Koronawirus a prawo geologiczne i górnicze

W kontekście specjalnych przepisów „antywirusowych” chcemy zwrócić Państwa uwagę na konsekwencje obecnej sytuacji dla działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Szczególnie istotne są terminy wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze („PGG”), ponieważ nawet regulacje tzw. „tarczy antykryzysowej” nie dają przedsiębiorcom możliwości ich przywrócenia ani przedłużenia.

Wiele instytucji państwowych działa obecnie w ograniczonym zakresie. Wyższy Urząd Górniczy, Okręgowe Urzędy Górnice, a także Państwowy Instytut Geologiczny i Narodowe Archiwum Geologiczne poinformowały na swoich stronach internetowych o braku możliwości osobistego obsłużenia klientów w siedzibie urzędu. Może to wpłynąć na realizację prac koncesyjnych i prowadzenie działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Przedsiębiorcy mogą również mieć problem z dochowaniem terminów na dokonanie poszczególnych czynności określonych przepisami PGG lub wskazanych w koncesjach.

Ze względu na epidemię także wykonywanie robót i prac geologicznych może być utrudnione. Ma to istotne znaczenie w przypadku np. trwałego zaprzestania działalności przedsiębiorcy, które może prowadzić do utraty koncesji. Niewywiązywanie się z obowiązków koncesyjnych też może być potraktowane jak nienależyte wykonywanie koncesji.

Ważne zatem, aby w przypadku wystąpienia problemów z dochowaniem terminów jak najszybciej zasygnalizować to właściwym organom. Jeśli np. pracownicy zakładu zostaliby objęci kwarantanną, to może to być okoliczność usprawiedliwiająca brak należytego realizowania prac.

Terminy wskazane w PGG i koncesji

Terminy wskazane w PGG lub decyzji koncesyjnej to w większości terminy materialnoprawne takie jak np. termin na dokonanie wskazanych czynności:

 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót geologicznych,
 • zawiadomienie o poborze próbek,
 • przekazanie próbek państwowej służbie geologicznej,
 • zawarcie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego,
 • wskazany w koncesji termin na rozpoczęcie działalności,
 • termin na złożenie wniosku w postępowaniu open door

czy też inne terminy w działalności regulowanej ustawą, np. określone w harmonogramie prac koncesyjnych.

Terminy materialnoprawne nie ulegają przywróceniu ani przedłużeniu na wniosek przedsiębiorcy (w odróżnieniu od terminów procesowych).

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej nie przewidują osobnych regulacji w kontekście działalności regulowanej PGG, poza rozwiązaniami dotyczącymi zawieszenia postępowań administracyjnych (np. postępowań o zmianę lub wydanie koncesji) oraz zawieszeniem terminów zawitych.

Postępowania administracyjne

Natomiast w odniesieniu do toczących się postępowań administracyjnych, np. o udzielenie lub zmianę koncesji czy zatwierdzenie dokumentacji geologicznej, możliwe jest skorzystanie z rozwiązań dostępnych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego:

 • Ustanowienie pełnomocnika – w sprawach niewymagających osobistego działania można ustanowić pełnomocnika.
 • Brak bezwzględniej zasady pisemności – Pisma do urzędu mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP).
 • Zmiana adresu do doręczeń korespondencji firmowej, np. na domowy przedsiębiorcy lub innej osoby w firmie, gdzie jest możliwość odbioru poczty.
 • Zawieszenie trwającego postępowania na wniosek strony – zawieszenie może trwać do 3 lat, ALE: zawieszeniu nie ulegają terminy materialnoprawne, np. termin ważności decyzji.
 • Wniosek o przywrócenie lub wydłużenie terminu – w przypadku trwającego postępowania administracyjnego można złożyć wniosek o przywrócenie uchybionego terminu lub wyznaczenie dłuższego terminu, np. na uzupełnienie dokumentów, uzupełnienie wniosku. ALE: Przywrócenie terminów nie dotyczy terminów materialnoprawnych, np. terminu ważności decyzji.

WAŻNE!

 • Sugerujemy Państwu weryfikację wszystkich posiadanych decyzji administracyjnych (pozwoleń, wpisów do rejestrów, zezwoleń, koncesji itp.) pod kątem terminów ich ważności – termin ważności decyzji to termin materialnoprawny, którego nie można przedłużyć. Gdyby terminy te upływały w 2020 r. należałoby już teraz przedsięwziąć kroki zmierzające do ich przedłużenia lub wydania nowych decyzji.
 • Warto przejrzeć też obowiązki wynikające z danej decyzji / koncesji i zweryfikować, czy nie wymagają one podjęcia jakichś czynności w ramach ich wykonywania, tak by nie dać organom podstaw do ich cofnięcia.
 • Rekomendujemy przegląd postępowań koncesyjnych w toku – zgodnie z planowanymi przepisami „tarczy antykryzysowej” część z tych postępowań będzie mogła zostać zawieszona z urzędu. Nie zawsze takie zawieszenie jest w interesie przedsiębiorcy, np. gdyby termin ważności koncesji upływał w 2020 r., zasadne jest kontynuowanie takiego postępowania.

Jeśli decyzja wygaśnie lub zostanie cofnięta, nie ma możliwości przywrócenia jej ważności.

W sytuacji, gdyby z powodu wynikającego ze stanu epidemii, kwarantanny personelu lub innej przeszkody technicznej przedsiębiorstwo nie funkcjonowało lub funkcjonowało w ograniczonym zakresie – ważne jest, aby zareagować z wyprzedzeniem i wypracować indywidualne rozwiązanie zapewniające ochronę Państwa interesów i możliwość kontynuacji działalności.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Wróć do