Energetyka

Branża energetyczna jest kluczowa dla rozwoju każdego państwa.

Podążanie za dynamicznie zmieniającym się sektorem energetycznym wymaga wiedzy o prognozowanych kierunkach rozwoju.

Zmiany w globalnym nastawieniu do zużycia i produkcji energii zachęcają do inwestowania w projekty związane z surowcami naturalnymi, nie tylko tymi tradycyjnymi jak ropa i gaz ziemny, ale także takimi jak gaz łupkowy czy metan z pokładów węgla oraz związane z surowcami odnawialnymi, tzw. zieloną energią (jak wiatr, słońce, geotermia). Realizacja takich przedsięwzięć wymaga połączenia kompleksowego doświadczenia prawnego z praktyką biznesową i bieżącym zaangażowaniem w tych dziedzinach. SSW Pragmatic Solutions oferuje najbardziej precyzyjne rozwiązania dopasowane do lokalnych potrzeb i wymagań Klienta.

 

Obrót i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła i paliw:

 • Doradztwo przy umowach sprzedaży energii elektrycznej zarówno przy umowach dedykowanych dla konkretnych projektów (wzory stosowane przez sprzedawców / odbiorców energii) jak i przy umowach wg. standardu EFET oraz umowach niestandardowych, w tym udział w negocjacjach i renegocjacjach warunków umownych
 • Doradztwo przy umowach sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii, wysokosprawnej kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej i udział w negocjacjach i renegocjacjach
 • Doradztwo przy umowach na dostawę ciepła, paliw gazowych i paliw ciekłych
 • Doradztwo na rynkach downstream przy strukturach sprzedaży produktów ropopochodnych, doradztwo przy transakcjach spot na rynku paliw
 • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi
 • Analiza, weryfikacja i negocjacje umów towarzyszących kontraktom na dostawię mediów oraz powiązanych z obrotem hurtowym, w szczególności: umów dystrybucji, umów o świadczenie usług bilansowania, umów o pełnienie funkcji operatora handlowo-technicznego
 • Analiza, weryfikacja i negocjacje umów przyłączeniowych, dotyczących przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej
 • Wsparcie w zakresie dostępu do Towarowej Giełdy Energii
 • Doradztwo w zakresie zgodności działalności z regulacjami specyficznymi dla rynku hurtowego (REMIT, EMIR, reżim MIFiD)
 • Wsparcie w procesie uzyskiwania dostępu do rynku anonimowego – w sposób bezpośredni – poprzez uzyskanie statusu członka giełdy towarowej lub pośrednio – poprzez doradztwo w procesie wyboru i zawierania umowy z domem maklerskim
 • Doradztwo w zakresie obrotu derywatami energetycznymi i gazowymi
 • Wsparcie prawne przy tworzeniu specyficznych struktur obrotu energią, w tym także grup zakupowych i grup bilansujących

Doradztwo w obszarze regulacji sektorowej:

 • Doradztwo w procesie koncesjonowania działalności gospodarczej dotyczącej energii elektrycznej i paliw (wytwórcy, spółki obrotu, przedsiębiorstwa sieciowe)
 • Doradztwo prawne w zakresie realizacji szczególnych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych wynikających z przepisów prawa
 • Doradztwo w zakresie dotyczącym systemów wsparcia: OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej
 • Doradztwo i zastępowanie stron w postępowaniach przed organami administracyjnymi, w tym w szczególności przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Doradztwo w procesie przyłączania do infrastruktury sieciowej
 • Doradztwo prawne oraz świadczone przy udziale współpracujących z nami specjalistów z zakresu nauk ścisłych, także doradztwo ekonomiczne i techniczne w obszarze sporządzania taryf, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci, planów rozwoju i innych dokumentów niezbędnych do zgodnego z prawem prowadzenia działalności regulowanej
 • Doradztwo dla obiorców energii i paliw w procesach zmiany sprzedawcy
 • Doradztwo w zakresie compliance i weryfikacji zgodności prowadzonej działalności z prawem (audyty prawne)
 • Doradztwo dotyczące świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na moc oraz w obszarze udziału w rynku mocy

