Ochrona środowiska

Każda inwestycja oddziałuje na środowisko naturalne. Efektywne zarządzanie ryzykiem w tym obszarze stanowi jeden z kluczowych aspektów funkcjonowania sektorów takich, jak przemysł, górnictwo, hutnictwo, budownictwo czy energetyka. Dlatego prawidłowa ocena ryzyka środowiskowego w wielu przypadkach decyduje o sukcesie całego przedsięwzięcia.

 

Wyzwania z zakresu ochrony środowiska mają wymiar globalny, dlatego oprócz przepisów krajowych, istotną rolę w ich realizacji odgrywają także przepisy Unii Europejskiej oraz konwencje międzynarodowe.

Regulacje prawne w zakresie prawa ochrony środowiska ulegają częstym nowelizacjom, a wysoki poziom ich szczegółowości wymaga szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki. Rosnąca ilość przepisów w obszarze ochrony ochrony środowiska wyznacza coraz większy zakres obowiązków dla przedsiębiorców. Zgodność inwestycji z przepisami środowiskowymi stanowi dziś poważne wyzwanie dla każdego inwestora. Dlatego bieżąca kontrola zgodności z wymaganiami środowiskowymi oraz monitorowanie zmian legislacyjnych  stanowi jeden z czynników warunkujących prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw w tym m.in. kopalni, zakładów przemysłowych czy też instalacji energetycznych.

Gospodarka wodno-ściekowa, zarządzanie odpadami, emisje gazów i pyłów do środowiska czy zanieczyszczenie gruntów, to tylko niektóre elementy, o których należy pamiętać przygotowując i realizując zamierzenia inwestycyjne.

Nasz zespół składa się z ekspertów współpracujących od wielu lat z inwestorami oraz przedsiębiorcami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi z różnych sektorów gospodarki (m.in. górnictwo, energetyka, hutnictwo, budownictwo, przemysł, w tym przemysł spożywczy). Dzięki temu posiadamy bogate doświadczenie oraz szeroką wiedzę na temat specyfiki działalności oraz funkcjonowania poszczególnych rynków i jesteśmy w stanie zaproponować formułę współpracy oraz usługi w pełni dopasowane do oczekiwań oraz potrzeb biznesowych naszych klientów.

W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

 • Kompleksowe doradztwo prawno-biznesowe dla inwestorów w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji;
 • Obsługę transakcji fuzji i przejęć w zakresie dotyczącym ochrony środowiska;
 • Wsparcie merytoryczne zainteresowanych podmiotów w procesie stanowienia prawa i kierunków polityk;
 • Reprezentację przed organami administracyjnymi w celu uzyskania decyzji i pozwoleń środowiskowych niezbędnych do realizacji oraz dalszego funkcjonowania inwestycji;
W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:
 • Reprezentację w postępowaniach przed organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska;
 • Bieżące doradztwo prawne w zakresie wypełniania obowiązków środowiskowych przez przedsiębiorców;
 • Kompleksowe doradztwo prawno-biznesowe w specjalistycznych zagadnieniach branżowych, takich jak handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, rozporządzenie REACH, czy gospodarka o obiegu zamkniętym.

W czym możemy pomóc?

Realizacja inwestycji

 • Doradztwo prawne w zakresie środowiskowych wymogów realizacji inwestycji;
 • Sporządzanie opinii prawnych, opracowań, raportów, oraz audytów, przedstawiających otoczenie prawno-środowiskowe inwestycji oraz przygotowywanie studium wykonalności planowanych zamierzeń inwestycyjnych;
 • Wsparcie prawne w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, w tym wsparcie na etapie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
 • Wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach dotyczących uzyskiwania oraz zmiany pozwoleń na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń sektorowych (wodnoprawnych, odpadów oraz emisyjnych);
 • Doradztwo w zakresie przenoszenia pozwoleń środowiskowych lub ich sukcesji związanej ze sprzedażą aktywów, zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też zmianą struktury właścicielskiej uprawnionego podmiotu;
 • Koordynacja usług konsultantów zewnętrznych, w tym techników i inżynierów z zakresu ochrony środowiska, wspierających inwestycję i działalność klienta;
 • Doradztwo w kwestiach środowiskowych w sektorze surowców naturalnych, w szczególności: ropa, gaz, węgiel, kruszywa, sole potasowe, solanki, woda;
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy właściwe w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi;
 • Doradztwo w obszarze dostosowania prowadzonej działalności do wymogów i ograniczeń wynikających z prawodawstwa unijnego.

