Helena Czechowska

Helena Czechowska

Associate


linked in

Aplikantka adwokacka

Specjalizacja wiodąca

Postępowania sądowe i arbitraż

Specjalizacje dodatkowe

Restrukturyzacja i upadłość

Postępowania sądowe i arbitraż

Helena Czechowska, aplikantka adwokacka, reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi. Doświadczenie Heleny obejmuje m.in. doradztwo w skomplikowanych procesach z zakresu prawa rynku kapitałowego oraz sporach na rynku nieruchomości. Helena z powodzeniem doradzała Klientom w sporach związanych z ustaleniem wysokości szkód planistycznych, postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, jak również postępowaniach reprywatyzacyjnych. Ponadto Helena zajmuje się doradztwem w sprawach z zakresu prawa karnego, w szczególności w zakresie tzw. „white collar crimes”, a także w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno po stronie wierzycieli, jak i dłużników. Helena Czechowska posiada również unikalne doświadczenie w rozwiązywaniu sporów na etapie przedsądowym nabyte podczas opracowywania strategii odwołania byłych członków zarządu w jednej z największych grup spółek w Polsce, polegającej na wyeliminowaniu przyczyny sporu pomiędzy akcjonariuszem większościowym a grupą członków zarządu. 

Jest absolwentką prawa i historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Artykuły

Wybrane projekty

Doradzanie Klientowi w sporze z instytucją finansową w związku z nienależytym wykonaniem tzw. umów opcyjnych przez Bank. Wartość przedmiotu sporu sięga 72.000.000,00 PLN.

Doradzanie Klientom w postępowaniach karych przeciwko podmiotom zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi spółek (tzw. „white collar crimes”) zarówno po stronie podejrzanych, jak i pokrzywdzonych. Wartość szkód wyrządzonych w mieniu pokrzywdzonych szanowna na kilkadziesiąt milionów PLN.

Doradzanie Klientom w tzw. sporach nieruchomościowych, w szczególności w sporach dotyczących ustalenia wysokości szkody planistycznej oraz ustalenia wartości nieruchomości w postępowaniach ze skargi pauliańskiej, w postępowaniach toczących się w związku z odstąpieniem od umów sprzedaży nieruchomości, a także w postępowaniach egzekucyjnych na etapie egzekucji z nieruchomości.

Skuteczne odchodzenie pakietów wierzytelności wynikających z transakcji handlowych dla wiodącego producenta wyrobów medycznych. Prowadzenie postępowań nakazowych przeciwko dłużnikom, w których każdorazowo sądy wydawały wyroki w całości uwzględniające powództwo na pierwszej rozprawie (bez przeprowadzania długotrwałego postępowania dowodowego), zasądzając jednocześnie na rzecz powoda ekwiwalent 40,00 EUR za każdą transakcję wykonawczą do umowy ramowej oraz odsetki w wysokości wynikającej z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Kompleksowe doradzanie Klientom w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, począwszy od wezwania do zaprzestania naruszeń, poprzez postępowanie sądowe, a skończywszy na postępowaniu o egzekucję świadczenia niepieniężnego przed komornikiem.

Doradzanie Inwestorowi w sporze infrastrukturalnym z generalnym wykonawcą inwestycji. Wartość przedmiotu sporu sięga 900.000,00 PLN.

Kompleksowe doradztwo na rzecz Klienta związane z tzw. reaktywacją spółki przedwojennej oraz wystąpieniem z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia o przejęciu na własność przedsiębiorstwa. Reaktywowana spółka przed 1939 r. prowadziła jedno z największych przedsiębiorstw w Poznaniu.

Zaprojektowanie i wdrożenie szybkiej i efektywnej procedury odwołania i powołania zarządu w jednej z największych spółek holdingowych w Polsce. Procedura przewidywała także rozwiązanie współpracy z kluczowymi pracownikami oraz współpracownikami powiązanymi z ustępującym zarządem. Procedura została przeprowadzona z maksymalnym zabezpieczeniem interesów spółek wchodzących w skład holdingu w taki sposób, aby uniknąć „działań odwetowych” byłych członków zarządu.

Doradzanie Klientowi w negocjacjach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko bankowi depozytariuszowi jednego z wiodących funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wartość przedmiotu sporu sięga 6.000.000,00 PLN.