Ustawa o polskiej fundacji rodzinnej czeka już tylko na podpis Prezydenta

Polska fundacja rodzinna 

Już niebawem polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość zabezpieczenia swojego majątku dla przyszłych pokoleń za pomocą fundacji rodzinnej. Ustawa wprowadzająca tę konstrukcję do polskiego prawa po przyjęciu przez Sejm 26 stycznia czeka już tylko na podpis Prezydenta oraz ogłoszenie. Po trzymiesięcznym vacatio legis nowe przepisy ostatecznie wejdą w życie.  

Czym jest fundacja rodzinna? 

Fundacja rodzinna ma zapewnić efektywne mechanizmy prawne dla międzypokoleniowej sukcesji majątku rodzinnego. Ma służyć zarządzaniu majątkiem rodzinnym i zapewnić jego integralność na przyszłość, w szczególności na wypadek rozbieżności w możliwościach, oczekiwaniach i podejściu poszczególnych członków rodziny do zarządzania majątkiem. Fundacja rodzinna działa w interesie beneficjentów wskazanych przez fundatora. Może na ich rzecz przekazywać majątek fundacji oraz spełniać inne świadczenia zgodnie z zasadami ustalonymi przy jej zawiązywaniu, na przykład finansować świadczenia medyczne czy finansować ich edukację. 

Co istotne, świadczenia na rzecz beneficjentów mogą być uzależnione od spełnienia określonego warunku (np. ukończenie studiów) albo terminu (np. osiągnięcie przez beneficjenta pełnoletności). 

 Co daje fundacja rodzinna? 

 • Możliwość prowadzenia określonej działalności gospodarczej, m.in. w zakresie: 
  • zbywania mienia (o ile nie zostało ono nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia), najmu, dzierżawy; 
  • przystępowania i uczestnictwa w spółkach handlowych czy funduszach inwestycyjnych; 
  • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze; 
  • udzielania pożyczek beneficjentom fundacji oraz spółkom (osobowym i kapitałowym), w których fundacja uczestniczy jako wspólnik. 
 • Ulgi podatkowe: 
  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym w momencie osiągnięcia dochodu przez fundację; 
  • zwolnienie z PIT oraz podatku od spadków i darowizn w przypadku dystrybucji do fundatora i jego najbliższej rodziny (tzw. grupy zerowej). 
  • Opodatkowanie CIT według stawki 15% dopiero w momencie dystrybucji dochodów lub w przypadku likwidacji fundacji. 

Kto może zostać fundatorem, a kto beneficjentem polskiej fundacji rodzinnej? 

Fundatorem może zostać każdy (osoba fizyczna), kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Fundatorów może być kilkoro; chyba, że fundacja tworzona jest w testamencie, wtedy naturalnie fundator może być tylko jeden. 

Beneficjentem może zostać każdy (osoba fizyczna) niezależnie od wieku czy posiadania zdolności do czynności prawnej, a także organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego. 

Założenie fundacji rodzinnej w 5 krokach 

 1. Złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji przed notariuszem albo w testamencie; 
 2. Sporządzenie statutu określającego zasady działania fundacji; 
 3. Przekazanie majątku na fundusz założycielski fundacji; 
 4. Ustanowienie organów fundacji; 
 5. Wpisanie fundacji do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych. 

Fundacja rodzinna przy wsparciu SSW 

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie planowania sukcesyjnego na rzecz polskich przedsiębiorców oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie zakładania fundacji rodzinnej, ustalania jej ładu korporacyjnego, mechanizmów sprawowania kontroli oraz zasad sukcesji na rzecz wskazanych przez fundatora beneficjentów. Zapraszamy do kontaktu. 

Wróć do