Alert – Nowe regulacje dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zamówienia publicznego

Ustawa podpisana 21 października 2022 r. przez Prezydenta RP wprowadza regulacje istotne m.in. z punktu widzenia umów o zamówienie publiczne, a przede wszystkim dotyczące kluczowej obecnie kwestii waloryzacji wynagrodzenia wykonawców zamówień publicznych (Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców). 

Zgodnie z nią, w związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie tej ustawy i będącej w toku realizacji.

Zmiana taka może polegać na: 

1) zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 

2) dodaniu postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy – w przypadku umów, które nie zawierają takich postanowień, 

3) zmianie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności w zakresie maksymalnej wartości zmiany tego wynagrodzenia – w przypadku umów, które zawierają takie postanowienia, 

4) zmianie postanowień umowy dotyczących jej wykonania, w szczególności dotyczących: 

a) zakresu świadczenia wykonawcy, z czym może wiązać się odpowiadająca jej zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia tego wynagrodzenia,

b) terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,

c) sposobu wykonywania umowy

– o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

Ustawa przewiduje ponadto, że w przypadku gdy zmiana umowy dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, strony ponoszą zwiększony koszt wykonania zamówienia publicznego w uzgodnionych przez siebie częściach (podział ryzyka), natomiast do wyceny zmiany wynagrodzenia można stosować odpowiednie wskaźniki ogłaszane w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z regulacjami ustawy, wykonawca taki będzie zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich, analogicznych zmian do zawartych przez siebie umów podwykonawczych. 

Ustawa wejdzie w życie w powyżej opisanym zakresie w terminie 14 dni od dnia publikacji, która nastąpiła 26 października br.

Tych z Państwa, który są zainteresowani tematyką waloryzacji wynagrodzeń wykonawców w systemie zamówień publicznych, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Zamówień Publicznych SSW. Pomagamy naszym Klientom w przygotowywaniu wniosków waloryzacyjnych, a także prowadzeniu negocjacji z zamawiającymi i ustalaniu ostatecznej treści aneksów do umów. 

Wróć do