Sukces SSW przed Krajową Izbą Odwoławczą

Prawnicy SSW – Michał Bagłaj, Hubert WysoczańskiMateusz Fraszka z sukcesem doradzali jednemu z naszych Klientów w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą, dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę linii kolejowej.

W odwołaniu konkurent naszego Klienta zarzucił mu brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu w postaci doświadczenia i potencjału technicznego, a także wprowadzenie Zamawiającego w błąd. Kluczowym zagadnieniem, nad którym w związku z podniesionymi zarzutami musiała pochylić się Krajowa Izba Odwoławcza jest możliwość powoływania się przez wykonawcę na doświadczenia zdobyte w toku wykonywania wcześniejszego zamówienia publicznego, jako jeden z partnerów konsorcjum wykonawczego. Problem ten stanowi istotne zagadnienie prawne z zakresu zamówień publicznych, przede wszystkim w kontekście orzecznictwa TSUE (wyrok Esaprojekt sp. z o.o. p-ko Województwo Łódzkie, sprawa C-387/14), ale także w związku z brzmieniem przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych regulujących tę kwestię. Oddalając odwołanie, Izba potwierdziła argumentację SSW, iż powoływanie się na wcześniejsze doświadczenia z realizacji zamówienia w formule konsorcjum jest możliwe także w sytuacji, gdy dany partner nie wykonywał fizycznie robót budowlanych objętych zakresem zamówienia, ale prowadził bezpośrednio ich nadzór, koordynację i brał kluczowy udział w procedurach odbiorowych. Korzystny wyrok Krajowej Izby Odwoławczej otwiera naszemu Klientowi drogę do podpisania umowy z Zamawiającym.

 

Wróć do