Korzystny wyrok Sądu Okręgowego uzyskany przez zespół Zamówień publicznych

Korzystnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie zakończyły się wielomiesięczne prace Michała BagłajaMateusza Fraszki, prawników zespołu Zamówień publicznych SSW, związane ze wsparciem naszego Klienta w postępowaniu na „Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Grudziądza w ustalonej przez Radę Miejską w Grudziądzu Strefie Płatnego Parkowania z podziałem na strefę A i strefę B” oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy parkingu przy ul. Sienkiewicza w Grudziądzu”.

Było to bardzo ciekawe postępowanie obejmujące kilka postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i postępowanie skargowe w SO w Warszawie. Dotykaliśmy w nim wielu wątków prawnych, takich jak m.in. ocena wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, tajemnica przedsiębiorstwa czy koncesyjny lub klasyczny charakter zamówienia. Cieszymy się, że składy orzekające podzieliły naszą linię argumentacyjną i wydały korzystne wyroki w kluczowych aspektach postępowania. Dziękujemy także pełnomocnikom konkurenta naszego Klienta za merytoryczne spory.

Wróć do