Doradztwo transakcyjne:

 • Przeprowadzamy kompleksowe due diligence prawne i podatkowe projektów przedsięwzięć energetycznych jak i funkcjonujących spółek / przedsiębiorstw (OZE, surowce naturalne, energetyka konwencjonalna)
 • Kompleksowo doradzamy w transakcjach fuzji i przejęć firm z sektora energetycznego (M&A), zarówno sprzedającym jak i odbiorcom
 • Doradzamy w transakcjach sprzedaży / kupna linii biznesowych przedsiębiorstw energetycznych (niezależnie od formy wyodrębnienia), m.in. sieci stacji paliw
 • Doradzamy w transakcjach realizacji wspólnych przedsięwzięć, we wszystkich dostępnych modelach: konsorcja, joint ventures, umowy wspólników, farm-in, farm-out, CMA, JOA, itp.
Doradztwo transakcyjne:
 • SSW kompleksowo doradza w przygotowywaniu optymalnych struktur podatkowych transakcji M&A oraz JV
 • Doradzamy w strukturyzowaniu procesów restrukturyzacyjnych grup spółek energetycznych z uwagi na regulacje branżowe (prawo energetyczne, PGiG, Ustawa o OZE) – przygotowanie optymalnych struktur dla prowadzenia biznesu
 • Przeprowadzamy liczne procesy restrukturyzacji, przejęć i połączeń przedsiębiorstw energetycznych
 • Doradzamy przy likwidacji przedsiębiorstw energetycznych
 • Doradzamy przy finansowania przedsięwzięć energetycznych, w formułach: corporate finance, project finance, obligacje, IPO

Procesy inwestycyjne:

 • Kompleksowe doradztwo prawne w ramach procesów inwestycyjnego prowadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne
 • Pomoc w procedurze sporządzania planów miejscowych oraz udział
  w opiniowaniu i uzgadnianiu projektów planów z organami administracji publicznej, a także konsultacjach społecznych
 • Prowadzenie procedur uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Pomoc prawna przy kwestiach związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, uzyskiwanie odrolnienia i odlesienia terenu, opiniowanie podstaw wszczęcia i prowadzenia procedur
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji środowiskowych oraz ich interpretacji
 • Doradztwo związane z korzystaniem z dróg publicznych, w tym dostępu do drogi, przejazdów pojazdów, zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • Uzyskiwanie i zamiana pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie
 • Doradztwo i udział w negocjacjach umów budowlanych (zgodnych ze standardem FIDIC i innych), umów na dostawę urządzeń, umów
  z generalnym wykonawcą oraz inżynierem kontraktu
 • Doradztwo w zamówieniach publicznych związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce
 • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych dotyczących umów budowlanych

Surowce naturalne:

 • Doradztwo w każdej fazie aktywności upstream, midstream
  i downstream sektora wydobywczego
 • Kompleksowe doradztwo przy uzyskiwaniu koncesji na prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobycia surowców mineralnych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych związanych z prowadzeniem działalności w zakresie poszukiwania
  i rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobycia surowców mineralnych
 • Reprezentacja klientów na rozprawach administracyjnych przed Ministrem Środowiska oraz przed sądami administracyjnymi
  w sporach z Ministrem Środowiska w przedmiocie udzielania koncesji
 • Usługi związane z oceną wpływu na środowisko w kontekście udzielenia koncesji na poszukiwawczych
 • Kompleksowe doradztwo przy umowach regulujących tytuły do gruntów oraz dostęp do gruntów w celu prowadzenia działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej
 • Doradztwo prawne przy transakcjach, w tym opracowujemy
  i wdrażamy różne modele umów współpracy:  JV, CMA, transakcje farm-in, farm-out itp.
 • wspieramy liderów rynku oraz organizacje branżowe w procesie legislacyjnym dotyczącym węglowodorów oraz prawa geologicznego i górniczego
 • SSW jest członkiem założycielem Związku Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Konfederacja Lewiatan)

Odnawialne źródła energii:

