Łukasz Cudny

Łukasz Cudny

Counsel


linked in

Adwokat

Specjalizacja wiodąca

Postępowania sądowe

Specjalizacje dodatkowe

Restrukturyzacja i upadłość

Postępowania sądowe

Łukasz Cudny, adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz doktorant w Katedrze Prawa Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

Łukasz z sukcesem łączy doświadczenie akademickie z wykonywaniem zawodu adwokata. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz prawie rynku kapitałowego i prawie spółek.  

 

Łukasz Cudny reprezentuje Klientów na każdym etapie sporu, projektując indywidualny sposób rozwiązania każdego postępowania. Na co dzień Łukasz z powodzeniem zastępuje Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, a także organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Łukasz reprezentuje Klientów również przed organami ścigania.  

 

Doświadczenie Łukasza obejmuje w szczególności doradztwo w sporach powstałych na rynku kapitałowym, skomplikowanych sporach korporacyjnych oraz sporach dotyczących nabywania przedsiębiorstw. Łukasz doradzał również w postępowaniach sądowych dotyczących sporów nieruchomościowych, reprywatyzacyjnych oraz sporów o roboty budowlane realizowane, m.in. w oparciu o kontrakty FIDIC. Jego doświadczenie obejmuje także reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych (tzw. „white collar crimes”). 

 

Łukasz Cudny wielokrotnie doradzał Klientom przy wykonywaniu obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji na rynku prywatnym oraz publicznym. Posiada unikalne doświadczenie rozwiązywania sporów na etapie przedsądowym, nabyte podczas opracowywania strategii odwołania byłych członków zarządu w jednej z największych grup spółek w Polsce, polegającej na wyeliminowaniu przyczyny sporu pomiędzy akcjonariuszem większościowym a grupą członków zarządu. 

 

Łukasz jest ponadto autorem licznych publikacji naukowych z prawa cywilnego i handlowego, m.in. na temat prawa spółek oraz prawa zobowiązań. 

Absolwent studiów podyplomowych Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.  

Wybrane projekty

Zastępowanie Klienta w sporze z instytucją finansową w związku z nienależytym wykonaniem tzw. umów opcyjnych przez bank. Wartość przedmiotu sporu sięga 72.000.000,00 PLN.

Doradztwo na rzecz Klienta w postępowaniu arbitrażowym przed London Court of International Arbitration w sporze dotyczącym nienależytego wykonania umowy typu ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 12.000.000,00 USD.

Doradztwo na rzecz Klienta w negocjacjach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko bankowi depozytariuszowi jednego z wiodących funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość przedmiotu sporu sięga 6.000.000,00 PLN.

Doradztwo na rzecz akcjonariuszy jednej z wiodących spółek publicznych z branży metalurgicznej w sporze dotyczącym utraty możliwości wykonywania prawa głosu ze względu na rzekome niewykonanie obowiązków związanych z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz działanie w warunkach porozumienia. Jedną z płaszczyzn sporu stanowiło postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności, względnie uchylenia, kluczowych uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Reprezentowanie byłych członków zarządu w sprawie o stwierdzenie nieważności, względnie uchylenie, uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie pociągnięcia ich do odpowiedzialności. Wartość szkód szacowano na ponad 10.000.000,00 PLN.

Doradztwo na rzecz inwestora publicznego w związku ze sporem powstałym przy realizacji wiodącej inwestycji miejskiej w Poznaniu. Spór z wykonawcą toczył się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wartość przedmiotu sporu wynosiła blisko 30.000.000,00 PLN.

Zaprojektowanie i wdrożenie szybkiej i efektywnej procedury odwołania i powołania zarządu w jednej z największych spółek holdingowych w Polsce. Procedura przewidywała także rozwiązanie współpracy z kluczowymi pracownikami oraz współpracownikami powiązanymi z ustępującym zarządem. Procedura została przeprowadzona z maksymalnym zabezpieczeniem interesów spółek wchodzących w skład holdingu w taki sposób, aby uniknąć „działań odwetowych” byłych członków zarządu.

Kompleksowe doradztwo na rzecz Klienta związane z tzw. reaktywacją spółki przedwojennej oraz wystąpieniem z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu na własność przedsiębiorstwa. Reaktywowana spółka przed 1939 r. prowadziła jedno z największych przedsiębiorstw w Poznaniu.

Reprezentowanie Klienta w skomplikowanych oraz powiązanych ze sobą sporach sądowych dotyczących odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości, uznania czynności prawnej w postaci zbycia przedsiębiorstwa za zdziałaną w celu pokrzywdzenia wierzyciela oraz sporach dotyczących odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa za długi zbywcy przedsiębiorstwa. Wartość przedmiotu sporu sięga 30.000.000,00 PLN.

Reprezentowanie Klienta w postępowaniach karych przeciwko podmiotom zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółek (tzw. „white collar crimes”) zarówno po stronie podejrzanych, jak i pokrzywdzonych. Wartość szkód wyrządzonych w mieniu pokrzywdzonych szanowna na kilkadziesiąt milionów PLN.