Projekt ustawy o fundacji rodzinnej trafił do konsultacji publicznych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o fundacji rodzinnej przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, który został skierowany do konsultacji publicznych.

Zgodnie z założeniami, projekt mógłby trafić do parlamentu w drugiej połowie 2021 r. a ustawa wejść w życie na początku 2022 r.

Polska fundacja rodzinna ma stanowić odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców w zakresie zapewnienia efektywnych mechanizmów prawnych dla realizacji międzypokoleniowej sukcesji majątku rodzinnego.

Dotychczas przedsiębiorcy poszukiwali takich rozwiązań najczęściej za granicą, zwracając się w kierunku fundacji rodzinnych np. w Holandii, Austrii, Liechtensteinie czy na Malcie albo w kierunku mniej popularnego w kręgu prawa kontynentalnego trustu. Trend ten został zauważony również przez polskiego ustawodawcę, który uznając za niekorzystne zjawisko transferu polskich aktywów do podmiotów zagranicznych, postanowił zapewnić przedsiębiorcom krajową alternatywę.

Fundacje rodzinne pozwalają fundatorowi na przeniesienie posiadanego majątku do podmiotu, w którym możliwe jest  ustalenie zasad, kto, kiedy i na jakich warunkach z tego majątku będzie mógł korzystać. Dzięki temu fundator może w elastyczny i dostosowany do własnych potrzeb i oczekiwań sposób zaplanować sukcesję w zakresie posiadanego majątku. Takie cele ma również realizować koncepcja polskiej fundacji rodzinnej.

Zgodnie z założeniami, fundatorem polskiej fundacji rodzinnej będzie mogła być jedna bądź więcej osób fizycznych. Osoby te przekazywać będą fundacji swój majątek, wskazywać krąg beneficjentów fundacji oraz ustalać zasady zarządzania i rozporządzania majątkiem.

Fundacja będzie posiadała osobowość prawną, co oznacza, że majątek przeniesiony przez fundatora do fundacji w sensie prawnym stanie się własnością fundacji – nastąpi zatem przerwanie więzów własnościowych łączących ten majątek z osobą fundatora. Uwagę zwraca jednak, że zgodnie z projektem, fundacja będzie odpowiadała solidarnie z  fundatorem  za jego zobowiązania powstałe przed jej utworzeniem.

Fundator w sposób dość swobodny będzie mógł określić krąg beneficjentów oraz zakres przysługujących im uprawnień w odniesieniu do majątku fundacji.

Wprowadzenie fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego ma pozwolić  na rozwiązanie wielu problemów w zakresie sukcesji, z którymi mierzą się obecnie polscy przedsiębiorcy. Fundacja ma pozwolić na zachowanie integralności firm rodzinnych poprzez wyeliminowanie ryzyka rozdrobnienia grona wspólników w toku kolejnych procesów zmian generacyjnych oraz zdarzeń losowych. Ma pozwolić również na zachowanie dla przyszłych pokoleń kluczowych aktywów rodzinnych – może to mieć istotne znaczenie zwłaszcza w tych sytuacjach, gdzie brak jest naturalnego sukcesora w ramach najbliższego pokolenia.

Zgodnie z projektem ustawy:

·        przeniesienie majątku do fundacji nie ma podlegać opodatkowaniu;

·        dochody osiągane przez fundację mają podlegać opodatkowaniu stawką 19%, bez możliwości skorzystania ze stawki preferencyjnej;

·        otrzymanie świadczeń od fundacji przez fundatora i osoby z najbliższej rodziny ma być zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, świadczenia dla osób spoza tego kręgu będę podlegały opodatkowaniu zgodnie ze stawką 19%.

Przypomnijmy, że prace nad polską fundacją rodzinną trwają od 2019 r. SSW Pragmatic Solutions od początku aktywnie uczestniczy w tym procesie. Zapraszamy do kontaktu, jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat polskiej fundacji rodzinnej.

Wróć do