Nowe Rozporządzenie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko

Dnia 26 września br. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839; „Rozporządzenie OOŚ”). Głównym celem Rozporządzenia OOŚ jest uzupełnienie i dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do tzw. dyrektywy EIA, czyli Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Nowo przyjęte regulacje mają usprawnić działalność inwestycyjną przedsiębiorców, a także wyeliminować dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne.

Podstawową zmianą jest modyfikacja progów i kryteriów decydujących o kwalifikowaniu przedsięwzięć do obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Najistotniejsze zmiany wprowadzone Rozporządzeniem OOŚ:

W tzw. 1. grupie przedsięwzięć, czyli w grupie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

  • oprócz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, dodano również inne instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton;
  • wprowadzono instalacje do przesyłu dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania;
  • usunięto i przeniesiono do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko instalacje do podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji;

W tzw. 2. grupie przedsięwzięć, czyli w grupie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

  • ujęto punkty do zbierania/przeładunku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które wymagają uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów (literalne wyłączenie z regulacji punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych);
  • wprowadzono wydobywanie odpadów ze zwałowiska odpadów oraz obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także rekultywację składowisk odpadów;
  • dodano wydobywanie w celach gospodarczych kruszyw ze śródlądowych wód powierzchniowych oraz z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wprowadzono regulację, zgodnie z którą poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m uznane zostanie za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; wprowadzenie wskazanej regulacji stanowi wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie C-526/16 Komisja Europejska c/a RP;
  • usunięto poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu materiałów wybuchowych oraz punkty zbierania odpadów innych niż złom;

Ponadto:

  • doprecyzowano definicję powierzchni zabudowy poprzez wskazanie, że w bilansie powierzchni poza powierzchnią przekształconą uwzględnia się również tymczasowe przekształcenie terenu dokonane w celu realizacji przedsięwzięcia; przy ustalaniu powierzchni zabudowy powinno się uwzględniać nie powierzchnię przekształconą w wyniku realizacji przedsięwzięcia, ale przekształconą w celu realizacji przedsięwzięcia;
  • zmodyfikowano definicję powierzchni użytkowej polegająca na usunięciu określenia „rzut pionowy” i wprowadzeniu określenia „rzut poziomy”, w celu wyeliminowania dotychczasowych problemów interpretacyjnych;

Dodatkowo ujęto w jednej dyspozycji przedsięwzięcia polegające na zmianie lasu lub nieużytku na użytek rolny lub na wylesieniu oraz doprecyzowano przepis poprzez wprowadzenie definicji lasu, jako gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokrytego roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony.

Nowością jest wprowadzenie regulacji pozwalającej na kwalifikację przedsięwzięć polegających na drugiej i kolejnych podprogowych modyfikacjach, które osobno nie kwalifikują się do tzw. 1. grupy przedsięwzięć, ale po zsumowaniu osiągną progi wskazane w Rozporządzeniu OOŚ. Celem tej zmiany jest wyeliminowanie sytuacji niekontrolowanej, a często wielokrotnej rozbudowy przedsięwzięcia.

Z całym tekstem Rozporządzenia OOŚ można się zapoznać na stronie Dziennika Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1839/1

Rozporządzenie OOŚ wchodzi w życie 11 października 2019 r.

Do przedsięwzięć wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia OOŚ będą stosowane przepisy dotychczasowe.

 

Wróć do