Podatki

Najbardziej stałą cechą polskiego systemu podatkowego jest jego permanentna zmiana. Naszą misją jest wspieranie klientów w efektywnym zarządzaniu obszarem podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasi doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci i ekonomiści zapewniają pełne doradztwo podatkowe obejmujące bieżące wsparcie w transakcjach M&A i działaniach restrukturyzacyjnych, reprezentowanie klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz planowanie sukcesji majątkowej.

W czym pomagamy

Doradztwo w restrukturyzacji i reorganizacji

 • Rozwiązania podatkowo-prawne,  maksymalizujące możliwe do uzyskania korzyści przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i ryzyk podatkowych.

Doradztwo przy złożonych transakcjach międzynarodowych

 • Współpraca z  siecią zagranicznych doradców podatkowych i prawnych;
 • Możliwość współpracy z podmiotami wskazanymi przez klienta.

Postępowania

 • Doradztwo i reprezentacja podczas postępowań prowadzonych przez organy podatkowe;
 • Doradztwo podczas postępowań kontrolnych i egzekucyjnych;
 • Doradztwo i reprezentacja podczas postępowań sądowych.

Planowanie sukcesji

 • Doradztwo w kwestiach przygotowania kolejnego pokolenia do przejęcia firmy;
 • Założenie fundacji rodzinnej.

Wybrane doświadczenia

Postępowania skarbowe i karno-skarbowe

 • Prowadzenie jako pełnomocnik sprawy spółki przed WSA, doprowadzając do korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia w zakresie podatku od towarów i usług, gdzie łączna kwota wygranej wyniosła ok. 30 mln PLN;
 • Reprezentowanie podatnika w zakończonym korzystnym wyrokiem WSA postępowaniu, w którym organy podatkowe zarzuciły mu nadużycie prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 • Reprezentowanie podatnika w zakończonym korzystnym wyrokiem WSA postępowaniu dotyczącym uznania za pomoc publiczną skorzystania przez niego ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej;
 • Przeprowadzenie audytu transakcji dokonanych przez klienta pod kątem ich kwalifikacji jako schematów podatkowych, a w konsekwencji obowiązku ich raportowania;
 • Reprezentowanie z sukcesem klienta z branży paliwowej w sporze. Wobec klienta zostały wydane decyzje (na ponad 150 mln zaległości podatkowej w VAT) opierające się w dużej części na rozstrzygnięciach wydanych wobec innych podmiotów, które, co więcej, dotyczyły innych okresów rozliczeniowych.

VAT

 • Doradztwo na rzecz dewelopera gier komputerowych obejmujące postępowanie przed sądem w przedmiocie skargi na interpretację indywidualną, która dotyczyła momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ciągłych udostępniania gier w formie licencyjnej na platformach internetowych;
 • Doradztwo na rzecz Verco i Elanda Pharma obejmujące wdrożenie KSeF;
 • Doradztwo na rzecz L2BEAT obejmujące uzyskanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wynagrodzeń wypłacanych współpracownikom (kontrakty B2B) w ramach programu motywacyjnego;
 • Bieżące doradztwo na rzecz Lumel w zakresie VAT;
 • Doradztwo na rzecz CITI Bank obejmujące przegląd stawek VAT;
 • Strukturyzacja podatkowa (w tym VAT) złożonego projektu relokacji pracowników ukraińskiego oddziału spółki do Polski i organizacji ich pracy zdalnej z Polski, wraz z modelem rozliczenia wydatków poniesionych przez spółkę ukraińską.

Bieżące doradztwo

 • Bieżące doradztwo podatkowe na rzecz oddziału zagranicznego będącego Centrum Usług Wspólnych dla CitiGroup na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług outsourcowanych.
Wyróżnienia

