Sukces SSW przed Sądem Okręgowym

Prawnicy SSW uzyskali korzystny dla Klienta wyrok Sądu Okręgowego, uchylający wcześniejszy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, nakazujący wykluczenie Klienta z postępowania i odrzucenie jego oferty.

Sprawa dotyczyła przetargu na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi jednego z Parków Narodowych, wraz z analizą aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów.

W postępowaniu odwoławczym, wszczętym przez jednego z konkurujących wykonawców, KIO wydała wyrok, w którym nakazała zamawiającemu wykluczenie Klienta SSW z postępowania. Powodem miały być rzekome nieprawidłowości w dokumencie JEDZ, dotyczące prezentacji informacji na temat spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Wyrok ten został zaskarżony przez SSW, przede wszystkim biorąc pod uwagę zbyt rozszerzającą interpretację przepisów dotyczących podstaw wykluczenia wykonawcy, przyjętą przez KIO.

W wydanym właśnie orzeczeniu, Sąd Okręgowy podzielił argumentację prezentowaną przez SSW. Sąd stwierdził, że wykluczenie Klienta SSW z postępowania nie było uzasadnione w świetle krajowych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania i stanowiło wyraz nadmiernego i niezasadnego rygoryzmu. Sąd podzielił stanowisko wskazujące, iż sposób wypełniania przez wykonawców dokumentu JEDZ powinien przede wszystkim:

  • uwzględniać przesłanki wykluczenia z postępowania, opisane w polskich przepisach Prawa zamówień publicznych,
  • w konsekwencji powyższego, odnosić się wyłącznie do kwestii, które mogą być realnie brane przez zamawiających pod uwagę z punktu widzenia dokonywanych czynności zgodnie z przepisami PZP, a nie mieć charakteru abstrakcyjnego (brak obowiązku informowania np. o naliczonych we wcześniej realizowanych zamówieniach karach umownych, podczas gdy przeciwko wykonawcy nie został w danej sprawie wydany wyrok zasądzający odszkodowanie).

Wyrok Sądu otwiera naszemu klientowi drogę do podpisania umowy z zamawiającym i rozpoczęcia realizacji usług, co powinno wkrótce nastąpić. W postępowaniu naszego klienta reprezentował Michał Bagłaj, we współpracy z Mateuszem Fraszką.

Wróć do