Prawo konkurencji

Przepisy prawa konkurencji mogą w istotny sposób ograniczyć swobodę działalności przedsiębiorcy. Zakazują one zawierania porozumień, które mogłyby ograniczyć konkurencję, a także podejmowania działań stanowiących przejaw nadużywania pozycji dominującej.
Reguły prawa konkurencji muszą również zostać każdorazowo uwzględnione w transakcjach fuzji i przejęć. Wysokie kary finansowe, sięgające do 10% obrotu przedsiębiorcy, powodują że obszar zgodności z prawem konkurencji jest kluczowy z perspektywy zarządzania ryzykiem. Ryzyko to można skutecznie zmniejszyć wdrażając odpowiednie programy antitrust compliance, czyli zbiory reguł i zasad postępowania wdrażanych przez przedsiębiorców w celu zapewnienia zgodności wszelkich procesów w danej organizacji z przepisami prawa konkurencji.

Doradzamy podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki we wszelkich kwestiach związanych z prowadzeniem działalności biznesowej w kontekście prawa konkurencji . Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także w ewentualnych sądowych postępowaniach odwoławczych, zarówno w sprawach wszczętych w związku z ich działaniami, jak również w przypadkach gdy postępowanie zostało zainicjowane przez innych uczestników rynku.

 

W czym możemy pomóc?

Doradztwo w zakresie praktyk ograniczających konkurencję:

 • dokonujemy oceny zgodności podejmowanych i planowanych działań, podejmowanych zarówno przez klientów jak i ich konkurencję z przepisami zakazującymi zawierania porozumień ograniczających konkurencję oraz nadużywania pozycji dominującej na rynku;
 • opracowujemy i opiniujemy struktury dystrybucyjne oraz kontrakty handlowe kompleksowo uwzględniając przepisy prawa konkurencji;
 • opiniujemy dopuszczalność wymiany informacji handlowych między przedsiębiorcami;
 • doradzamy podmiotom poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji, wykorzystując przy tym nowe instrumenty prawne, wprowadzone przez ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.
Doradztwo w zakresie praktyk ograniczających konkurencję:

Kontrola koncentracji:

 • opiniujemy istnienie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji prezesowi UOKiK;
 • zbieramy informacje od stron transakcji i przygotowujemy niezbędną dokumentację;
 • reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach koncentracyjnych oraz postępowaniach odwoławczych.

Programy zapewnienia zgodności z prawem konkurencji (antitrust compliance):

 • przeprowadzamy audyty zgodności z prawem konkurencji i dokonujemy wszechstronnej analizy ryzyka antymonopolowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i związków branżowych;
 • opracowujemy stosowną dokumentację wewnętrzną;
 • prowadzimy dedykowane szkolenia i symulowane kontrole „o świcie” (dawn raids).

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji:

 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi w związku ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji,
 • zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru i formułowania odpowiednich roszczeń, jak i opracowywania kompleksowych strategii obrony przed zarzutem czynu nieuczciwej konkurencji.
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji:

Wybrane projekty

Reprezentowaliśmy, w ramach postępowań koncentracyjnych o wymiarze krajowym lub międzynarodowym (także eksterytorialnych)największe światowe grupy kapitałowe operujące w branży energetycznej.

Wiodący podmiot z branży spirytusowej: Opiniowanie możliwości naruszenia prawa konkurencji przez głównych konkurentów poprzez rezerwację powierzchni handlowych i stosowanie klauzul wyłącznościowych.

Dla wiodącego podmiotu z branży energetycznej opracowaliśmy i zaimplementowaliśmy kompleksowy system zapewnienia zgodności z prawem konkurencji (antitrust compliance program). W tym: zaprojektowaliśmy i opiniowaliśmy systemy i struktury dystrybucyjne oraz sprzedaży bezpośredniej (w tym umowy, komunikacji z klientami), zaprojektowaliśmy i opiniowaliśmy programy lojalnościowe, polityki cenowe, systemy rabatowe oraz programy wsparcia finansowego), opracowaliśmy lub opiniowaliśmy wytyczne dotyczące prowadzenia biznesu w relacjach z konkurentami, przeglądaliśmy działalności i dokumentacje korporacyjne organizacji branżowych lub stowarzyszeń z udziałem klienta.

Wiodący, globalny podmiotu z branży akcesoriów meblowych: Zaprojektowanie lub opiniowanie struktur dystrybucyjnych, w tym umów, komunikacji z klientami, systemów rabatowych oraz programów wsparcia finansowego.

Skontaktuj się z nami

Jakub Jędrzejewski

Jakub Jędrzejewski

Counsel

Kontakt

więcej