Ład korporacyjny & compliance

Ład korporacyjny (corporate governance) oraz compliance to sposób na dobre zarządzanie spółką i nadzór nad nią, a w efekcie zrównoważony jej rozwój dzięki minimalizowaniu ryzyk.

Zasady ładu korporacyjnego określają sposób funkcjonowania organów spółki (zarządu i rady nadzorczej). Pozwalają także kształtować odpowiednie relacje z akcjonariuszami i właścicielami.

Dlaczego warto stosować ład korporacyjny i compliance?

Efektywne planowanie działalności  |  Odpowiednia kontrola i zapobieganie konfliktom

Skuteczne zarządzanie ryzykiem  |  Zwiększanie konkurencyjności

Ponadprzeciętne wyniki  |  Transparentne działanie  |   Poszanowanie zasad prawa  |  Poczucie bezpieczeństwa dla interesariuszy

Jak zrównoważyć interesy różnych grup i jednocześnie skutecznie zarządzać ryzykiem? Należy wypracować i konsekwentnie stosować dobry system ładu korporacyjnego, czyli podstawowych zasad, praktyk i procedur w spółce. Zapobiega on konfliktom interesów między właścicielami i zarządzającymi, akcjonariuszami, klientami, dostawcami a inwestorom daje realne poczucie bezpieczeństwa.

Ład korporacyjny wyznacza ramy działalności przedsiębiorstwa, dzięki temu, że obejmuje wszystkie sfery zarządzania: od planowania i kontroli zarządczej po pomiar efektywności i raportowanie.

 
 

Liczba przepisów i regulacji prawnych, szczególnie dotyczących odpowiedzialności członków zarządu, rośnie bardzo gwałtownie. Funkcja compliance pozwala śledzić coraz bardziej skomplikowane otoczenie prawne i odpowiednio dostosowywać do niego wewnątrzfirmowe procedury i procesy. Dzięki temu firma staje się bardziej efektywna, konkurencyjna i skutecznie zarządza ryzykiem.

W czym możemy pomóc?

W jaki sposób uniknąć kar i innych negatywnych konsekwencji prawnych, jakie mogą dotknąć firmę i członków władz? Jak zapobiegać utracie reputacji? – Pomagamy naszym klientom zapewnić zgodność ich działalności z różnorodnymi regulacjami prawnymi, jak również z wewnętrznymi normami postępowania i ładem korporacyjnym.

Nasi klienci otrzymują wszechstronne wsparcie, dzięki temu, że łączymy wieloletnie doświadczenie ekspertów z zakresu m.in.: prawa spółek i rynku kapitałowego, podatków, konkurencji, prawa pracy, ochrony danych osobowych, IP / IT, procedur AML a także zamówień publicznych.

Wybrane usługi w zakresie ładu korporacyjnego:

audyt korporacyjny – przegląd obowiązujących procedur i regulacji i przygotowanie praktycznych zaleceń

tworzenie wewnętrznych regulacji spółek i grup kapitałowych (statutów / umów spółek i regulaminów organów itp.)

opracowywanie dokumentacji korporacyjnej oraz przygotowanie i wdrożenie uregulowań dotyczących odpowiedzialności członków zarządu

reprezentowanie firm przed właściwymi sądami i organami administracji państwowej

obsługa (walnych) zgromadzeń akcjonariuszy / wspólników

analiza zagadnień spornych dotyczących zasad ładu korporacyjnego i obsługa sporów sądowych

przygotowanie kontraktów menadżerskich

optymalizacja struktur korporacyjnych spółek i grup spółek oraz restrukturyzacje wewnętrzne.

Wybrane usługi w zakresie compliance:

audyt struktury spółki i zasad dotyczących compliance, w szczególności odpowiedzialności członków zarządu, kwestii antykorupcyjnych, pracowniczych, dotyczących danych osobowych i procedur AML

przygotowanie projektu regulacji wewnętrznych w zakresie compliance, w szczególności:

kodeksów postępowań i procedur (m.in. antydyskryminacyjnych, antykorupcyjnych, AML)

regulaminów organizacyjnych i zarządu obejmujących podział kompetencji i odpowiedzialności

mechanizmów zgłaszania naruszeń i postępowania z sygnalistami


dostosowanie struktury organizacyjnej i zasad odpowiedzialności w spółce do wymogów compliance

przygotowanie zakresu obowiązków i umów z osobą pełniącą funkcję compliance officer

przygotowanie procedur i zasad postępowań na wypadek kontroli

Dodatkowo prowadzimy szkolenia wewnętrzne w zakresie procedur compliance, ładu korporacyjnego i odpowiedzialności członków zarządu, na których nasi eksperci przekazują uczestnikom praktyczną wiedzę do wykorzystania w codziennej pracy.

Nasze doświadczenia

Audyt, opracowanie i wdrożenie kompleksowych regulacji wewnętrznych / procedur w zakresie compliance w dużej grupie spółek z sektora budownictwa infrastrukturalnego, uwzględniające fakt notowania spółki holdingowej na GPW i standardy tego rynku (procedury obejmowały m.in. kodeks etyki, procedurę antykorupcyjną, procedury w zakresie zapobiegania mobbingowi i przestrzegania BHP oraz RODO).

Audyt systemu podejmowania decyzji oraz procedur przetargowych i zakupowych w spółce zarządzającej dużym portem lotniczym. Przygotowanie szczegółowego raportu i zmiany do regulacji dot. procedur compliance w ww. zakresie.

Doradztwo w restrukturyzacji m.in. dużej międzynarodowej grupy energetycznej i lidera na rynku ochrony osób i mienia, w tym wielopłaszczyznowa analiza ładu korporacyjnego, podziału kompetencji i systemu podejmowania decyzji, kontaktów z kontrahentami oraz procedur wewnętrznych, także zakupowych i pracowniczych, zaproponowanie rozwiązań i zmian w zakresie regulacji wewnętrznych obowiązujących w grupie spółek.

Wsparcie dla departamentów Bezpieczeństwa i Compliance, opiniowanie procedur antykorupcyjnych i antyfraudowych na rzecz polskiej spółki jednego ze światowych operatorów sieci telefonii komórkowej.

Kompleksowy compliance korporacyjny (m.in. w dużej spółce zajmującej się dostawami dla przemysłu chemicznego i międzynarodowej firmie zajmującej się gospodarką odpadami i recyklingiem), w zakresie organizacji procesu zarządzania spółkami w grupie (statuty/umowy spółek, regulaminy korporacyjne, regulamin organizacyjny, podziały kompetencji, etc.) w powiązaniu z audytem i doradztwem w zakresie optymalnych podstaw zatrudnienia członków zarządów spółek z grupy i dyrektorów ds. compliance.

Skontaktuj się z nami

Karol Rajewski

Karol Rajewski

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: