SSW w postępowaniu skargowym na wyrok KIO

Miło nam poinformować, że prawnicy SSW – Mateusz FraszkaMichał Bagłaj z sukcesem doradzali jednemu z naszych Klientów w prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowaniu skargowym na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

Zaskarżony przez konkurenta naszego Klienta wyrok KIO dotyczył zamówienia na budowę linii kolejowej. Kluczowe zagadnienie poruszane w tej sprawie dotyczyło możliwości powoływania się przez wykonawcę na doświadczenia zdobyte w toku wykonywania wcześniejszego zamówienia publicznego jako jeden z partnerów konsorcjum wykonawczego. Problem ten stanowi istotne zagadnienie prawne z zakresu zamówień publicznych, przede wszystkim w kontekście orzecznictwa TSUE (wyrok Esaprojekt sp. z o.o. p-ko Województwo Łódzkie, sprawa C-387/14), ale także w związku z brzmieniem przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, regulujących tę kwestię.

Oddalając skargę na wyrok KIO, Sąd potwierdził argumentację SSW oraz Zamawiającego, iż powoływanie się na wcześniejsze doświadczenia z realizacji zamówienia w formule konsorcjum jest możliwe także w sytuacji, gdy dany partner nie wykonywał fizycznie robót budowlanych objętych zakresem zamówienia, ale prowadził bezpośrednio ich nadzór, koordynację i brał decydujący udział w procedurach odbiorowych.

Naszym zdaniem wyrok ten jest przykładem racjonalnej interpretacji przepisów, uwzględniającej realia rynkowe i biznesowe realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Mamy nadzieję, że wskazówki w nim zawarte będą brane pod uwagę przy ocenie podobnych spraw w przyszłości.

Naszemu Klientowi gratulujemy wygranego postępowania oraz możliwości realizacji kontraktu zawartego z Zamawiającym, a pełnomocnikowi Zamawiającego dziękujemy za udaną współpracę.

Wróć do