Prawo konkurencji

Doradzamy firmom ze wszystkich sektorów gospodarki w problemach związanych z prowadzeniem działalności biznesowej w kontekście prawa konkurencji.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w ewentualnych sądowych postępowaniach odwoławczych, zarówno w sprawach wszczętych w związku z ich działaniami, jak również w przypadkach, gdy postępowanie zostało rozpoczęte przez innych uczestników rynku.

W czym pomagamy

Programy zapewnienia zgodności z prawem konkurencji (antitrust compliance)

 • Audyty zgodności z prawem konkurencji i wszechstronne analizy ryzyka antymonopolowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i związków branżowych;
 • Opracowanie procedur i dokumentów wewnętrznych wymaganych przez prawo konkurencji;
 • Szkolenia i symulowane kontrole „o świcie” (dawn raids).

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • Reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji;
 • Doradztwo przy formułowaniu roszczeń związanych z czynami nieuczciwej konkurencji oraz w obronie przed takimi zarzutami.

Wybrane doświadczenia

 • Doradztwo na rzecz wiodącego podmiotu z branży spirytusowej obejmujące opiniowanie możliwości naruszenia prawa konkurencji przez głównych konkurentów poprzez rezerwację powierzchni handlowych i stosowanie klauzul wyłącznościowych;
 • Doradztwo na rzecz wiodącego podmiotu z branży energetycznej obejmujące opracowanie i implementację kompleksowego systemu zapewnienia zgodności z polskim prawem konkurencji (antitrust compliance program), w tym zaprojektowanie lub opiniowanie: struktur i umów dystrybucyjnych, programów lojalnościowych, polityk cenowych, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego a także wytycznych dotyczących prowadzenia biznesu w relacjach z konkurentami;
 • Doradztwo na rzecz wiodącego, globalnego podmiotu z branży akcesoriów meblowych obejmujące zaprojektowanie lub opiniowanie struktur dystrybucyjnych, w tym umów, komunikacji z klientami, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego;
 • Doradztwo na rzecz wiodącego podmiotu z branży ubezpieczeniowej w Polsce w związku z planowaną notyfikacją do Prezesa UOKiK utworzenia wspólnego przedsiębiorcy dla realizacji projektów obejmujących budowę obiektów magazynowo-biurowych typu small business unit, a następnie komercjalizację tych obiektów poprzez oddanie ich w najem;
 • Doradztwo na rzecz podmiotu z branży sprzedaży systemów fotowoltaicznych o globalnie rozpoznawalnej marce w zakresie zgodności obecnego i planowanego modelu biznesowego z prawem konkurencji;
 • Doradztwo na rzecz wiodącego podmiotu z branży classifieds obejmujące opiniowanie rozwiązania polegającego na stosowaniu dynamicznych cenników usług klienta pod kątem zgodności z prawem konkurencji;
 • Przeprowadzenie badania due diligence 2-letniej działalności Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego pod kątem zgodności z prawem konkurencji, w tym dokumentów statutowych, stron internetowych, porządków obrad i protokołów z posiedzeń organów oraz sprawozdań z działalności organizacji; udział w posiedzeniach organów organizacji, weryfikacja porządków obrad i protokołów z tych posiedzeń oraz sprawozdań z działalności organizacji oraz weryfikacja zmian dokumentów statutowych – w celu zapewnienia zgodności z prawem konkurencji;
 • Doradztwo w zakresie oceny horyzontalnych aspektów przejęcia, możliwych zastrzeżeń związanych z „gun jumpingiem” na etapie poprzedzającym zamknięcie transakcji oraz środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności przepływu informacji w ramach badania due diligence z prawem konkurencji, w tym ich wdrożenie. Doradztwo w zakresie zgłoszenia zamiaru kontroli koncentracji w związku z rozważanym przejęciem konkurenta;
 • Udział w przygotowaniu kompleksowego i multidyscyplinarnego memorandum – analizy rozważanych modeli kształtowania cen w umowach na sprzedaż energii elektrycznej do MŚP w części dotyczącej zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów polskiej spółki producenta energii odnawialnej i międzynarodowego lidera w obrocie energią oraz odbiorze energii słonecznej i wiatrowej;
 • Bieżące doradztwo na rzecz polskiej spółki, jednego ze światowych liderów w dziedzinie produkcji elektroniki i usług IT w kwestiach zgodności z prawem konkurencji;
 • Przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatów w zakresie zgodności z przepisami antymonopolowymi (antitrust compliance) na rzecz pracowników administracji, sprzedaży, technicznych i marketingowych polskiej spółki jednego ze światowych liderów w dziedzinie produkcji elektroniki i usług IT obejmującego zagadnienia ogólne, oraz skoncentrowanego na kluczowych obszarach wskazanych przez menedżerów klienta. Przeprowadzenie symulacji „kontroli o świcie” oraz przygotowanie podsumowania poszkoleniowego, rekomendacji i wytycznych;
 • Doradztwo w zakresie zgodności z prawem konkurencji, w procesie rozwoju projektu obejmującego strategiczną współpracę pomiędzy klientem (działającym głównie w transporcie intermodalnym) a wiodącym polskim przewoźnikiem kolejowym, aż do jego wdrożenia, obejmujące m.in. identyfikację kluczowych kwestii związanych z prawem konkurencji w koncepcji biznesowej i doradztwo w zakresie ścieżek mających na celu ograniczenie ekspozycji na ryzyko;
 • Implementacja elementów programu zgodności z prawem konkurencji na rzecz polskiej spółki, lidera na rynku międzynarodowym w dziedzinie techniki grzewczej i wentylacyjnej, obejmujące m.in. przygotowanie polityki antymonopolowej i doradztwo w zakresie praktycznych aspektów monitorowania cen w Polsce;
 • Doradztwo w sprawie proponowanego podziału rynku (klauzul wyłączności) wynikającego z umów dystrybucyjnych zawartych pomiędzy spółką JV a jej partnerami zarówno na gruncie polskiego, jak i unijnego prawa konkurencji;
 • Ocena praktyk ograniczających reklamę i klauzul wyłączności reklamy stosowanych przez Twitch Interactive, Inc. W stosunku do streamerów w kontekście zgodności z prawem konkurencji (w szczególności nadużywania pozycji dominującej) oraz doradztwo w zakresie proponowanych rozwiązań.
Pokaż więcejPokaż mniej

