Górnictwo

Surowce naturalne stanowią podstawę funkcjonowania współczesnego przemysłu. Rozwój gospodarczy powoduje, że popyt na surowce energetyczne, chemiczne i metaliczne utrzymuje się na wysokim poziomie. Rośnie zapotrzebowanie na metale, w tym szlachetne i ziem rzadkich, bez których nie byłby możliwy rozwój przemysłu wysokich technologii lub elektromobilności. W dalszym ciągu prowadzonych jest wiele inwestycji infrastrukturalnych, dzięki czemu popyt na kruszywa nie maleje.

Pomimo dywersyfikacji źródeł energii, rola węgla kamiennego i brunatnego nadal będzie bardzo mocna. Jednocześnie polityka dekarbonizacji otwiera drogę dla rozwoju Czystych Technologii Węglowych. Nowym wyzwaniem dla branży wydobywczej jest także digitalizacja procesów technologicznych.

 

Regulacje prawne dotyczące udostępniania surowców naturalnych często nie nadążają za potrzebami rynku i realiami prowadzenia inwestycji górniczych. Skomplikowany system zasad i procedur, długa lista decyzji niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania surowców naturalnych oraz niepełna identyfikacja problemów przed jakimi stają przedsiębiorcy górniczy mogą skutecznie blokować lub wstrzymywać rozwój projektów.

Nasz zespół ekspertów zapewnia świadczenie usług prawnych dedykowanych specjalnie dla projektów górniczych (greenfield, brownfield, projektów w fazie produkcji czy w likwidacji).

Wyróżnia nas wiedza i zrozumienie potrzeb branży, wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu koncesji, jak i wszelkich innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji. Podchodzimy w sposób strategiczny do problemów inwestora, identyfikujemy potencjalne ryzyka, poszukujemy prostych i zarazem skutecznych rozwiązań, przedstawiając optymalne rekomendacje.

Świadczymy doradztwo zarówno prawne, jak i finansowe, na rzecz podmiotów prowadzących działalność górniczą na każdym etapie projektu. Nasze wsparcie obejmuje także obsługę kwestii korporacyjnych, kontrakty, zagadnienia ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, przetargów i zamówień publicznych.

W czym możemy pomóc?

Doradztwo regulacyjne:

 • przygotowywanie memorandów i opinii dotyczących działalności poszukiwawczej i wydobywczej oraz wymogów prawnych i formalnych związanych z realizacją takich projektów;
 • przygotowanie i weryfikacja wniosków o koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie surowców naturalnych;
 • bieżący nadzór nad postępowaniem dotyczącym udzielenia, zmiany, przenoszenia i wygaszania koncesji, w tym również w zakresie zgód i opinii wydanych przez odpowiednie organy administracji krajowej i lokalnej, w celu zapewnienia ich prawidłowości, terminowości i skuteczności;
 • reprezentowanie klientów przed organami administracyjnymi  i sądowymi;
Doradztwo regulacyjne:
 • doradztwo w zakresie realizacji szczególnych obowiązków przedsiębiorstw górniczych wynikających z przepisów prawa;
 • wsparcie prawne w postępowaniach dotyczących zatwierdzania planów ruchu, projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznej oraz innych decyzji regulowanych Prawem geologicznym i górniczym;
 • wsparcie prawne w zakresie pozyskiwania innych decyzji wymaganych dla projektów górniczych (transport materiałów wybuchowych, wykorzystanie i przechowywanie materiałów radioaktywnych, tranzyt ponadwymiarowych pojazdów itp.);
 • doradztwo w zakresie dostępu do informacji geologicznej i jej wyceny, ochrony zastrzeżonych informacji geologicznych oraz umów o korzystanie z informacji geologicznych;
 • reprezentacja klientów podczas negocjacji z podmiotami konkurencyjnymi w odniesieniu do podziału obszarów koncesyjnych;
 • doradztwo w zakresie kwalifikacji do wykonywania zawodów górniczych;
 • doradztwo merytoryczne w procesie stanowienia prawa, projektowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych oraz formułowanie uwag w związku z konsultacjami publicznymi projektów aktów prawnych i założeń do tych projektów;
 • doradztwo merytoryczne na rzecz zainteresowanych podmiotów świadczone w związku z kreowaniem kierunków polityk (w tym w szczególności w obszarze polityki surowcowej i energetycznej);
 • udział w spotkaniach organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz spotkaniach z przedstawicielami instytucji państwowych i unijnych.

Doradztwo w procesie inwestycyjnym

 • wsparcie w zabezpieczaniu tytułów prawnych do gruntów na potrzeby  działalności górniczej (umowy dzierżawy, najmu, ustanowienie służebności);
 • opracowywanie i negocjowanie umów z kontrahentami, w tym serwisami specjalistycznymi świadczącymi usługi wiertnicze;
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania wyłączenia gruntów rolnych i leśnych dla celów prowadzenia działalności geologicznej i górniczej;
 • świadczenie usług doradztwa prawnego dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie zmian studiów i planów miejscowych, uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych w celu uzyskania wymuszenia dostępu do gruntów i wykonywania prac geologicznych w przypadku sporów z właścicielami nieruchomości;
 • doradztwo prawne w zakresie uzyskiwania pozwoleń lub zgłoszeń  budowlanych,  pozwoleń na użytkowanie;
 • prowadzenie negocjacji z lokalnymi społecznościami i współpraca z agencjami PR;
 • reprezentowanie klienta w zakresie sporów sądowych dotyczących szkód górniczych;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej w postępowaniach o udzielenie sektorowych zamówień publicznych.

Ochrona środowiska

 • udzielanie porad dotyczących uzyskiwania wszystkich wymaganych prawem dokumentów i zezwoleń związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko;
 • bieżący nadzór nad procedurą oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności w celu zapewnienia jej regularnego przebiegu;
 • reprezentowanie klientów przed organami ochrony środowiska i jednostkami samorządu terytorialnego;
 • udział w spotkaniach z Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska, Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska;
Ochrona środowiska
 • współpraca z ekspertami ochrony środowiska w celu zapewnienia optymalnego wdrożenia przedsięwzięcia, z uwzględnieniem interesów inwestora przy jednoczesnym zagwarantowaniu minimalnego wpływu na środowisko;
 • wsparcie prawne w pozyskiwaniu zgód wodnoprawnych;
 • wsparcie prawne w pozyskiwaniu pozwoleń na wytwarzanie odpadów, programów gospodarowania odpadami wydobywczymi;
 • udzielanie porad prawnych w zakresie zasad odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz historyczne szkody w środowisku, wsparcie prawne w uzyskiwaniu decyzji ustalających plan remediacji, decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji.

Doradztwo transakcyjne:

 • kompleksowe doradztwo na rzecz spółek sektora wydobywczego w transakcjach związanych ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego;
 • doradztwo w zakresie wspólnych przedsięwzięć we wszystkich dostępnych modelach, takich jak konsorcjum, joint venture, umowa wspólników, farm-in, farm-out, JOA itp.;
 • przeprowadzenie kompleksowej analizy prawno-podatkowej projektów górniczych i istniejących spółek;
 • udzielanie kompleksowych porad dotyczących projektowania zoptymalizowanych struktur podatkowych dla transakcji M&A i JV;
 • doradztwo w zakresie finansowania projektów górniczych, zgodnie z następującymi formułami: corporate finance, project finance, bonds, IPO.

Bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw górniczych:

 • doradztwo korporacyjne, w tym pełnienie funkcji corporate secretary, obsługa Zarządu, Rady Nadzorczej, przebiegów Walnych Zgromadzeń / Zgromadzeń Wspólników, organizacja finansowania od wspólników, itp.;
 • doradztwo w zakresie praw autorskich, ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji;
 • przygotowanie i negocjowanie umów w bieżącej działalności;
 • kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • reprezentowanie przedsiębiorców górniczych w sporach z kontrahentami;
 • bieżące doradztwo podatkowe.

Doświadczenie

Bieżące doradztwo w zakresie postępowań administracyjnych, w tym postępowań koncesyjnych, postępowań o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, postępowań dotyczących gospodarki odpadami dla największej polskiej grupy wydobywczej sektora upstream.

Wsparcie prawne w procesie zakończonym udokumentowaniem złoża węgla brunatnego z zasobem miliarda ton węgla. Reprezentowanie klienta w postępowaniu koncesyjnym oraz reprezentacja w ponad stu postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych obejmujących precedensowe środki zabezpieczające w zakresie dostępu do gruntu.

Opracowanie i wdrożenie modeli finansowania operacji poszukiwawczych dotyczących gazu łupkowego (z uwzględnieniem różnych modeli form prawnych spółek, finansowania w ramach JV) dla spółek należących do największego globalnego koncernu z sektora upstream.

Doradztwo na rzecz nowojorskiego funduszu PE (aktywnego na rynku poszukiwania i wydobywania rud metali) przy wykupie mniejszościowego wspólnika (spółki wydobywczej z siedzibą w Australii) ze spółki, w ramach której realizowane były wspólne przedsięwzięcia w zakresie poszukiwania złóż metali w Polsce.

Doradztwo w konkurencyjnym postępowaniu koncesyjnym dotyczącym uzyskiwania koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej miedzi oraz srebra w Polsce.

Doradztwo przy uzyskaniu koncesji na rozpoznawanie węgla kamiennego oraz w sporze z konkurencyjnym podmiotem o możliwości uzyskania koncesji wydobywczej na ten sam obszar.

Skontaktuj się z nami

Piotr Spaczyński

Piotr Spaczyński

Partner zarządzający

Kontakt

więcej
Anita Palukiewicz

Anita Palukiewicz

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: