Tax alert – Ustawa o polskiej fundacji rodzinnej przyjęta przez Sejm

14 grudnia 2022 roku Sejm przyjął długo wyczekiwany projekt ustawy o fundacji rodzinnej, nad którym prace toczyły się już od kilku lat. 

Polska fundacja rodzinna jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia efektywnych mechanizmów prawnych dla realizacji międzypokoleniowej sukcesji majątku rodzinnego. O założeniach ustawy pisaliśmy w poprzednim tax alert: Czy polską fundację rodzinną będzie można założyć już w 2023 r.? 

Na etapie prac sejmowych uwzględniono jeszcze kilka zgłoszonych poprawek. Do najistotniejszych z nich można zaliczyć: 

  • Możliwość odliczenia kosztu podatkowego mienia wniesionego przez fundatora do fundacji w przypadku jej likwidacji – przypomnijmy, że projekt ustawy przewidywał, że w przypadku likwidacji fundacji należałoby uiścić 15% CIT od całej wartości majątku fundacji; możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszt podatkowy należy zatem ocenić bardzo pozytywnie; 
  • Doprecyzowanie konsekwencji związanych z prowadzeniem przez fundację działalności gospodarczej w zakresie wykraczającym poza katalog wskazany w ustawie – w takim wypadku fundacja będzie zobowiązana do opodatkowania dochodów z tej działalności według sankcyjnej stawki CIT 25% (w pozostałym zakresie fundacja korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania); 
  • Wprowadzenie podatku minimalnego od budynków – jeżeli wartość nieruchomości posiadanych przez fundację przekroczy 10 mln zł, fundacja będzie musiała zapłacić podatek zgodnie ze stawką 0,42% rocznie od wartości rynkowej budynków pomniejszonej o 10 mln zł. 

Projekt ustawy uchwalonej przez Sejm został przekazany do Senatu. Na tym etapie również możliwe będzie wprowadzenie dalszych zmian.  

Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia, zatem jeżeli zostanie równie sprawnie przyjęta przez Senat, założenie fundacji rodzinnej może być możliwe już w pierwszej połowie przyszłego roku. 

Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych postępach prac nad fundacją rodzinną. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania ze wsparcia w planowaniu sukcesji międzypokoleniowej. 

Wróć do