Kontrola koncentracji oraz postępowania przed UOKiK

 • Kompleksowe opracowanie dotyczące rynków w sektorze energetycznym, na których działa klient, w świetle orzecznictwa Komisji Europejskiej i Prezesa UOKiK z uwzględnieniem różnych poziomów obrotu i możliwej dalszej segmentacji rynków oraz przytoczeniem najistotniejszych decyzji i przedstawieniem ewolucji podejścia organów antymonopolowych;
 • Doradztwo na rzecz PKN Orlen w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji dotyczącym nabycia Nowotna Farma Wiatrowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Doradztwo na rzecz globalnego producenta i dystrybutora chemii budowlanej w związku z planowanym utworzeniem wspólnych przedsiębiorców powołanych w celu utworzenia i uruchomienia szeregu biogazowni;
 • Doradztwo na rzecz globalnego producenta i dystrybutora chemii budowlanej w związku z planowanym utworzeniem wspólnego przedsiębiorcy operującego w sektorze e- commerce;
 • Doradztwo na rzecz Grupy Meide w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji (I i II faza) dotyczącym nabycia Odlewnia Zawiercie – znaczącego europejskiego producenta łączników z żeliwa ciągliwego
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w związku z planowanym przejęciem podmiotu aktywnego w branży konstrukcji stalowych;
 • Doradztwo na rzecz Kospel w polskim postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji związanym ze sprzedażą 100% udziałów Grupie Viessmann;
 • Doradztwo na rzecz Grupy Thimm (przy udziale jej partnera joint venture – Grupy Saica) w polskim postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji dotyczącym nabycia United Packaging;
 • Doradztwo dotyczące postępowania koncentracyjnego przy sprzedaży sieci stacji paliw;
 • Doradztwo w zakresie postępowania w sprawie koncentracji dotyczącej sprzedaży centrum handlowego czwartej generacji w Poznaniu;
 • Reprezentowanie w ramach licznych postępowań koncentracyjnych o wymiarze krajowym lub międzynarodowym (także eksterytorialnych) największych światowych grup kapitałowych z branży energetycznej;
 • Doradztwo na rzecz wiodącego światowego podmiotu z branży energetycznej w przedmiocie obowiązku zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru planowanego horyzontalnego joint venture;
 • Doradztwo na rzecz wspólników AWBUD w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji dotyczącym nabycia Instal-Lublin;
 • Doradztwo na rzecz Grupy Paged w postępowaniu w sprawie kontroli koncentracji dotyczącym nabycia Sklejka-Pisz;
 • Doradztwo na rzecz wiodącej polskiej grupy kapitałowej, w związku z planowaną notyfikacją Prezesowi UOKiK zamiaru utworzenia wspólnego przedsiębiorcy z udziałem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych należącego do grupy, dla realizacji projektów obejmujących budowę obiektów magazynowo-biurowych typu small business unit, a następnie komercjalizację tych obiektów poprzez oddanie ich w najem;
 • Przygotowanie opinii na zlecenie wiodącego krajowego producenta architektury ogrodowej zakresie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na zbyciu akcji zleceniodawcy przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, na rzecz jego uczestnika, w kontekście koncentracji rozumianej jako zmiana kontroli i transakcji w jednej grupie kapitałowej;
