Ład korporacyjny i compliance

Pomagamy naszym klientom zapewnić zgodność ich działalności z różnorodnymi regulacjami prawnymi, jak również z wewnętrznymi normami postępowania i ładem korporacyjnym.

Nasi klienci otrzymują wszechstronne wsparcie, dzięki temu, że łączymy wieloletnie doświadczenie ekspertów z zakresu m.in.: prawa spółek i rynku kapitałowego, podatków, konkurencji, prawa pracy, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, IT, procedur AML, a także zamówień publicznych.

W czym pomagamy

Ład korporacyjny

 • Audyt korporacyjny – przegląd obowiązujących procedur i regulacji i przygotowanie praktycznych zaleceń;
 • Tworzenie wewnętrznych regulacji spółek i grup kapitałowych (statutów/umów spółek i regulaminów organów itp.);
 • Opracowywanie dokumentacji korporacyjnej oraz przygotowanie i wdrożenie uregulowań dotyczących odpowiedzialności członków zarządu;
 • Reprezentowanie firm przed właściwymi sądami i organami administracji państwowej;
 • Obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników;
 • Analiza zagadnień spornych dotyczących zasad ładu korporacyjnego i obsługa sporów sądowych;
 • Przygotowanie kontraktów menadżerskich;
 • Optymalizacja struktur korporacyjnych spółek i grup spółek oraz restrukturyzacje wewnętrzne.

Compliance

 • Audyt struktury spółki i zasad dotyczących compliance, w szczególności odpowiedzialności członków zarządu, kwestii antykorupcyjnych, pracowniczych, dotyczących danych osobowych i procedur AML;
 • Przygotowanie projektu regulacji wewnętrznych w zakresie compliance, w szczególności:
  • kodeksów postępowań i procedur (m.in. antydyskryminacyjnych, antykorupcyjnych, AML);
  • regulaminów organizacyjnych i zarządu obejmujących podział kompetencji i odpowiedzialności;
  • mechanizmów zgłaszania naruszeń i postępowania z sygnalistami;
 • Dostosowanie struktury organizacyjnej i zasad odpowiedzialności w spółce do wymogów compliance;
 • Przygotowanie zakresu obowiązków i umów z osobą pełniącą funkcję compliance officer;
 • Przygotowanie procedur i zasad postępowań na wypadek kontroli.

Szkolenia

 • Szkolenia wewnętrzne w zakresie procedur compliance, ładu korporacyjnego i odpowiedzialności członków zarządu.

Wybrane doświadczenia

 • Audyt, opracowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych / procedur w zakresie compliance w dużej grupie spółek z sektora budownictwa infrastrukturalnego uwzględniające fakt notowania spółki holdingowej na GPW i standardy tego rynku (procedury obejmowały m.in. kodeks etyki, procedurę antykorupcyjną, procedury w zakresie zapobiegania mobbingowi i przestrzegania BHP oraz RODO)
 • Audyt systemu podejmowania decyzji oraz procedur przetargowych i zakupowych w spółce zarządzającej dużym portem lotniczym. Przygotowanie szczegółowego raportu i zmiany do regulacji dotyczacychprocedur compliance w tym. zakresie
 • Doradztwo w restrukturyzacji m.in. dużej międzynarodowej grupy energetycznej i lidera na rynku ochrony osób i mienia, w tym wielopłaszczyznowa analiza ładu korporacyjnego, podziału kompetencji i systemu podejmowania decyzji, kontaktów z kontrahentami oraz procedur wewnętrznych, także zakupowych i pracowniczych, zaproponowanie rozwiązań i zmian w zakresie regulacji wewnętrznych obowiązujących w grupie spółek
 • Wsparcie dla departamentów bezpieczeństwa i compliance polskiej spółki jednego ze światowych operatorów sieci telefonii komórkowej, w tymopiniowanie procedur antykorupcyjnych i antyfraudowych
 • Compliance korporacyjny (m.in. w dużej spółce zajmującej się dostawami dla przemysłu chemicznego i międzynarodowej firmie zajmującej się gospodarką odpadami i recyklingiem), w zakresie organizacji procesu zarządzania spółkami w grupie (statuty/umowy spółek, regulaminy korporacyjne, regulamin organizacyjny, podziały kompetencji, etc.) w powiązaniu z audytem i doradztwem w zakresie optymalnych podstaw zatrudnienia członków zarządów spółek z grupy i dyrektorów ds. compliance

Powiązane usługi