Zamówienia publiczne

Współpracujemy z zamawiającymi, jak i wykonawcami. Wspieramy obie strony procesu zamówieniowego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na etapie jego realizacji.

Wspieramy w przygotowaniu do postępowania zamówieniowego oraz zapewniamy wsparcie w jego trakcie. Pomagamy tworzyć prawidłowe relacje pomiędzy sektorem prywatnym, a publicznym w kontekście identyfikowania, wykrywania, zapobiegania i raportowania przypadków konfliktu interesów. Wspieramy także naszych klientów w zakresie prawidłowego wykorzystania instytucji dialogu technicznego.

W czym pomagamy

Doradztwo dla wykonawców

  • Weryfikacja dokumentacji postępowania – SIWZ, opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy i ogłoszenia, pod kątem ewentualnych podstaw ich zaskarżenia;
  • Doradztwo w zakresie doboru najlepszej struktury podmiotowej udziału w postępowaniu, w tym w relacjach z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi kontrahentami;
  • Wsparcie w przygotowywaniu wniosków o wyjaśnienie dokumentacji postępowania;
  • Wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wraz z dokumentacją towarzyszącą;
  • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wezwania kierowane przez zamawiającego – do złożenia lub uzupełnienia dokumentów, o wyjaśnienie oferty oraz o wyjaśnienie wysokości ceny ofertowej;
  • Wsparcie w negocjacjach z zamawiającym, w postępowaniach obejmujących ten element;
  • Zastępstwo procesowe w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym;
  • Wsparcie przy zawieraniu oraz przy dokonywaniu zmian umowy o zamówienie publiczne;
  • Wsparcie w wykonywaniu umowy o zamówienie publiczne, w tym prowadzenie niezbędnej korespondencji z zamawiającym, dochodzenie roszczeń oraz bieżące doradztwo kontraktowe.
Wyróżnienia