 • Doradztwo w zakresie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji w odniesieniu do planowanej reorganizacji w ramach lokalnych, polskich struktur światowego lidera rynkowego i technologicznego w dziedzinie techniki grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej;
 • Przygotowanie opinii na rzecz FIZAN inwestującego między innymi w zakresie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji w związku z przystąpieniem w/w funduszu do współkontroli nad grupą spółek z branży marketingu internetowego;
 • Doradztwo na rzecz Copernicus Capital TFI w zakresie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na zmianie towarzystwa funduszy inwestycyjnych administrującego danym funduszem;
 • Doradztwo na rzecz Katharsis FIZAN w zakresie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad producentem wózków i akcesoriów dziecięcych;
 • Doradztwo na rzecz KOM-EKO w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK, w sprawie kontroli koncentracji dotyczącym nabycia Econ Trade oraz jej spółki zależnej Ekopaliwa Chełm;
 • Reprezentowanie Polish Enterprise Funds SCA w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKiK w sprawie kontroli koncentracji dotyczącym przejęcia wspólnej kontroli nad Goodspeed;
 • Reprezentowanie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i spółek w postępowaniu koncentracyjnym przed Prezesem UOKiK dotyczącym przejęcia wspólnej kontroli nad pięcioma spółkami posiadającymi tytuły prawne do obiektów handlowych położonych w różnych miastach Polski, składających się z powierzchni zarządzanych przez Tesco (Polska) przeznaczonych na sklep wielkopowierzchniowy prowadzący sprzedaż detaliczną artykułów codziennego użytku oraz powierzchni wynajmowanych pod inne rodzaje sprzedaży detalicznej i usług. Doradztwo na rzecz klienta również w ramach drugiego etapu transakcji (sprzedaż przedmiotów pierwotnej transakcji na rzecz Kaufland) oraz w powiązanych pięciu postępowaniach przed Prezesem UOKiK;
 • Doradztwo na rzecz Aflofarm obejmujące przygotowanie opinii w przedmiocie obowiązku zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji polegającej na połączeniu spółek powiązanych osobowo i kapitałowo; Przygotowanie projektów umów wspólników
 • Doradztwo na rzecz wiodącego podmiotu z branży ubezpieczeniowej w Polsce w związku z planowaną notyfikacją do Prezesa UOKiK utworzenia wspólnego przedsiębiorcy dla realizacji projektów obejmujących budowę obiektów magazynowo-biurowych typu small business unit, a następnie komercjalizację tych obiektów poprzez oddanie ich w najem;
 • Doradztwo na rzecz podmiotu z branży sprzedaży systemów fotowoltaicznych o globalnie rozpoznawalnej marce w zakresie zgodności obecnego i planowanego modelu biznesowego z prawem konkurencji;
 • Reprezentowanie w ramach postępowań koncentracyjnych o wymiarze krajowym lub międzynarodowym największych światowych grup kapitałowych operujących w branży energetycznej;
 • Reprezentowanie operatora sieci stacji paliw w postępowaniu dotyczącym ustalania cen – kwestionariusze skierowane przez polski organ ochrony konkurencji;
 • Doradztwo na rzecz dealer’a marki DAF w toku przeszukania prowadzonego przez UOKiK w jego siedzibie;
 • Doradztwo na rzecz wiodącej międzynarodowej grupy energetycznej w toku licznych postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.