Anna Piotrowska

Anna Piotrowska

Senior Associate


Radca prawny

Specjalizacje dodatkowe

Zamówienia publiczne,
German Desk

Energetyka

Anna Piotrowska, radca prawny, specjalizuje się w prawie geologicznym i górniczym, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz prawie zamówień publicznych. Doradza w zakresie przedsięwzięć związanych z uzyskiwaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz z wykonywaniem koncesji, w tym z uwzględnieniem aspektów prawa ochrony środowiska, dostępu do informacji geologicznej, użytkowaniem górniczym oraz współpracy z dostawcami usług w sektorze upstream. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz LL.M. Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Została wpisana na listę radców prawnych po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Wybrane projekty

Doradza międzynarodowej grupie wydobywczej w zakresie koncesji geologicznych, przetargu na użytkowanie górnicze, prawa ochrony środowiska i decyzji środowiskowych.

Prowadzi codzienne doradztwo związane z prawem zamówień publicznych dla międzynarodowego dostawcy usług wiertniczych, a także doradzała międzynarodowemu podmiotowi ubiegającemu się o przygotowanie miasta Kraków do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. 

Doradza w kwestiach środowiskowych firmie zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej.

Nadzorowała i przygotowała projekt dotyczący procesu utraty statusu odpadu wraz z określeniem strategii możliwości wdrożenia projektu w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o odpadach.

Brała udział w pilotażowym programie “Razem o Łupkach” organizowanym przez Lokalny Komitet Dialogu ds. inwestycji w poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków.

Prowadzi szkolenia i prelekcje z zakresu prawa geologicznego i górniczego, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i gospodarki odpadami.