Fundacja rodzinna

Po ponad trzech dekadach polskiej gospodarki wolnorynkowej międzypokoleniowa sukcesja majątków stała się w ważnym wyzwaniem dla wielu rodzin i firm.

Dzięki nowym regulacjom polscy przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać także z polskiej fundacji rodzinnej. Planowanie sukcesji to jednak znacznie szerszy proces niż wybór odpowiedniej formy prawnej jak fundacja rodzinna. Prawnicy i doradcy podatkowi SSW razem z ekspertami z Family Office i SSW Accounting wspierają klientów na wszystkich etapach pokoleniowych zmian biznesowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj: Planowanie sukcesji, Family Office.

Polska a zagraniczna fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna wprowadzona do polskiego prawa mimo, że przewiduje dużo dobrych regulacji może nie odpowiadać wszystkim przedsiębiorcom.  W takich przypadkach warto rozważyć przeprowadzenie sukcesji przy użyciu zagranicznej fundacji rodzinnej.  Dotychczas eksperci SSW zakładali fundacje rodzinne w Liechtensteinie, Austrii, Singapurze czy na Malcie.  

Polska fundacja Zagraniczna fundacja
Nowa instytucja w polskim porządku prawnym stąd brak praktyki stosowania; Instytucja funkcjonująca w zagranicznym ustawodawstwie z reguły od wielu lat, stąd praktyka stosowania jest generalnie dość bogata;
Wyższe ryzyko zmian przepisów regulujących funkcjonowania fundacji; Niższe ryzyko zmian przepisów regulujących funkcjonowanie fundacji;
Relatywnie niskie koszty funkcjonowania fundacji (w organach fundacji może zasiadać fundator/beneficjenci); Wyższe koszty funkcjonowania fundacji (m.in. wynikające z zaangażowania lokalnego administratora fundacji);
Pełna kontrola fundacji przez fundatora (w przypadku objęcia przez fundatora funkcji w zarządzie); W przypadku powierzenia zarządu lokalnemu administratorowi fundacji ograniczona możliwość kontroli funkcjonowania fundacji;
Pełna decyzyjność fundatora odnośnie funkcjonowania fundacji (w przypadku objęcia przez fundatora funkcji w zarządzie); Konieczność konsultowania planowanych czynności z lokalnym administratorem fundacji (w przypadku powierzenia zarządu takiemu administratorowi);
Kontrola funkcjonowania fundacji (obowiązkowy audyt co 4 lata); Brak obowiązkowego audytu;
Fundator oraz lista beneficjentów dostępna w rejestrze fundacji rodzinnych; Fundator oraz lista beneficjentów poufna (brak dostępu do niej przez osoby postronne);
Wniesienie majątku do fundacji neutralne podatkowo; Wniesienie majątku do fundacji może podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce (exit tax), jak i w państwie siedziby fundacji;
Co do zasady nie jest objęta podatkowym reżimem CFC; Może stanowić zagraniczną jednostkę kontrolowaną w rozumieniu przepisów podatkowych (CFC);
Stosunkowo przejrzyste zasady opodatkowania dochodów fundacji oraz wypłacanych świadczeń. Niezbędne wzięcie pod uwagę specyfiki systemu podatkowego danego państwa (m.in. podatek dochodowy, podatek u źródła, podatek od spadków/darowizn).

Jak działa polska fundacja rodzinna?

 • Koncepcja polskiej fundacji rodzinnej oparta jest na założeniu, że biznes i rodzina są formalnie od siebie odseparowane;
 • Majątek rodzinny staje się własnością fundacji, która zarządza nim w interesie beneficjentów. Fundacja tym samym chroni ten majątek przed ewentualnymi negatywnymi skutkami procesów sukcesyjnych, na przykład w sytuacji, gdy nie wszyscy członkowie rodziny będą zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności;
 • Fundacja rodzinna tworzona jest na bazie majątku należącego do fundatora (fundatorów), w tym udziałów lub akcji;
 • Wartość tego majątku nie może być niższa niż 100 000 PLN;
 • Fundator ma dużą swobodę w określaniu zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania i celu, dla którego została powołana.

