Sukcesy SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą

Prawnicy SSW – Katarzyna Cybulska, Michał BagłajMateusz Fraszka w ostatnich dniach z sukcesem doradzali naszym Klientom w dwóch postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W pierwszym z postępowań, dotyczącym dostawy specjalistycznego sprzętu lotniczego, nasz Klient zarzucił swemu konkurentowi niezgodność sposobu przygotowania oferty z wymaganiami SWZ, w tym brak właściwego i precyzyjnego określenia oferowanych urządzeń. Zarzuty sformułowane przez SSW spotkały się z akceptacją samego Zamawiającego jeszcze przed rozprawą w KIO, co ostatecznie doprowadziło do uwzględnienia odwołania i odrzucenia oferty konkurenta naszego Klienta. Decyzja ta otwiera drogę do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, tym razem złożonej przez Klienta SSW.

Drugie ze wspomnianych postępowań dotyczy dostawy specjalistycznego sprzętu geodezyjnego i jest jednym z największych tego typu postępowań w kraju. W jego trakcie dwaj konkurenci naszego Klienta złożyli odwołania zarzucające niezgodność sprzętu oferowanego przez Klienta SSW z wymaganiami Zamawiającego. Zarzuty te dotyczyły szczegółowych, skomplikowanych cech technicznych oferowanych urządzeń, a także ich pochodzenia. Oddalając oba odwołania, Izba potwierdziła argumentację SSW, wykazującą, iż Klient SSW w pełni zastosował się do wymagań i oczekiwań Zamawiającego i zaoferował mu sprzętu zgodny z SWZ, na co przedstawiono odpowiednie dowody. Ponadto Izba wskazała, iż zarzuty obu odwołujących nie zostały należycie udowodnione, co uniemożliwia ich akceptację. Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej otwiera naszemu Klientowi drogę do podpisania umowy z Zamawiającym, z czego się bardzo cieszymy wraz z naszym Klientem.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tematyką postępowań odwoławczych w reżimie zamówień publicznych zachęcamy do współpracy z zespołem SSW.

Wróć do