Prawo konkurencji

Przepisy prawa konkurencji mogą w istotny sposób ograniczyć swobodę działalności przedsiębiorcy. Zakazują one zawierania porozumień, które mogłyby ograniczyć konkurencję, a także podejmowania działań stanowiących przejaw nadużywania pozycji dominującej.
Reguły prawa konkurencji muszą również zostać każdorazowo uwzględnione w transakcjach fuzji i przejęć. Wysokie kary finansowe, sięgające do 10% obrotu przedsiębiorcy, powodują że obszar zgodności z prawem konkurencji jest kluczowy z perspektywy zarządzania ryzykiem. Ryzyko to można skutecznie zmniejszyć wdrażając odpowiednie programy antitrust compliance, czyli zbiory reguł i zasad postępowania wdrażanych przez przedsiębiorców w celu zapewnienia zgodności wszelkich procesów w danej organizacji z przepisami prawa konkurencji.

Doradzamy podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności biznesowej w kontekście prawa konkurencji . Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w ewentualnych sądowych postępowaniach odwoławczych, zarówno w sprawach wszczętych w związku z ich działaniami, jak również w przypadkach gdy postępowanie zostało zainicjowane przez innych uczestników rynku.

 

W czym możemy pomóc?

Doradztwo w zakresie praktyk ograniczających konkurencję:

 • dokonujemy oceny zgodności podejmowanych i planowanych działań, podejmowanych zarówno przez klientów jak i ich konkurencję z przepisami zakazującymi zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej na rynku;
 • opracowujemy i opiniujemy struktury dystrybucyjne oraz kontrakty handlowe kompleksowo uwzględniając przepisy prawa konkurencji;
 • opiniujemy dopuszczalność wymiany informacji handlowych między przedsiębiorcami;
 • doradzamy podmiotom poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji, wykorzystując przy tym nowe instrumenty prawne, wprowadzone przez ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.
Doradztwo w zakresie praktyk ograniczających konkurencję:

Kontrola koncentracji:

 • oceniamy istnienie obowiązku zgłoszenia jakichkolwiek planowanych koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej;
 • doradzamy naszym klientom na etapie prenotyfikacyjnym, w tym w zakresie wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w planowaną koncentrację, w kwestiach związanych z gun jumpingiem, jak również weryfikujemy klauzule zakazu konkurencji w świetle wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie ograniczeń bezpośrednio związanych i koniecznych dla dokonania koncentracji;
 • zbieramy informacje od stron transakcji i przygotowujemy niezbędną dokumentację;
 • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach koncentracyjnych oraz postępowaniach odwoławczych.

Programy zapewnienia zgodności z prawem konkurencji (antitrust compliance):

 • przeprowadzamy audyty zgodności z prawem konkurencji i dokonujemy wszechstronnej analizy ryzyka antymonopolowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i związków branżowych;
 • opracowujemy stosowną dokumentację wewnętrzną;
 • prowadzimy dedykowane szkolenia i symulowane kontrole „o świcie” (dawn raids).

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji:

 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w związku ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji,
 • zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru i formułowania odpowiednich roszczeń, jak i opracowywania kompleksowych strategii obrony przed zarzutem czynu nieuczciwej konkurencji.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji:

Wybrane projekty

Reprezentowaliśmy, w ramach postępowań koncentracyjnych o wymiarze krajowym lub międzynarodowym (także eksterytorialnych) największe światowe grupy kapitałowe operujące w branży energetycznej.

Wiodący podmiot z branży spirytusowej: Opiniowanie możliwości naruszenia prawa konkurencji przez głównych konkurentów poprzez rezerwację powierzchni handlowych i stosowanie klauzul wyłącznościowych.

Dla wiodącego podmiotu z branży energetycznej opracowaliśmy i zaimplementowaliśmy kompleksowy system zapewnienia zgodności z prawem konkurencji (antitrust compliance program). W tym: zaprojektowaliśmy i opiniowaliśmy systemy i struktury dystrybucyjne oraz sprzedaży bezpośredniej (w tym umowy, komunikacji z klientami), zaprojektowaliśmy i opiniowaliśmy programy lojalnościowe, polityki cenowe, systemy rabatowe oraz programy wsparcia finansowego), opracowaliśmy lub opiniowaliśmy wytyczne dotyczące prowadzenia biznesu w relacjach z konkurentami, przeglądaliśmy działalności i dokumentacje korporacyjne organizacji branżowych lub stowarzyszeń z udziałem klienta.

Wiodący, globalny podmiot z branży akcesoriów meblowych: Zaprojektowanie lub opiniowanie struktur dystrybucyjnych, w tym umów, komunikacji z klientami, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego.

Doradztwo na rzecz zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz spółki w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu wspólnej kontroli nad pięcioma spółkami posiadającymi tytuły własności do obiektów handlowych zlokalizowanych w różnych miastach Polski, na które składają się powierzchnie prowadzone przez Tesco (Polska) przeznaczone na sklep wielkopowierzchniowy prowadzący sprzedaż detaliczną artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku oraz powierzchnie wynajęte pod inne rodzaje sprzedaży detalicznej i usług.

Doradztwo na rzecz wiodącego podmiotu z branży ubezpieczeniowej w Polsce w związku z planowaną notyfikacją do Prezesa UOKiK utworzenia wspólnego przedsiębiorcy dla realizacji projektów obejmujących budowę obiektów magazynowo-biurowych typu small business unit, a następnie komercjalizację tych obiektów poprzez oddanie ich w najem.

Reprezentacja TOP-THIMM Opakowania - wspólnego przedsiębiorstwa Grupy SAICA oraz Grupy Thimm, o pełnym zakresie funkcji, w postępowaniu koncentracyjnym polegającym na przejęciu kontroli nad innym podmiotem działającym na rynku opakowań z tektury falistej.

Doradztwo na rzecz podmiotu z branży sprzedaży systemów fotowoltaicznych o globalnie rozpoznawalnej marce (projekt poufny), w zakresie zgodności obecnego i planowanego modelu biznesowego z prawem konkurencji.

Opiniowanie rozwiązania polegającego na stosowaniu dynamicznych cenników usług klienta - wiodącego podmiotu z branży classifieds - pod kątem zgodności z prawem konkurencji.

Skontaktuj się z nami

Jakub Jędrzejewski

Jakub Jędrzejewski

Partner

Kontakt

więcej
Joanna Kanicka

Joanna Kanicka

Associate

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.  Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: