SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą

Miło nam poinformować, że Mateusz FraszkaMichał Bagłaj z zespołu zamówień publicznych SSW z sukcesem doradzali naszemu Klientowi w kolejnym postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą dotyczącym inwestycji infrastrukturalnej w branży linii kolejowych.

Przedmiotem odwołania złożonego przez jednego z konkurentów naszego Klienta była kwestia dopuszczalności powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie potencjału technicznego wykazywanego na potrzeby oceny ofert w kryteriach pozacenowych. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż ten dokonując oceny oferty naszego Klienta naruszył przepisy, uwzględniając potencjał techniczny pozyskany od podmiotu trzeciego i przyznając w związku z tym odpowiednią liczbę punktów na potrzeby rankingu ofert.

Oddalając odwołanie konkurenta naszego Klienta, KIO potwierdziła argumentację SSW oraz Zamawiającego, iż powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich jest możliwe nie tylko w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji, ale także w zakresie pozacenowych kryteriów oceny ofert. Izba potwierdziła, iż obowiązujące przepisy nie stoją na przeszkodzie wykorzystywania specjalistycznego sprzętu udostępnionego przez podmiot trzeci na potrzeby oceny oferty w kryteriach pozacenowych. Wskazano jednocześnie, iż warunkiem korzystania z takiego potencjału jest realność jego udostępnienia, co każdorazowo powinien badać Zamawiający.

Wspomniany wyrok Krajowej Izby Odwoławczej pozwala naszym zdaniem na zwiększenie konkurencji w postępowaniach wymagających dostępu do wysoce specjalistycznego, unikalnego sprzętu. Dzięki przejętej interpretacji możliwe będzie bowiem wzięcie udziału w postepowaniach przez takich wykonawców, którzy sami nie dysponują wymaganym sprzętem, ale potrafią uzyskać realny dostęp do niego dzięki współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku. To przekłada się na zwiększenie liczby potencjalnych ofert i większą konkurencję cenową, ale także umożliwia szerszemu gronu wykonawców uzyskiwanie doświadczeń referencyjnych z realizacji skomplikowanych inwestycji liniowych.

Wróć do