Event

Jak ciągle zmieniające się otoczenie prawne wpływa na działalność górniczą. O praktycznych problemach wykonywania działalności w górnictwie otworowym.

Nasze ekspertki, Anita PalukiewiczAnna Piotrowska, w dniach 25-26.09.2019 r. przeprowadziły dedykowane szkolenie dla Oddziału Eksploatacji PGNiG na temat aktualnych problemów stosowania prawa geologicznego i górniczego przez przedsiębiorstwa w górnictwie otworowym.

Program szkolenia, organizowanego wraz z Trio Conferences obejmował:

I dzień – 25.09.2019

9:00 – 9:15 Rejestracja i przywitanie uczestników

9:15 – 10:15 Podstawowe instytucje Prawa geologicznego i górniczego (PGG)
1) Zakres przedmiotowy i podmiotowy
2) Własność górnicza
3) Umowa użytkowania górniczego
4) Uzgodnienia a opiniowanie
5) Projekt Robót geologicznych
6) Informacja Geologiczna

10:15 – 11:00 Wprowadzone i planowane zmiany przepisów dotyczące prowadzenia działalności geologicznej i górniczej
1) Najistotniejsze zmiany w PGG związane z działalnością dotyczącą węglowodorów – problemy praktyczne
2) Nowe i planowane akty wykonawcze do ustawy dotyczące m.in:
a) wyrobów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych
b) zakresu polityki korporacyjnej
c) sprawozdania z realizacji planu ruchu zakładu górniczego
d) ratownictwa górniczego
e) środków strzałowych

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:45 Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów po zmianach

1) Tryb udzielania koncesji
2) Zakres i treść „koncesji węglowodorowej”
3) Przeniesienie, przedłużenie, zmiana, cofnięcie i wygaśnięcie koncesji
4) Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów
5) Przejście do fazy wydobywczej (decyzja inwestycyjna)
6) Wykonywanie „koncesji węglowodorowych” udzielonych na podstawie dotychczasowych przepisów (przekształcenie i przedłużenie koncesji)

12:45 – 13:30 Obiad

13:30 – 15:00 Plan ruchu zakładu górniczego
1) Podstawy prawne procedury zatwierdzania planu ruchu zakładu górniczego
2) Wymagania dotyczące planu ruchu.
3) Wymagane dokumenty dołączane do wniosku o zatwierdzenie planu ruchu
4) Przebieg procedury – organ właściwy, strony postępowania, czas trwania procedury, zasady składania odwołań
5) Zmiana zatwierdzonego planu ruchu
6) Polityka korporacyjna
7) Sprawozdanie z realizacji planu ruchu

II dzień – 26.09.2019

9:25 – 9:30 Przywitanie uczestników

9:30 – 10:30 Działalność geologiczna i górnicza a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
1) Planowanie przestrzenne a udzielenie koncesji
2) Wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej a planowanie przestrzenne
3) Ujawnienie złoża w SUIKZG/MPZP

10:30 – 11:30 Zmiany w procedurze ocen oddziaływania na środowisko
1) Karta informacyjna przedsięwzięcia – podstawowe zmiany
2) Zakres przedmiotowy raportów o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przed nowelizacją, a zakres po nowelizacji – porównanie
3) Zmiany w procedurach dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
4) Nowelizacja OOŚ a wpływ na przyspieszeni procedury uzyskiwania decyzji
5) Sankcje i kary

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:45 Pozyskiwanie obszaru, zasady dotyczące udostępniania i korzystania z nieruchomości
1) Koncesja a rodzaj tytułu prawnego do nieruchomości
2) Szczególne regulacje dotyczące uzyskiwania tytułu prawnego do nieruchomości
3) Praktyczne problemy z uzyskiwaniem tytułu prawnego do nieruchomości

12:45 – 13:30 Obiad

13:30 – 14:30 – Kwalifikacje, obowiązki osób dozoru ruchu
1) Procedury stwierdzenia posiadania kwalifikacji
2) Warunki dopuszczenia pracownika do pracy w ruchu zakładu górniczego
3) Uprawnienia i obowiązki KRZ oraz osób dozoru ruchu

14:30 – 15:00 Podsumowanie szkolenia. Sesja dodatkowych pytań.

Wróć do