Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Jest to najobszerniejsza zmiana prawa energetycznego od czasu wejścia w życie tzw. pakietu paliwowego.

Najważniejsze zmiany na gruncie nowelizacji

Na mocy nowej regulacji został powołany operator informacji o rynku energii (OIRE), który będzie zarządzał centralnym systemem informacji o rynku energii (CSIRE). 

System teleinformatyczny skoncentruje i skróci proces wymiany informacji między uczestnikami rynku i usprawni mechanizmy zachodzące na rynku energii, takie jak: zmiana sprzedawcy, uruchomienie sprzedawcy rezerwowego, wstrzymanie/wznowienie dostaw energii, wprowadzenie ograniczeń w poborze energii na polecenie operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, czy też zmianę Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe.

Czeka nas rewolucja w opomiarowaniu energii elektrycznej. Zostaną wprowadzone tzw. inteligentne liczniki, które m.in. pozwolą rozliczać rzeczywiste zużycie energii oraz stosować dynamiczne taryfy. 

Zmiana pozwoli na dokładniejsze monitorowanie zapotrzebowania na energię i dostosowywanie do niego mocy elektrowni. Jednocześnie pozwoli odbiorcom energii na bardziej świadome korzystanie z urządzeń elektrycznych. Harmonogram wymiany przewiduje instalację inteligentnych liczników u 80% odbiorców w gospodarstwach domowych do 2028 roku.  Ustawa precyzuje, jakie dane będą mogły być gromadzone i udostępniane. Nie pozwala natomiast na profilowanie odbiorców na podstawie danych pomiarowych. Do zgromadzonych danych zastosowanie znajdą przepisy RODO.

Nowela kompleksowo uregulowała funkcjonowanie w systemie elektroenergetycznym magazynów energii.

To odpowiedź na przyrost nowych instalacji OZE. Magazyny nie tylko pozwolą stabilizować sieci elektroenergetyczne, ale przede wszystkim ułatwią korzystanie z własnej energii w chwili realnego zapotrzebowania.

Ustawa wprowadziła również przepisy dot. zamkniętych systemów dystrybucyjnych.  

Dzięki nim podmioty, które uzyskają status zamkniętych systemów dystrybucyjnych będą mogły zostać zwolnione z obowiązku zatwierdzania taryf, czy też sporządzania planów rozwoju.

Zostały także wprowadzone nowe obowiązki dla operatorów systemów dystrybucji energii elektrycznej i gazu.

Operatorzy będą mogli świadczyć usługi polegające na przystosowaniu paliwa gazowego do standardów jakościowych lub warunków technicznych obowiązujących w systemach gazowych, a także usługi transportu paliw gazowych środkami transportu innymi niż sieci gazowe. Ustawa określiła także sposób opracowania metody sporządzania prognoz dotyczących mierzonych rzadziej niż codziennie ilości paliw gazowych, odbieranych  przez uczestników systemu gazowego. Metodę będzie zatwierdzał w drodze decyzji Prezes URE.

Wprowadzono przepisy zakazujące zawierania umów sprzedaży lub kompleksowej z odbiorcą energii elektrycznej lub paliw gazowych poza lokalem przedsiębiorstwa.

To reakcja ustawodawcy na praktykę zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa, szczególnie w ramach akwizycji bezpośredniej, która doprowadzała do naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Często nowy sprzedawca nie wręczał wzoru odstąpienia od umowy, zbioru praw konsumenta energii elektrycznej oraz stosował niedozwolone opłaty (np. za wznowienie dostarczania energii). Zdarzało się też, że sprzedawcy nie informowali poprzedniego sprzedawcy lub operatora o dniu rozpoczęcia sprzedaży na rzecz odbiorcy. Konsekwencją takiej praktyki były problemy i spory w kwestii obowiązywania umowy, czy jej realizacji.

W nowelizacji uregulowano także zasady rozliczeń za energię elektryczną, zwróconą do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów trakcyjnych.

Rozliczenie następować będzie na podstawie różnicy ilości energii elektrycznej pobranej i zwróconej przez odbiorcę (pociąg, tramwaj, trolejbus) do sieci dystrybucyjnej albo trakcyjnej przyłączonej do dystrybucyjnej, ustalanej w oparciu o rzeczywiste wskazania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Nastąpiły również zmiany w przepisach dot. koncesjonowania, rejestru podmiotów przywożących i rozszerzono katalog kar pieniężnych.

Ustawodawca wprowadził m. in. karę pieniężną za wybudowanie bez zgody Prezesa URE linii bezpośredniej lub gazociągu bezpośredniego. Karę za nie stosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii wprowadzonego na podstawie art. 11c ust. 2 pkt 2. Cześć z tych nowych rozwiązań budzi wątpliwości i kontrowersje wśród uczestników rynku oraz jego interesariuszy.

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do