 • Opracowywanie memorandów i opinii na temat działalności w zakresie OZE (prawo energetyczne, Ustawa o OZE, proces inwestycyjny, systemy wsparcia, obrót energią i świadectwami pochodzenia, finansowanie)
 • Kompleksowa obsługa w zakresie uzyskania wszelkich decyzji i pozwoleń w trakcie procesu inwestycyjnego
 • Doradzamy i reprezentujemy przedsiębiorców w postepowaniach o uzyskanie koncesji lub promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
 • Wspieramy deweloperów w zabezpieczeniu praw do nieruchomości w celu realizacji przedsięwzięć OZE
Odnawialne źródła energii:
 • Opracowujemy i doradzamy w negocjacjach umów sprzedaży energii i umów sprzedaży świadectw pochodzenia
 • Opracowujemy i doradzamy w negocjacjach kontraktów z wykonawcami prac: kontraktów budowlanych, z generalnym wykonawcą, dot. dostawy urządzeń, O&M
 • Wspieramy zainteresowane strony w transakcjach
 • Wspieramy liderów rynku energetyki odnawialnej w procesach związanych ze zmianami prawa, w  tym: energetycznego, prawa budowlanego,
 • Ustawy o OZE
 • Uzyskiwanie wsparcia systemowego (prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia, udział w aukcjach) oraz pomocy inwestycyjnej (środki
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne źródła )

Ochrona środowiska:

 • Obsługa prawna w zakresie środowiskowym realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych,
 • Wsparcie prawne i reprezentacja w postępowaniach dotyczących uzyskiwania pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zmiany ich warunków
 • Kompleksowe doradztwo w kwestiach środowiskowych na rzecz podmiotów zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją złóż,
 • Doradztwo w zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) oraz obrotu uprawnieniami do emisji,
Ochrona środowiska:
 • Uzyskiwanie wsparcia systemowego – bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji oraz pomocy państwa na cele związane z ochroną środowiska
 • Weryfikacja możliwości rezygnacji z udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie prawne w tym obszarze
 • Implementacja rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze środowiskowym (CSR) oraz struktur działalności opartych na koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
 • Doradztwo prawne związane z gospodarką odpadami oraz produktami ubocznymi procesów produkcyjnych, w tym również odpadami wydobywczymi oraz ubocznymi produktami spalania (UPS)
 • Doradztwo w obszarze dostosowania prowadzonej działalności do wymogów i ograniczeń wynikających z prawodawstwa unijnego (w tym np. konkluzji BAT czy rozporządzenia REACH)
 • Doradztwo w obszarze odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby oraz zapobiegania i naprawy szkód w środowisku
 • Doradztwo w obszarze prawnych aspektów gospodarowania wodami
 • Reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przez organy właściwe w sprawach z zakresu ochrony środowiska oraz w  postępowaniach sądowych

Bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw energetycznych:

 • Doradztwo korporacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych, w tym pełnienie funkcji corporate secretary, obsługa Zarządu, Rady Nadzorczej, przebiegów Walnych Zgromadzeń, organizacja finansowania od wspólników, itp.
 • Dedykowane doradztwo dla departamentów sprzedaży i marketingu, w tym w szczególności: prawo konkurencji, kanały sprzedaży, marketing, umowy handlowe, przetwarzanie danych osobowych, udział w projektowaniu systemów dystrybucyjnych
 • Doradztwo w zakresie praw autorskich
 • Przygotowanie umówi i kontraktów w bieżącej działalności przedsiębiorstw
 • Kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy
 • Reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w sporach z kontrahentami
 • Bieżące doradztwo podatkowe
 • Kompleksowe wsparcie i reprezentacja klientów w bieżących postępowaniach administracyjnych
 • Doradztwo prawne obejmujące prawo ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców, praktyk monopolistycznych, praktyk eliminujących lub ograniczających konkurencję, czynów nieuczciwej konkurencji, szczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej, niedopuszczalnej reklamy

Doradztwo dla przemysłowych odbiorców energii i przedstawicieli energetyki przemysłowej