Powiązane aktualności

Serwery komputerowe to urządzenia przemysłowe – wyrok NSA
Taxpresso
Pierwsze interpretacje indywidualne w zakresie MDR
Aktualności
WSA: Najem krótkoterminowy w granicach dozwolonej działalności fundacji rodzinnej
Taxpresso
Stosowanie safe harbour w zakresie cen transferowych dla pożyczek
Taxpresso
Metoda podziału zysku a korekta cen transferowych
Taxpresso
Kwalifikacja odsetek od kredytu na zakup akcji do odpowiedniego źródła przychodów
Taxpresso
Pierwsza opinia zabezpieczająca dla fundacji rodzinnej
Taxpresso
Wygaszanie interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi B+R – ostatnia praktyka Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Taxpresso
Statystyki sądów administracyjnych
Taxpresso
Śniadanie podatkowe: Globalny podatek minimalny a polski system ulg podatkowych – czy czeka nas rewolucja?
Wydarzenia
Eksperci podatkowi SSW na konferencji IFA European Region Conference 2024 on Tax Transparency
Wydarzenia
Dokumentowanie usług niematerialnych
Taxpresso
Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe
Taxpresso
Nowelizacja ustawy o rachunkowości
Taxpresso
Falstart odwilży w interpretacjach KIS dotyczących zastosowania metod cen transferowych do kalkulacji dochodu z IP do celów ulgi IPBOX
Taxpresso
Dyskonto w faktoringu/sekurytyzacji jako koszt finansowania dłużnego – istotna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
Taxpresso
Podstawą opodatkowania w przypadku wniesienia aportu do spółki może być wartość emisyjna otrzymanych w zamian akcji – wyrok TSUE z 8 maja 2024 r. (C 241/23)
Taxpresso
Transakcja kontrolowana a nieodpłatne umorzenie udziałów wspólnika
Taxpresso
Czy przedawniona pożyczka jest przychodem?
Taxpresso
Kwalifikacja konkretnej transakcji kontrolowanej może stanowić przedmiot interpretacji podatkowej
Taxpresso
KSeF wejdzie w życie dopiero w 2026 r.
Taxpresso
Rozliczenie straty po połączeniu
Taxpresso
Transakcje wiązane a podatek od sprzedaży detalicznej – korzystne wyroki NSA
Taxpresso
Zmiana formy opodatkowania a uprawdopodobnienie złożenia oświadczenia (CEIDG). Sprawa klienta zakończona sukcesem
Taxpresso
SSW Tax w Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej
Aktualności
Prawo podatnika do skorygowania sprzedaży dokumentowanej paragonami
Taxpresso
Programy motywacyjne w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Taxpresso
SSW laureatem XVIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych DGP
Aktualności
Strata na działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu a możliwość skorzystania ze zwolnienia opracowania dokumentacji lokalnej cen transferowych
Taxpresso
Zbliża się termin złożenia powiadomienia CbC-P dotyczącego członków międzynarodowych grup kapitałowych
Taxpresso
SSW w rankingu Chambers and Partners Europe 2024
Aktualności
Publikacja raportu OECD w zakresie Kwoty B z Pillar One w ramach BEPS 2.0
Taxpresso
Odpowiedzialność pracodawcy za fikcyjne faktury wystawione przez pracownika – wyrok TSUE w sprawie C 442/22
Taxpresso
Implementacja Dyrektywy DAC7 – nowe obowiązki raportowe dla operatorów platform cyfrowych
Taxpresso
Przekazanie towaru nieznanemu oszustowi bez podatku VAT
Taxpresso
Obowiązki sprawozdawcze do GUS w zakresie działalności B+R
Taxpresso
Nieruchomości położone w powiatach o wysokim bezrobociu skorzystają z przyspieszonej amortyzacji
Taxpresso
24 stycznia 2024 r. SSW uzyskało precedensowy wyrok WSA w sprawie dotyczącej terminu na skorzystanie przez wierzyciela z tzw. ulgi na złe długi
Aktualności
Ulga na robotyzację – najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych
Taxpresso
24 stycznia 2024 r. SSW uzyskało precedensowy wyrok WSA w sprawie dotyczącej terminu na skorzystanie przez wierzyciela z tzw. ulgi na złe długi
Taxpresso