Zadania fundacji rodzinnej

 • Gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora i inne osoby;
 • Zapewnianie środków dla beneficjentów (na przykład członków rodziny fundatora lub samego fundatora);
 • Co istotne, przekazywanie środków przez fundację rodzinną na rzecz beneficjentów może się odbyć z zastrzeżeniem warunku (np. ukończenie studiów) lub terminu (np. po ukończeniu przez beneficjentów określonego wieku).

Fundacja rodzinna – korzyści

 • Możliwość prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 • Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym w momencie osiągnięcia dochodu przez fundację;
 • Opodatkowanie CIT według stawki 15% dopiero w momencie dystrybucji dochodów lub w przypadku likwidacji fundacji;
 • Zwolnienie z PIT oraz podatku od spadków i darowizn w przypadku dystrybucji do fundatora i jego najbliższej rodziny (tzw. grupy zerowej).

Jak założyć polską fundację rodzinną?

 • Złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji przed notariuszem albo w testamencie;
 • Sporządzenie statutu określającego zasady działania fundacji;
 • Przekazanie majątku na fundusz założycielski fundacji;
 • Ustanowienie organów fundacji;
 • Wpisanie fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

Kto może zostać fundatorem, a kto beneficjentem?

 • Fundatorem może zostać każdy (osoba fizyczna), kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Fundatorów może być kilkoro; chyba, że fundacja tworzona jest w testamencie, wtedy naturalnie fundator może być tylko jeden.
 • Beneficjentem może zostać każdy (osoba fizyczna) niezależnie od wieku czy posiadania zdolności do czynności prawnej, a także organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.
 • Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej można finansować np. koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów albo wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Polska fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie

 • Zbywanie składników swojego majątku – o ile nie zostały nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 • Najem, dzierżawa lub udostępnianie swojego majątku na innej podstawie;
 • Przystępowanie i uczestnictwo w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych i spółdzielniach;
 • Nabywanie i zbywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 • Udzielanie pożyczek beneficjentom fundacji i innym osobom oraz organizacjom powiązanym z fundacją;
 • Obrót zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji w celu dokonywania płatności związanych z jej działalnością;
 • Prowadzenie przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Korzyści podatkowe w polskiej fundacji rodzinnej

 • Założenie fundacji oraz przekazanie jej majątku jest wolne od opodatkowania.
 • W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej fundacja korzysta ze zwolnienia podmiotowego z CIT. Oznacza to, że fundacja nie zapłaci podatku dochodowego np. od otrzymanych dywidend i innych zysków kapitałowych otrzymywanych od spółek, których będzie udziałowcem, czy też ze zbycia udziałów (akcji) bądź ich umorzenia. Wyjątkiem w tym zakresie jest prowadzenie działalności gospodarczej poza dopuszczalnym zakresem – dochody z takiej działalności będą podlegać opodatkowaniu 25% CIT.
 • Opodatkowanie CIT wystąpi, co do zasady, dopiero na etapie wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów (ewentualnie przy rozwiązaniu fundacji). W takim przypadku fundacja będzie zobowiązana zapłacić 15% CIT.
 • Beneficjenci należący do najbliższej rodziny fundatora (tzw. grupa zerowa) oraz sam fundator korzystają ze zwolnienia podatkowego w PIT z tytułu świadczeń otrzymanych od fundacji rodzinnej. Inne osoby będące beneficjentami zobowiązane będą do zapłaty 15% PIT.
 • Warto przy tym pamiętać, że uzyskanie statusu fundatora lub beneficjenta polskiej fundacji rodzinnej wyklucza skorzystanie z tzw. estońskiego CIT przez spółkę, w której te osoby są udziałowcami.
 • Odpowiednio również objęcie udziałów lub akcji w spółce przez samą fundację będzie skutkować dla tej spółki utratą możliwości opodatkowania estońskim CIT.

W czym pomagamy

 • Przygotowanie statutu fundacji rodzinnej oraz dokumentacji towarzyszącej (m.in. listy beneficjentów);
 • Przeprowadzenie rejestracji fundacji rodzinnej;
 • Wsparcie prawne i podatkowe w toku przenoszenia majątku do fundacji rodzinnej;
 • Bieżące wsparcie w toku funkcjonowania fundacji:
  • Zarządzanie fundacją rodzinną, pełnienie funkcji członka zarządu;
  • Wsparcie w administrowaniu fundacją rodzinną, realizacja obowiązków raportowych i informacyjnych.