obszarze dostosowania prowadzonej działalności do wymogów i ograniczeń wynikających z prawodawstwa unijnego.

Transakcje fuzji i przejęć

 • Doradztwo prawne przy transakcjach share deal oraz asset deal, a także w procesach restrukturyzacji grup kapitałowych, w zakresie prawa ochrony środowiska, w tym udział w negocjacjach oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej;
 • Przeprowadzanie audytów prawno-środowiskowych, w tym analiza dokumentacji formalno-prawnej z zakresu korzystania ze środowiska, w szczególności decyzji i pozwoleń administracyjnych, dokumentacji ewidencyjno-sprawozdawczej, oraz pozostałej dokumentacji środowiskowej;
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów w formie pełnej lub w tzw. formie red flag, zawierającej wszystkie ryzyka zidentyfikowane w trakcie audytu;
 • Weryfikacja możliwości przenoszenia decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń na korzystanie ze środowiska;
Transakcje fuzji i przejęć

Proces legislacyjny

 • Monitorowanie propozycji zmian w prawodawstwie;
 • Tworzenie koalicji interesariuszy;
 • Doradztwo merytoryczne w procesie stanowienia prawa, projektowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych oraz formułowanie uwag w związku z konsultacjami publicznymi projektów aktów prawnych i założeń do tych projektów;
 • Doradztwo merytoryczne na rzecz zainteresowanych podmiotów świadczone w związku z kreowaniem kierunków polityk (w tym w szczególności w obszarze polityki energetycznej, polityki ochrony środowiska oraz polityki surowcowej);
 • Realizacja projektów z obszaru advocacy, spraw publicznych (public affairs) i projektów zakładających zwiększenie świadomości publicznej co do zasadności dokonania określonych zmian w prawie;
 • Wsparcie beneficjentów pomocy państwa jako zainteresowanych podmiotów w postępowaniach prowadzonych przez Komisję Europejską;
 • Opracowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w obszarze środowiskowym oraz struktur działalności opartych na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Decyzje i pozwolenia administracyjne

 • Przygotowywanie wniosków, załączników oraz pozostałej dokumentacji związanej z uzyskiwaniem  lub zmianą decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń oraz zgłoszeń w obszarze ochrony środowiska, związanych z prowadzoną działalnością, w tym pozwoleń zintegrowanych dla instalacji IPPC;
 • Weryfikacja pozwoleń zintegrowanych i raportów początkowych pod kątem konkluzji BAT;
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania wodami, w tym uzyskiwanie decyzji, pozwoleń oraz zgód wodnoprawnych;
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania emisjami, w tym uzyskiwanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • Weryfikacja możliwości przenoszenie decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń na korzystanie ze środowiska;
 • Koordynacja usług konsultantów zewnętrznych, w tym techników i inżynierów z zakresu ochrony środowiska, wspierających inwestycję i działalność klienta.

Rejestry środowiskowe, sprawozdawczość, opłaty

 • Doradztwo w zakresie obowiązku figurowania przedsiębiorcy w rejestrach środowiskowych i aktualizacje danych;
 • Wsparcie w zagadnieniach dotyczących sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska i ponoszonych opłat w tym zakresie;
 • Usługi związane ze wsparciem sprawozdawczości dot. gospodarki odpadami;
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania wodami, opłat za usługi wodne i sprawozdawczości w tym zakresie.
Rejestry środowiskowe, sprawozdawczość, opłaty

Gospodarowanie odpadami

 • Doradztwo prawne związane z gospodarką odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, odpadami komunalnymi oraz opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Doradztwo prawne w kwestiach związanych z zarządzaniem produktami ubocznymi procesów produkcyjnych, w tym również odpadami wydobywczymi;, w tym realizacja procesów związanych z utratą statusu odpadu oraz powstawaniem produktu ubocznego;
 • Analiza zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa unijnego, w tym dyrektywy odpadowej, czy rozporządzenia REACH;
 • Wsparcie w procesach związanych z gospodarką opakowaniami, w tym rejestracja w BDO, umowy dotyczące gospodarki opakowaniami i utrzymania poziomu recyklingu;
Gospodarowanie odpadami
 • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska, m.in. spalarnie śmieci, oczyszczalnie, punkty selektywnej zbiórki odpadów, zakłady produkcji paliw alternatywnych;
 • Doradztwo w zakresie uzyskiwania pozwoleń sektorowych związanych z gospodarką odpadami, w tym odpadami komunalnymi;
 • Wsparcie prawne w zakresie funkcjonowania składowisk odpadów, przetwarzania odpadów, produkcji paliw alternatywnych, zbiórki, transportu i selekcji odpadów;
 • Wsparcie dotyczące transportu odpadów, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów;
 • Doradztwo prawne dla przedsiębiorców w zakresie dostosowywania działalności do aktualnych obowiązków z zakresu gospodarki odpadami, w tym aktualizacja posiadanych pozwoleń odpadowych;
 • Wsparcie w zakresie możliwości wykorzystania dronów w monitoringu wizyjnym miejsc składowania odpadów.