Podatnicy mogą odliczyć VAT także, gdy nie otrzymali faktury od nieuczciwego kontrahenta
Taxpresso
Uczestnicy planów motywacyjnych skorzystają z preferencji podatkowej także po ustaniu zatrudnienia
Taxpresso
SSW doradzało Novastone Capital Advisors i Fryderykowi Rdułtowskiemu przy nabyciu Adex Cosmetics & Pharma
Transakcje
Prawo do odliczenia VAT od wydatków na mieszkania dla pracowników
Taxpresso
TSUE rozstrzygnie czy osoba fizyczna sprzedająca swoją nieruchomość działa w charakterze podatnika VAT
Taxpresso
Start podatku minimalnego. Zasady rozliczania
Taxpresso
Wokół przedawnienia w podatkach – nowe wyroki TK
Taxpresso
NSA rozstrzygnie wątpliwości dotyczące opodatkowania VAT cesji umów deweloperskich
Taxpresso
WSA: Ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej
Taxpresso
Sąd: Wartość środków pieniężnych wniesionych do fundacji rodzinnej pomniejsza podstawę opodatkowania na wypadek jej likwidacji
Taxpresso
NSA: wypłata zysku wypracowanego w czasie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przez sp. z o.o. powstałą z przekształcenia JDG jest neutralna podatkowo
Taxpresso
Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia TPR podpisane
Taxpresso
Projekt objaśnień podatkowych dotyczących tzw. ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej) – czekając na ostateczną wersję objaśnień
Taxpresso
Centrum handlowe jako zorganizowana część przedsiębiorstwa
Taxpresso
System kaucyjny wpłynie na opodatkowanie VAT opakowań wielokrotnego użytku
Taxpresso
Zmiana terminu składania informacji o cenach transferowych
Taxpresso
Rynkowość transakcji a utrata statusu podatnika CIT przez PGK
Taxpresso
Dyrektywa w zakresie cen transferowych
Taxpresso
Koszty kar umownych i odszkodowań jako wydatki opodatkowane estońskim CIT
Taxpresso
NSA: Wynagrodzenie w postaci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to nie zysk kapitałowy 
Taxpresso
Informacja o cenach transferowych (TPR) – zmiany w 2023 r. 
Taxpresso
Odpowiedzialność pracodawcy za fikcyjne faktury wystawione przez pracownika
Taxpresso
Informatycy przegrywają z fiskusem spór o 8,5% stawkę ryczałtu
Taxpresso
Nieodpłatne poręczenie a rozpoznanie przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Więcej wątpliwości po wydanej interpretacji Dyrektora KIS
Taxpresso
Podanie PESEL jest wymogiem formalnym skargi do sądu administracyjnego 
Taxpresso
SSW doradzało Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej o wartości 4,7 mld euro
Transakcje
SSW doradzało Dohwa Engineering przy przejęciu CE Project Group
Transakcje
Korekta rentowności na zasadach z art. 11e ustawy o CIT, a zwolnienie dochodów z działalności strefowej
Taxpresso
Brak przychodu z tytułu zapewnienia zakwaterowania pracownikom oddelegowanym do pracy za granicę
Taxpresso
Prawnicy SSW wyróżnieni w rankingu ITR World Tax Leaders 2024
Aktualności
Reorganizacje biznesu po Polskim Ładzie 
Taxpresso
NSA: Korzystniejsze warunki odliczenia zagranicznego podatku od dywidend
Taxpresso
Ministerstwo Finansów zmienia zdanie w sprawie uwzględniania straty przy obliczaniu daniny solidarnościowej
Taxpresso
Kontrola pomocy publicznej udzielanej poza UE przez Komisję Europejską od lipca 2023 r. 
Taxpresso
TSUE rozstrzygnie jak liczyć podstawę opodatkowania VAT w przypadku wniesienia aportu do spółki
Taxpresso
Przepis o podatkach i opłatach lokalnych zawierający definicję budowli niezgodny z Konstytucją – wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Taxpresso
Opodatkowanie wynajmu nieruchomości w Hiszpanii 
Taxpresso
Odliczenie straty podatkowej poniesionej w roku poprzedzającym przejście na estoński CIT – ważna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 
Taxpresso
Zmiana zasad rozliczania dochodów z kapitałów pieniężnych
Taxpresso
Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. Skutki w zakresie podatków
Taxpresso
Toll manufacturing nie kreuje FE – przełomowy wyrok TSUE
Taxpresso
Sąd: Wymiana udziałów jest neutralna podatkowo również dla wspólników mniejszościowych
Taxpresso
Koniec z zabezpieczaniem sankcji VAT
Taxpresso
Pozorność transakcji na gruncie prawa cywilnego nie oznacza automatycznie braku prawa do odliczenia VAT
Taxpresso
Wygrana SSW w sprawie skargi na interpretację indywidualną dla dużego producenta i wydawcy gier komputerowych notowanego na GPW
Taxpresso
Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą SLIM VAT 3
Taxpresso
Ceny transferowe – obowiązki za 2022 rok
Taxpresso
Członek zarządu może odpowiadać za zaległości podatkowe Spółki – decyduje liczba zobowiązań
Taxpresso
SSW doradzało Remondis przy przejęciu SFW Energia od Iqony
Transakcje
Wyrok TSUE w sprawie Budimex znajdzie zastosowanie także w przypadku innych branż
Taxpresso
Polska Spółka Holdingowa: Sąd potwierdza korzystny sposób liczenia okresu posiadania udziałów w spółce zależnej
Taxpresso
Objaśnienia dotyczące metody ceny odprzedaży opublikowane przez Ministerstwo Finansów
Taxpresso
Eksperci podatkowi SSW po raz kolejny z największą liczbą rekomendacji w rankingu Rzeczpospolitej
Aktualności
Tax alert: Zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych
Taxpresso
Opłacenie przez płatnika zaległych składek ubezpieczeniowych nie stanowi przychodu dla podatnika
Taxpresso
SSW w szesnastu kategoriach rankingu Legal 500
Aktualności
Ulga na ekspansję nie dla każdego
Taxpresso
COVID-19 nie wydłużył terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
Taxpresso
Niekorzystna uchwała NSA: Darowizny otrzymane w gotówce od najbliższej rodziny bez zwolnienia z podatku od spadku i darowizn 
Taxpresso
Tax alert – będzie więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego w CIT
Taxpresso
SSW w rankingu Chambers and Partners Europe 2023
Aktualności
Czy połączenie transgraniczne spółek podlega Exit Tax?
Taxpresso
Będzie więcej czasu na składanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami
Taxpresso
Rezydencja podatkowa obywateli Ukrainy przebywających w Polsce
Taxpresso
Zbliżają się terminy składania Powiadomienia CbC-P
Taxpresso
Co może być ukrytym zyskiem, a co wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą w spółce? Praktyczne wskazówki daje nowa interpretacja KIS – najnowsze trendy
Taxpresso
Kiedy i jak trzeba informować o umowach zawartych z nierezydentami?
Taxpresso
Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy później niż planowano
Taxpresso
Gdy skarbówka się zagalopuje – czyli czego nie musisz ujawniać, gdy jesteś „tylko” sprawdzany
Taxpresso
Zostałeś wezwany na przesłuchanie tylko jako świadek? Wszystko co powiesz może być użyto przeciwko tobie także w innej sprawie
Taxpresso
Ustawa o polskiej fundacji rodzinnej już niebawem wejdzie w życie. To zupełnie nowe możliwości dla przedsiębiorców.
Taxpresso
Coraz mniej czas na opracowanie dokumentacji grupowej (master file) za 2021 rok
Taxpresso
Tax alert: Pogłębia się niepewność podatników w zakresie MDR
Taxpresso
Wybór odpowiednich danych na potrzeby zastosowania uproszczenia w zakresie cen transferowych dla mikro i małych przedsiębiorców – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS.
Taxpresso
Zespół podatkowy SSW rekomendowany w ranking World Tax 2023
Taxpresso
Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości nie stanowi pomocy publicznej – prawnicy SSW uzyskali “cenny” wyrok sądu administracyjnego
Aktualności
Ulga na robotyzację a roboty nabyte przed 2022 r.
Taxpresso
Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia – co z ulgami?
Taxpresso
Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w świetle Polskiego Ładu 
Taxpresso