 • Identyfikacja dostępnych możliwości optymalizacji kosztów zaopatrzenia w media (energia elektryczna, gaz ziemny, ciepło, sprężone powietrze, woda) oraz wsparcie w ich implementacji
 • Wsparcie w uzyskaniu, korzystaniu oraz sprawozdawczości związanej ze statusem odbiorcy przemysłowego i wynikającymi stąd ulgami w obciążeniach publicznoprawnych
 • Doradztwo dotyczące prawnych aspektów świadczenia usług systemowych, usługi redukcji zapotrzebowania na moc (DSR) oraz udziału w rynku mocy
 • Doradztwo dotyczące prawnych aspektów eksploatacji źródeł wytwórczych energetyki przemysłowej, autoprodukcji oraz optymalizacji struktury zaopatrzenia w energię
 • Wsparcie w obszarze związanym z funkcjonowaniem niezależnych operatorów systemu dystrybucyjnego (OSDn), rezygnacji z refakturowania, zmiany warunków przyłączenia i obejmowania infrastruktury dystrybucyjnej przez podmiot zewnętrzny
 • Doradztwo dotyczące identyfikacji dostępnych możliwości zwiększenia efektywności energetycznej oraz wsparcie w procedurze uzyskiwania wsparcia systemowego lub pomocy inwestycyjnej

Doradztwo w obszarze promowania innowacyjnych rozwiązań w energetyce:

 • Doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych ze stosowaniem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Projektowanie rozwiązań regulacyjnych i identyfikacja barier prawnych związanych z wdrażaniem i komercjalizacją danej technologii
 • Doradztwo dotyczące prawnych aspektów wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w sektorze energetycznym
 • Doradztwo dotyczące prawnych aspektów wykorzystania rozproszonych baz danych (blockchain)
Doradztwo w obszarze promowania innowacyjnych rozwiązań w energetyce:
 • Doradztwo obejmujące identyfikację właściwego otoczenia prawnego dla funkcjonowania rozwiązań innowacyjnych i technologii niedojrzałych komercyjnie
 • Uzyskiwanie wsparcia systemowego i pomocy inwestycyjnej, doradztwo związane z korzystaniem z pomocy publicznej oraz optymalizacją jej wartości

Doradztwo regulacyjne

 • Monitorowanie propozycji zmian w prawodawstwie
 • Tworzenie koalicji interesariuszy
 • Doradztwo merytoryczne w procesie stanowienia prawa, projektowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych oraz formułowanie uwag w związku z konsultacjami publicznymi projektów aktów prawnych i założeń do tych projektów
 • Doradztwo merytoryczne na rzecz zainteresowanych podmiotów świadczone w związku z kreowaniem kierunków polityk (w tym w szczególności w obszarze polityki energetycznej, polityki ochrony środowiska oraz polityki surowcowej)
Doradztwo regulacyjne
 • Udział w spotkaniach organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz spotkaniach z przedstawicielami instytucji państwowych i unijnych
 • Realizacja projektów z obszaru advocacy, spraw publicznych (public affairs) i  projektów zakładających zwiększenie świadomości publicznej odnośnie zasadności dokonania określonych zmian w prawie
 • Wsparcie beneficjentów pomocy państwa jako zainteresowanych podmiotów w postępowaniach prowadzonych przez Komisję Europejską
 • Weryfikacja legalności aktów prawnych, w tym także pochodzących od organów Unii Europejskiej

Skontaktuj się z nami

Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający

Kontakt

więcej
Dominik Strzałkowski

Dominik Strzałkowski

Partner

Kontakt

więcej
Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Counsel

Kontakt

więcej
Grzegorz Pizoń

Grzegorz Pizoń

Counsel

Kontakt

więcej
dr Hubert Wysoczański

dr Hubert Wysoczański

Counsel

Kontakt

więcej
Rafał Włodarski

Rafał Włodarski

Senior Associate

Kontakt

więcej
Dawid Trela

Dawid Trela

Associate

Kontakt

więcej
Paweł Michałek

Paweł Michałek

Associate

Kontakt

więcej
Joanna Perzyna

Joanna Perzyna

Associate

Kontakt

więcej
Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

Associate

Kontakt

więcej
Anna Piotrowska

Anna Piotrowska

Senior Associate

Kontakt

więcej