Łukasz specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz prawie rynku kapitałowego i prawie spółek. Reprezentuje klientów na każdym etapie sporu, projektując indywidualny sposób rozwiązania każdego postępowania. Zastępuje klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, a także organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Reprezentuje klientów również przed organami ścigania.

Ma doświadczenie  w sporach powstałych na rynku kapitałowym, skomplikowanych sporach korporacyjnych oraz sporach dotyczących nabywania przedsiębiorstw. Łukasz doradzał również w postępowaniach sądowych dotyczących sporów nieruchomościowych, reprywatyzacyjnych oraz sporów o roboty budowlane realizowane, m.in. w oparciu o kontrakty FIDIC. Jego doświadczenie obejmuje także reprezentowanie klientów w postępowaniach karnych.

Doradzał klientom przy wykonywaniu obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji na rynku prywatnym oraz publicznym. Ma doświadczenie rozwiązywania sporów na etapie przedsądowym, nabyte podczas opracowywania strategii odwołania byłych członków zarządu w jednej z największych grup spółek w Polsce, polegającej na wyeliminowaniu przyczyny sporu pomiędzy akcjonariuszem większościowym a grupą członków zarządu.

Łukasz z sukcesem łączy doświadczenie akademickie z wykonywaniem zawodu adwokata. Jest autorem licznych publikacji naukowych z prawa cywilnego i handlowego, m.in. na temat prawa spółek oraz prawa zobowiązań.

Pokaż więcejPokaż mniej

Edukacja

 • Prawo i ekonomia rynku kapitałowego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, studia podyplomowe
 • Prawo, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie

Języki

 • Angielski

Wybrane doświadczenia

 • Zastępowanie klienta w sporze z instytucją finansową w związku z nienależytym wykonaniem tzw. umów opcyjnych przez bank. Wartość przedmiotu sporu sięga 72 mln PLN
 • Doradztwo na rzecz klienta w postępowaniu arbitrażowym przed London Court of International Arbitration w sporze dotyczącym nienależytego wykonania umowy typu ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 12 mln USD
 • Doradztwo na rzecz klienta w negocjacjach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko bankowi depozytariuszowi jednego z wiodących funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość przedmiotu sporu sięga 6 mln PLN
 • Doradztwo na rzecz akcjonariuszy jednej z wiodących spółek publicznych z branży metalurgicznej w sporze dotyczącym utraty możliwości wykonywania prawa głosu ze względu na rzekome niewykonanie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz działanie w warunkach porozumienia. Jedną z płaszczyzn sporu stanowiło postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności, względnie uchylenia, kluczowych uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Reprezentowanie byłych członków zarządu w sprawie o stwierdzenie nieważności, względnie uchylenie, uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Wartość szkód szacowano na ponad 10 mln PLN
 • Doradztwo na rzecz inwestora publicznego w związku ze sporem powstałym przy realizacji wiodącej inwestycji miejskiej w Poznaniu. Spór z wykonawcą toczył się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 30 mln PLN
 • Zaprojektowanie i wdrożenie szybkiej i efektywnej procedury odwołania i powołania zarządu w jednej z największych spółek holdingowych w Polsce. Procedura przewidywała także rozwiązanie współpracy z kluczowymi pracownikami oraz współpracownikami powiązanymi z ustępującym zarządem. Procedura została przeprowadzona z maksymalnym zabezpieczeniem interesów spółek wchodzących w skład holdingu w taki sposób, aby uniknąć „działań odwetowych” byłych członków zarządu
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz klienta związane z tzw. reaktywacją spółki przedwojennej oraz wystąpieniem z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu na własność przedsiębiorstwa. Reaktywowana spółka przed 1939 r. prowadziła jedno z największych przedsiębiorstw w Poznaniu
 • Reprezentowanie klienta w skomplikowanych oraz powiązanych ze sobą sporach sądowych dotyczących odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości, uznania czynności prawnej w postaci zbycia przedsiębiorstwa za zdziałaną w celu pokrzywdzenia wierzyciela oraz sporach dotyczących odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa za długi zbywcy przedsiębiorstwa. Wartość przedmiotu sporu sięga 30 PLN
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniach karych przeciwko podmiotom zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółek zarówno po stronie podejrzanych, jak i pokrzywdzonych. Wartość szkód wyrządzonych w mieniu pokrzywdzonych szanowna na kilkadziesiąt milionów złotych
Wyróżnienia