Zaliczki na poczet dywidendy w estońskim CIT
Taxpresso
Wyrok TSUE w sprawie C-333/20 – stałe miejsce prowadzenia działalności
Taxpresso
Kiedy rozliczyć VAT z tytułu świadczeń jednorazowych
Taxpresso
Brak prawa odliczenia VAT dla podatnika, który świadomie wskazał fikcyjnego dostawcę na fakturze, którą sam wystawił w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia
Taxpresso
Polski Ład a rozbudowa zakładu w Polskiej Strefie Inwestycji: Nowy przepis nie uchyla starej interpretacji ogólnej
Taxpresso
SSW doradzało Photon Energy przy transakcji nabycia akcji Lerta S.A. 
Transakcje
SSW doradzało przy strategicznej fuzji PGNiG S.A. z PKN ORLEN S.A.
Transakcje
Jak rozliczyć dochód z tytułu sprzedaży NFT?
Taxpresso
Czy ograniczenie neutralności podatkowej dla reorganizacji biznesu jest zgodne z prawem Unii Europejskiej?
Taxpresso
Wskaźnik „nexus” a kwalifikowane koszty wspólne dla kilku projektów B+R
Taxpresso
Alert podatkowy – Podatnik nie może być obciążany sankcją VAT jeżeli wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty
Taxpresso
Alert podatkowy – Handel tokenami NFT w zamian za kryptowalutę podlega opodatkowaniu VAT
Aktualności
Alert podatkowy – Podatnik nie może być obciążany sankcją VAT jeżeli wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty
Aktualności
SSW doradzało Kom-Eko przy nabyciu składowiska azbestu
Transakcje
SSW doradzało Avallon przy sprzedaży Novo Tech dla Constantia
Transakcje
Alert podatkowy – Handel tokenami NFT w zamian za kryptowalutę podlega opodatkowaniu VAT
Taxpresso
SSW w aż piętnastu kategoriach rankingu Legal500
Aktualności
Prawnicy SSW doradzali Bainbridge Poland przy sprzedaży Galerii Handlowej Bemowo
Transakcje
Prawnicy SSW doradzali spółce Paged Real Estate przy sprzedaży portfela 14 projektów fotowoltaicznych na rzecz NOFAR
Transakcje
Zmiany w VAT i w ogólnych przepisach podatkowych
Aktualności
Webinarium Polski Ład – podatkowa rzeczywistość firm od 2022
Aktualności
Prawnicy SSW doradzali CPF Poland S.A. przy nabyciu FishFood sp. z o.o.
Transakcje
SSW doradzało Aion Bank przy wejściu na polski rynek
Aktualności
13 praktyk SSW rekomendowanych w rankingu Legal 500 EMEA
Aktualności
Cztery praktyki SSW wyróżnione w rankingu Chambers Europe
Aktualności
SSW doradzała LERG przy przejęciu CIECH Żywice
Transakcje
SSW doradzało przy sprzedaży Immo Park spółce Indigo Polska
Transakcje
SSW w aż trzynastu kategoriach rankingu Legal 500 !
Aktualności
SSW wyróżnione w rankingu Chambers Europe 2020
Aktualności
SSW doradcą prawnym w miliardowej transakcji sprzedaży 100% akcji Impexmetal S.A.
Transakcje
Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia będzie obowiązywać już od 1 sierpnia br.
Aktualności
Eksperci SSW doradzają przy transakcji nabycia portfela nieruchomości Tesco
Transakcje
SSW doradzało Skanska przy transakcji sprzedaży aktywów Wytwórni Konstrukcji Stalowych oraz oddziału w Kolonii
Transakcje
Debiut BoomBit S.A. na GPW. Zespół SSW doradcą prawnym Spółki w procesie oferty publicznej
Transakcje
Akcje BoomBit zostaną wprowadzone do obrotu na GPW w dniu 14 maja 2019 r. SSW doradcą prawnym spółki w procesie IPO
Aktualności
SSW Pragmatic Solutions w aż dziesięciu kategoriach rankingu Legal 500 !
Aktualności
Prawnicy SSW doradzali Skanska S.A. przy transakcji sprzedaży wybranych aktywów
Transakcje
Ekspert SSW na Kongresie Rady Podatkowej
Aktualności
SSW wyróżnione w rankingu Chambers Europe 2019
Aktualności
SSW doradzało grupie PG Energy przy nabyciu pakietu kontrolnego akcji Elektromontaż Poznań S.A. oraz Biuro Inwestycji Grunwald S.A.
Transakcje
SSW doradcą przy ustalaniu warunków umów najmu powstającego hubu logistyczno-magazynowego
Transakcje
SSW wyróżnione w rankingu Legal 500
Aktualności
SSW rekomendowane przez Legal 500
Aktualności