Mateusz specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych, w szczególności w negocjacjach i rozwiązywaniu sporów przed sądami powszechnymi, krajowymi oraz międzynarodowymi sądami arbitrażowymi (w sprawach handlowych i inwestycyjnych). Doradza klientom z branży budowlanej, energetycznej, surowców naturalnych, telekomunikacyjnej, bankowości inwestycyjnej i transportowej a w szczególności z branży infrastrukturalnej.

Ma doświadczenie w bieżącym doradztwie kontraktowym. Reprezentuje klientów w prowadzeniu postępowań zakupowych na każdym etapie realizacji inwestycji, w tym w szczególności w trakcie sporządzania i negocjacji umów. Specjalizuje się także w doradztwie prawnym klientom w sprawach zamówień publicznych, zarówno na etapie ubiegania się, jak i realizacji zamówienia. Wspiera wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach ze skargi na orzeczenie KIO.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Comparative and International Dispute Resolution, Queen Mary University of London, LLM
 • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

 • Angielski

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo i reprezentacja Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego (GRUPA PKP PLK) w projekcie „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa – Malbork“, w relacjach z PKP PLK (zamawiający) oraz z NDI Sopot S.A. (konsorcjant). Doradztwo obejmuje kompleksowe wsparcie strategiczne i prawne w trakcie realizacji projektu, m.in. analizę oraz opracowanie strategii dochodzenia roszczeń powstałych w związku z realizacją projektu, w tym prowadzenie korespondencji kontraktowej, a także skuteczną reprezentację klienta w trakcie postępowań spornych w sądzie i uzyskanie zabezpieczeń komorniczych. Wartość kontraktu ponad 260 mlm PLN. Wartość przedmiotu sporu: łącznie ponad 70 mln PLN
 • Doradztwo dla EXALO DRILLING na etapie przedprocesowym i przygotowania się do sporu sądowego w ramach realizacji projektu wiertniczo-infrastrukturalnego. Potencjalna wartość przedmiotu sporu: 70 mln PLN
 • Doradztwo prawne i kontraktowe przy realizacji jednej z największych elektrociepłowni w Polsce, w tym na etapie przedprocesowym i w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wartość kontraktu: 1,4 mld PLN
 • Doradztwo dla ORLEN Południe przy opracowaniu dokumentacji przetargowej, kontraktów oraz negocjacji kontraktów dla unikalnej w skali europejskiej instalacji do produkcji bioetanolu II generacji wraz z elektrociepłownią, biogazownią, oczyszczalnią ścieków oraz infrastrukturą energetyczną, o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, na podstawie wytycznych programów pomocowych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Następnie wsparcie w trakcie bieżącej realizacji projektu. Wartość projektu: ponad 1,2 mld PLN
 • Wsparcie Baltic Power przy projekcie budowy Morskiej Farmy Wiatrowej 1200 MW o szacowanej wartości
  14 mld PLN, w tym przy negocjacji kontraktów, kwestiach regulacyjnych, energetycznych, nieruchomościowych, środowiskowych i innych, w tym przy opracowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji przetargowej i kontraktów
 • Doradztwo oraz reprezentacja PGNiG w czterech kilkudziesięciomilionowych sporach sądowych na tle umów ubezpieczenia przeciwko wiodącemu polskiemu ubezpieczycielowi w związku z awariami sprzętu w otworach wiertniczych
 • Doradztwo dla Indigo Polska w różnorodnych aspektach prawnych w procesie nabycia podmiotu, który zawarł umowę z Gminą Wrocław na „Zaprojektowanie i budowę parkingu podziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na placu Nowy Targ we Wrocławiu z powierzchnią i jej rozwojem” w 2009 roku. Część prac obejmuje doradztwo w kwestiach kontraktowych (PPP / umowa licencyjna – 40-letnia) i prawa budowlanego. Wartość projektu: ponad 50 mln PLN
 • Doradztwo dla Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego (grupa PKP PLK) w projekcie „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice, w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice”, w sporze sądowym z PKP PLK (zamawiający) oraz w relacjach z PKP Energetyka (konsorcjant). Wartość kontraktu: ponad 1,06 mld PLN