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 • Doradztwo we wszystkich aspektach prawnych związanych z prowadzeniem instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami;
 • Reprezentacja w sprawach z zakresu prawnej ochrony środowiska;
 • Wsparcie prawne w procesie uzyskiwania bezpłatnych uprawnień do emisji;
 • Wsparcie prawne w sprawach z zakresu obrotu uprawnieniami oraz instrumentami pochodnymi;
 • Weryfikacja możliwości rezygnacji z udziału w unijnym systemie handlu uprawnieniami i doradztwo w tym obszarze.

Szkody w środowisku, remediacja, rekultywacja

 • Doradztwo w obszarze odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska, w tym gleby oraz w zakresie zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń środowiska;
 • Wsparcie w procesach związanych z ustaleniami odpowiedzialności za szkody w środowisku, w tym remediacje gruntów;
 • Doradztwo prawne w kształtowaniu postanowień umownych odpowiedzialności za szkody w środowisku w przypadku sukcesji nieruchomości;
 • Wsparcie w identyfikacji historycznych informacji dotyczącej stanu środowiska.

Co nas wyróżnia?

Przyjazne podejście do klienta

Elastyczna formuła współpracy

Najwyższa jakość świadczonych usług

Znajomość kluczowych sektorów gospodarki

Doświadczenie w specjalistycznych obszarach branżowych

 

Doświadczenie

Prowadzenie audytów prawno-środowiskowych, w zakresie gospodarki wodnej, wodno-ściekowej, odpadowej, w szczególności weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych oraz doradztwo związane ze zmianą regulacji prawa wodnego.

Prowadzanie audytów prawno-środowiskowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych.

Kompleksowe doradztwo w projekcie prowadzonym przez czołowego producenta energii elektrycznej dotyczącym stosowania paliwa zastępczego otrzymanego w procesie utraty statusu odpadu przez odpady komunalne i osady ściekowe.

Doradztwo na rzecz polskiego lidera sektora upstream w zakresie pozyskiwania i zmiany decyzji środowiskowych, zezwoleń sektorowych oraz prowadzenia działań naprawczych związanych ze szkodami w środowisku.

Całościowe doradztwo w procesie inwestycyjnym, prowadzenie postępowania i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla centrów usługowo-handlowych w Poznaniu, Kielcach, Olsztynie.

Doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu energetycznego w wieloletnim projekcie budowy spalarni odpadów komunalnych w największych polskich aglomeracjach.

Kompleksowe doradztwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym przebudowy składowiska odpadów wytworzonych w elektrowni węglowej.

Kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi i w zakresie opłaty produktowej; bieżący monitoring przepisów w tym zakresie; cykliczne raporty na temat ryzyk środowiskowych.

Proces inwestycyjny spółki, będącej największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się usługami związanymi z obsługą pól naftowych, w zakresie uzyskiwania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dotyczących gospodarki odpadami.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w sektorze upstream w Polsce.

Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Wdrożenie programu zarządzania ubocznymi produktami spalania (UPS) dla jednej z największych grup energetycznych w Polsce.

Wdrożenie strategii CSR w obszarze ochrony środowiska w przedsiębiorstwie górniczym oraz doradztwo w zakresie raportowania danych niefinansowych.

Uzyskanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z rezerwy dla nowych instalacji dla operatorów z różnych branż.

Skontaktuj się z nami

Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Partner

Kontakt

więcej
Anna Piotrowska, LLM

Anna Piotrowska, LLM

Senior Managing Associate

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: