SSW w postępowaniu skargowym na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej

Miło nam poinformować, że Michał Bagłaj skutecznie reprezentował naszego Klienta w postępowaniu skargowym w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sprawa dotyczyła zadania polegającego na organizacji i utrzymaniu Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi.  

Konkurent naszego Klienta biorący udział w tym postępowaniu złożył ofertę niezgodnie z wymaganiami postępowania, tj. przesłał ją bezpośrednio do Zamawiającego, zamiast do podmiotu prowadzącego Postępowanie w imieniu Zamawiającego. W konsekwencji oferta ta nie została uwzględniona. Konkurent Klienta wniósł odwołanie, a po niekorzystnym orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej, skierował skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Kluczowe zagadnienie w tej sprawie dotyczyło tego, czy oferta, która skierowana jest do Zamawiającego, może zostać wysłana bezpośrednio do niego, skoro w warunkach postępowania wskazano, że ma być wysłana do Prowadzącego Postępowanie.  

Nasi prawnicy przedstawili obszerną argumentację w zakresie względnie wiążącego charakteru art. 61 § 2 k.c., co umożliwia umowne ustalanie reguł składania oświadczeń woli.  

Sąd podzielił argumentację SSW oraz Zamawiającego, oddalając w całości skargę konkurenta naszego Klienta.  

To już druga wygrana naszego Klienta w ramach omawianego zadania – wcześniej skutecznie doradzaliśmy mu w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, wszczętym na skutek odwołania innego wykonawcy, a dotyczącego wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz utajnienia przedłożonej Zamawiającemu dokumentacji.  

Naszemu Klientowi gratulujemy wygranych postępowań oraz życzymy powodzenia przy realizacji kontraktu.  

Wróć do