Istotne ułatwienia dla inwestorów w ustawie o drogach publicznych

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, budowa lub przebudowa zjazdu możliwa jest po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej. Dokonywanie w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego możliwe jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego zarządcy drogi, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, na co wskazuje art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych. Natomiast zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymagają zezwolenia zarządcy drogi.

W ramach prowadzonych dla naszych klientów szkoleń obejmujących zagadnienia związane z uwarunkowaniami prawnymi procesu inwestycyjnego w Polsce, Anita Palukiewicz oraz Tomasz Pietrzyk podkreślają i przypominają, że uzyskane decyzje administracyjne mogą zostać przeniesione na inny podmiot wyłącznie, gdy przepis szczególny dopuszcza taką możliwość. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę, czy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do niedawna ustawa o drogach publicznych nie zawierała przepisów zezwalających na przeniesienie decyzji lokalizacyjnej na zjazd z drogi publicznej, decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury oraz decyzji udzielającej zgody na zajęcie pasa drogowego.

Powyższy stan prawny uległ zmianie z dniem 29 czerwca 2022 r., w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła duże zmiany w ustawie o drogach publicznych.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że w przypadku decyzji o lokalizacji lub przebudowie zjazdu, wyrażeniu zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego w przepisach nie występowała regulacja wskazująca na możliwość przenoszenia uzyskanych przez stronę decyzji i wynikających z nich praw i obowiązków na inny podmiot. Projektodawcy wskazali, że powoduje to konieczność inicjowania nowych postępowań w celu uzyskania w/w decyzji, co może zagrozić realizacji, a z pewnością znacząco wydłuża czas realizacji rozpoczętych przez dotychczasową stronę decyzji inwestycji.

Przywołana nowelizacja wprowadziła m.in. zmiany w art. 29 ustawy o drogach publicznych dodając ust. 7-13. W wyniku wprowadzonych zmian organ właściwy do wydania decyzji o lokalizacji zjazdu, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji

Zmianie uległ również art. 39 ustawy o drogach publicznych, w którym dodano ust. 9-16. W wyniku wprowadzonych zmian organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji.

art. 40 ustawy o drogach publicznych dodano ust. 15a-15e. W aktualnym stanie prawnym organ właściwy do wydania decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji.

Do postępowań w sprawie przeniesienia wskazanych wyżej decyzji stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 Kodeksu postępowania administracyjnego z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji są: podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja oraz podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona. Z dniem przeniesienia decyzji podmiot, na który została przeniesiona decyzja wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z tej decyzji.

Zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzone zmiany będą miały zastosowanie do decyzji wydanych po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r., czyli po 29 czerwca 2022 r.

Wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie, ponieważ będą stanowiły ułatwienie dla nowych inwestorów. Niestety przepisy przejściowe nie wskazują, czy będzie możliwe przeniesienie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z 28 kwietnia 2022 r. W tym przypadku będziemy musieli poczekać na stanowisko komentatorów oraz orzecznictwo, podobnie jak w przypadku nowelizacji ustawy prawo budowlane z 13 lutego 2020 r.

Wróć do