Transakcje fuzji i przejęć

 • Doradztwo prawne przy transakcjach share deal oraz asset deal, a także w procesach restrukturyzacji grup kapitałowych, w zakresie prawa ochrony środowiska, w tym udział w negocjacjach oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej;
 • Przeprowadzanie audytów prawno-środowiskowych, w tym analiza dokumentacji formalno-prawnej z zakresu korzystania ze środowiska, w szczególności decyzji i pozwoleń administracyjnych, dokumentacji ewidencyjno-sprawozdawczej, oraz pozostałej dokumentacji środowiskowej;
 • Sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów w formie pełnej lub w tzw. formie red flag, zawierającej wszystkie ryzyka zidentyfikowane w trakcie audytu;
 • Weryfikacja możliwości przenoszenia decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń na korzystanie ze środowiska;
Transakcje fuzji i przejęć

Proces legislacyjny

 • Monitorowanie propozycji zmian w prawodawstwie;
 • Tworzenie koalicji interesariuszy;
 • Doradztwo merytoryczne w procesie stanowienia prawa, projektowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych oraz formułowanie uwag w związku z konsultacjami publicznymi projektów aktów prawnych i założeń do tych projektów;
 • Doradztwo merytoryczne na rzecz zainteresowanych podmiotów świadczone w związku z kreowaniem kierunków polityk (w tym w szczególności w obszarze polityki energetycznej, polityki ochrony środowiska oraz polityki surowcowej);
 • Realizacja projektów z obszaru advocacy, spraw publicznych (public affairs) i projektów zakładających zwiększenie świadomości publicznej co do zasadności dokonania określonych zmian w prawie;
 • Wsparcie beneficjentów pomocy państwa jako zainteresowanych podmiotów w postępowaniach prowadzonych przez Komisję Europejską;
 • Opracowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w obszarze środowiskowym oraz struktur działalności opartych na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Decyzje i pozwolenia administracyjne

 • Przygotowywanie wniosków, załączników oraz pozostałej dokumentacji związanej z uzyskiwaniem  lub zmianą decyzji administracyjnych, zgód, pozwoleń oraz zgłoszeń w obszarze ochrony środowiska, związanych z prowadzoną działalnością, w tym pozwoleń zintegrowanych dla instalacji IPPC;
 • Weryfikacja pozwoleń zintegrowanych i raportów początkowych pod kątem konkluzji BAT;
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania wodami, w tym uzyskiwanie decyzji, pozwoleń oraz zgód wodnoprawnych;
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania emisjami, w tym uzyskiwanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • Weryfikacja możliwości przenoszenie decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń na korzystanie ze środowiska;
 • Koordynacja usług konsultantów zewnętrznych, w tym techników i inżynierów z zakresu ochrony środowiska, wspierających inwestycję i działalność klienta.

Rejestry środowiskowe, sprawozdawczość, opłaty

 • Doradztwo w zakresie obowiązku figurowania przedsiębiorcy w rejestrach środowiskowych i aktualizacje danych;
 • Wsparcie w zagadnieniach dotyczących sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska i ponoszonych opłat w tym zakresie;
 • Usługi związane ze wsparciem sprawozdawczości dot. gospodarki odpadami;
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania wodami, opłat za usługi wodne i sprawozdawczości w tym zakresie.
Rejestry środowiskowe, sprawozdawczość, opłaty

Gospodarowanie odpadami

 • Doradztwo prawne związane z gospodarką odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, odpadami komunalnymi oraz opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • Doradztwo prawne w kwestiach związanych z zarządzaniem produktami ubocznymi procesów produkcyjnych, w tym również odpadami wydobywczymi;, w tym realizacja procesów związanych z utratą statusu odpadu oraz powstawaniem produktu ubocznego;
 • Analiza zgodności prowadzonej działalności z wymogami prawa unijnego, w tym dyrektywy odpadowej, czy rozporządzenia REACH;
 • Wsparcie w procesach związanych z gospodarką opakowaniami, w tym rejestracja w BDO, umowy dotyczące gospodarki opakowaniami i utrzymania poziomu recyklingu;
Gospodarowanie odpadami
 • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych z zakresu ochrony środowiska, m.in. spalarnie śmieci, oczyszczalnie, punkty selektywnej zbiórki odpadów, zakłady produkcji paliw alternatywnych;
 • Doradztwo w zakresie uzyskiwania pozwoleń sektorowych związanych z gospodarką odpadami, w tym odpadami komunalnymi;
 • Wsparcie prawne w zakresie funkcjonowania składowisk odpadów, przetwarzania odpadów, produkcji paliw alternatywnych, zbiórki, transportu i selekcji odpadów;
 • Wsparcie dotyczące transportu odpadów, w tym transgranicznego przemieszczania odpadów;
 • Doradztwo prawne dla przedsiębiorców w zakresie dostosowywania działalności do aktualnych obowiązków z zakresu gospodarki odpadami, w tym aktualizacja posiadanych pozwoleń odpadowych;
 • Wsparcie w zakresie możliwości wykorzystania dronów w monitoringu wizyjnym miejsc składowania odpadów.

Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

 • Doradztwo we wszystkich aspektach prawnych związanych z prowadzeniem instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami;
 • Reprezentacja w sprawach z zakresu prawnej ochrony środowiska;
 • Wsparcie prawne w procesie uzyskiwania bezpłatnych uprawnień do emisji;
 • Wsparcie prawne w sprawach z zakresu obrotu uprawnieniami oraz instrumentami pochodnymi;
 • Weryfikacja możliwości rezygnacji z udziału w unijnym systemie handlu uprawnieniami i doradztwo w tym obszarze.

Szkody w środowisku, remediacja, rekultywacja

 • Doradztwo w obszarze odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska, w tym gleby oraz w zakresie zapobiegania i naprawy szkód w środowisku oraz historycznych zanieczyszczeń środowiska;
 • Wsparcie w procesach związanych z ustaleniami odpowiedzialności za szkody w środowisku, w tym remediacje gruntów;
 • Doradztwo prawne w kształtowaniu postanowień umownych odpowiedzialności za szkody w środowisku w przypadku sukcesji nieruchomości;
 • Wsparcie w identyfikacji historycznych informacji dotyczącej stanu środowiska.

Co nas wyróżnia?

Przyjazne podejście do klienta

Elastyczna formuła współpracy

Najwyższa jakość świadczonych usług

Znajomość kluczowych sektorów gospodarki

Doświadczenie w specjalistycznych obszarach branżowych

 

Doświadczenie

Prowadzenie audytów prawno-środowiskowych, w zakresie gospodarki wodnej, wodno-ściekowej, odpadowej, w szczególności weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych oraz doradztwo związane ze zmianą regulacji prawa wodnego.

Prowadzanie audytów prawno-środowiskowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych.

Kompleksowe doradztwo w projekcie prowadzonym przez czołowego producenta energii elektrycznej dotyczącym stosowania paliwa zastępczego otrzymanego w procesie utraty statusu odpadu przez odpady komunalne i osady ściekowe.

Doradztwo na rzecz polskiego lidera sektora upstream w zakresie pozyskiwania i zmiany decyzji środowiskowych, zezwoleń sektorowych oraz prowadzenia działań naprawczych związanych ze szkodami w środowisku.

Całościowe doradztwo w procesie inwestycyjnym, prowadzenie postępowania i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla centrów usługowo-handlowych w Poznaniu, Kielcach, Olsztynie.

Doradztwo na rzecz międzynarodowego koncernu energetycznego w wieloletnim projekcie budowy spalarni odpadów komunalnych w największych polskich aglomeracjach.

Kompleksowe doradztwo w procesie inwestycyjnym dotyczącym przebudowy składowiska odpadów wytworzonych w elektrowni węglowej.

Kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi i w zakresie opłaty produktowej; bieżący monitoring przepisów w tym zakresie; cykliczne raporty na temat ryzyk środowiskowych.

Proces inwestycyjny spółki, będącej największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się usługami związanymi z obsługą pól naftowych, w zakresie uzyskiwania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dotyczących gospodarki odpadami.

Doradztwo w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w sektorze upstream w Polsce.

Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Wdrożenie programu zarządzania ubocznymi produktami spalania (UPS) dla jednej z największych grup energetycznych w Polsce.

Wdrożenie strategii CSR w obszarze ochrony środowiska w przedsiębiorstwie górniczym oraz doradztwo w zakresie raportowania danych niefinansowych.

Uzyskanie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z rezerwy dla nowych instalacji dla operatorów z różnych branż.

Skontaktuj się z nami

Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Partner

Kontakt

więcej
Anna Piotrowska

Anna Piotrowska

Senior Associate

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: