Wznowienie biegu terminów procesowych oraz wynikające z tego komplikacje

Najnowszy pakiet zmian legislacyjnych – ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), nazywanych przez media i polityków Tarczą Antykryzysową 3.0, opublikowany już został w Dzienniku Ustaw. Większość zamian wprowadzonych weszła w życie w dniu 16 maja 2020 r. Celem najnowszej Tarczy ma być powolne „odmrażanie” zarówno gospodarki, jak i postępowań sądowych.

Na mocy Tarczy 3.0 uchylono przepisy zawieszające terminy sądowe i procesowe. Wobec tego wszelkie terminy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych zostaną reaktywowane po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy 3.0. Oznacza to, że terminy zawieszone oraz te, które się nie otworzyły rozpoczną swój bieg w dniu 25 maja 2020 r.

Po pierwsze, zagadnienia te są szczególnie istotne w przypadku przesyłek, doręczonych (i być może nieodebranych z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu poczty) przed wejściem w życie tzw. Tarczy 1.0, która terminy procesowe zawiesiła.

Po drugie, pomimo zarządzeń prezesów sądów o wstrzymaniu wysyłki pism, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe, niektóre sądy wysyłały do stron pisma wymagające natychmiastowej reakcji w samym szczycie epidemii.

Tarcza 3.0. może powodować wątpliwości w zakresie przesądzenia:

  • czy przedsiębiorca jest w terminie do dokonania danej czynności procesowej,
  • kiedy termin rozpoczął bieg, oraz
  • czy termin już upłynął i w związku z tym należy wystąpić z wnioskiem o jego przywrócenie.

Problem dotknie w szczególności przedsiębiorców. W ich przypadku, nawet w sytuacji faktycznego braku możliwości odebrania pism z poczty, podwójne awizowanie objęte jest fikcją doręczenia i wywołuje skutki prawne. Przedsiębiorcy, którzy nie monitorowali na bieżąco przychodzącej poczty, powinni więc jeszcze raz upewnić się, czy aby na pewno nie dostali żadnego awizo.

Ponadto rozprawy i posiedzenia jawne co do zasady mają się odbywać w formie wideokonferencji. Przeprowadzenie rozprawy czy posiedzenia jawnego w tradycyjny sposób ma być dopuszczalne jedynie, jeżeli nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących. Jeżeli ani zdalne, ani bezpośrednie przeprowadzenie rozprawy nie jest możliwe bez narażania bezpieczeństwa, a rozprawa jest konieczna, przewodniczący może skierować sprawę na posiedzenie niejawne. Na zawiadomienie o skierowaniu sprawy do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym ma przysługiwać sprzeciw w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

Z uwagi na szereg wątpliwości oraz niejednoznaczne sformułowanie treści przepisów, strony będą zmuszone do dokonania oceny, czy i kiedy nastąpiło otwarcie oraz kiedy nastąpi zakończenie terminu procesowego. Chętnie wesprzemy Państwa w zaprojektowaniu dalszej strategii procesowej, a także przy przygotowywaniu sprzeciwu od zarządzenia o rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – zapraszamy do kontaktu.

 

Wróć do