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Doradztwo zamówieniowe dla PGNIG w postępowaniu pod nazwą “Zakup cystern kriogenicznych na potrzeby transportu gazu LNG”
 • Doradztwo zamówieniowe dla INDIGO, w tym zastępstwo procesowe w postepowaniu odwoławczym przed KIO oraz w postepowaniu skargowy przed Sądem Okręgowym w postępowaniu p.n. „Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) w parkomaty oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem w latach 2022-2030” prowadzonym przez Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
 • Doradztwo zamówieniowe dla SAGES, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu pod nazwą „Dostawa systemu analityki i ewidencji dorobku naukowego na potrzeby procesu ewidencji działalności naukowej i raportowania wraz z jego integracją z zewnętrznymi i uczelnianymi systemami i rejestrami elektronicznymi oraz szkoleniem pracowników” prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski
 • Doradztwo zamówieniowe dla CORAIL, w tym zastępstwo procesowe przed KIO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż urządzenia do zabezpieczania podwozi pojazdów szynowych przed oblodzeniem” prowadzonym przez Koleje Wielkopolskie
 • Doradztwo zamówieniowe dla SAGES, w tym zastępstwo procesowe w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu pod nazwą „Dostawa licencji na system i wdrożenie systemu na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz 7 jednostek partnerskich, prezentującego i promującego osiągnięcia naukowe i potencjał badawczy” prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Doradztwo dla Navigate w postępowaniu o udzielenie zamówienia dla zadania pod nazwą „Dostawa sprzętu do pomiarów geodezyjnych” (OVFMP 4A.1.6) w ramach projektu: Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, prowadzonym przez instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
 • Doradztwo dla Navigate w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup bezzałogowych statków powietrznych (dronów) wraz z akcesoriami”, część nr 2: „Dostawa zestawów precyzyjnego odbiornika GNSS”, prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Reprezentacja podmiotu zależnego międzynarodowego koncernu budowlanego w sporze arbitrażowym prowadzonym w języku angielskim na zasadach Regulaminu Arbitrażowego ICC dotyczącym budowy kluczowej elektrowni gazowej w Polsce. Projekt realizowany w formule EPC. Wartość kontraktu:
  ok. 1,4 mld PLN
 • Reprezentacja międzynarodowego konsorcjum budowlanego w postępowaniu prowadzonym w języku angielskim na zasadach Regulaminu Arbitrażowego ICC przeciwko zamawiającemu i dotyczącym budowy pierwszego polskiego terminala gazu skroplonego LNG. Wartość przedmiotu sporu: ok. 200 mln PLN
 • Reprezentacja zagranicznego dewelopera w prowadzonym w języku angielskim postępowaniu na zasadach Regulaminu Arbitrażowego SCC, wniesionym na gruncie bilateralnej umowy o ochronie inwestycji (BIT) w związku z inwestycją prowadzoną w zabytkowej części Warszawy
 • Doradztwo na rzecz krajowego liderowi na rynku obiektów i instalacji dla energetyki w przedmiocie rozbudowy zespołu elektrocieplnego o nowoczesne instalacje ochrony środowiska odsiarczania i odazotowania spalin na podstawie kontraktu typu EPC. Wartość kontraktu: ok. 200 mln PLN
 • Doradztwo na rzecz światowego lidera w branży energetycznej i infrastrukturalnej w negocjacjach z zamawiającym dotyczących skomplikowanego sporu powstałego przy budowie instalacji oczyszczania środowiska w elektrociepłowni zlokalizowanej na Górnym Śląsku. Kontrakt typu EPC o wartości ok. 140 mln PLN
 • Reprezentacja polsko-hiszpańskiego konsorcjum z branży kolejowej w sporze budowlanym dotyczącym przebudowy linii kolejowej i żądań wykonawcy w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie projektu oraz zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Kontrakt oparty na wzorcu FIDIC
 • Reprezentacja spółki celowej światowego lidera na rynku bankowości inwestycyjnej w sporze przeciwko lokalnemu deweloperowi na etapie egzekucyjnym międzynarodowego wyroku arbitrażowego wydanego przez Trybunał w Londynie