SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą

Michał Bagłaj zespołu zamówień publicznych SSW z sukcesem doradzał naszemu Klientowi w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącym zadania polegającego na organizacji i utrzymaniu Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi.

Przedmiotem odwołania złożonego przez jednego z konkurentów naszego Klienta była kwestia poprawności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa naszego Klienta, a także skuteczności udzielonych wyjaśnień w zakresie tzw. rażąco niskiej ceny. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż ten dokonując oceny oferty naszego Klienta naruszył przepisy Prawa zamówień publicznych, uwzględniając dokonane zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przyjmując, iż udzielone wyjaśnienia ceny ofertowej były prawidłowe i skuteczne.

Oddalając odwołanie konkurenta naszego Klienta, KIO potwierdziła argumentację SSW oraz Zamawiającego, iż przywołane powyżej czynności były dokonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potwierdzono także, iż elementy wyjaśnień ceny ofertowej w kontekście rażąco niskiej ceny bezsprzecznie mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy i w związku z tym korzystać z odpowiedniej ochrony prawnej.

Wspomniany wyrok KIO ostatecznie potwierdza wybór oferty naszego Klienta jako najkorzystniejszej w postępowaniu i otwiera drogę do podpisania umowy na realizację zamówienia.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tematyką postępowań odwoławczych w reżimie zamówień publicznych zachęcamy do współpracy z zespołem zamówień publicznych SSW.

Wróć do