Strata na działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu a możliwość skorzystania ze zwolnienia opracowania dokumentacji lokalnej cen transferowych

Możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku uzyskania przez podmiot decyzji o wsparciu. Warunkiem koniecznym, jest wykazanie w deklaracji CIT-8S straty z działalności określonej w decyzjach o wsparciu, bez względu na wyniki indywidualnego rozliczenia podatkowego wynikającego z poszczególnych decyzji o wsparciu – tak wskazał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2024 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.675.2023.2.JKU.

W przedstawionym stanie faktycznym, w związku z realizacją nowej inwestycji, Spółka otrzymała decyzje o wsparciu, dzięki którym nabyła prawo do skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego od dochodów osiąganych w związku z realizacją inwestycji.

Co istotne, Spółka zawierała także transakcje z podmiotem powiązanym, mającym siedzibę w Polsce, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Roczna wartość zawieranych transakcji, przekraczała progi dokumentacyjne, określone w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT.

Spółka oraz podmiot powiązany, spełniały warunki z art. 11n pkt 1 lit. a oraz c ustawy CIT (niekorzystanie ze zwolnienia podmiotowego, brak straty podatkowej), pozwalające na skorzystanie z wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednakże, aby móc skorzystać ze zwolnienia dokumentacyjnego, należy spełnić wszystkie trzy przesłanki wskazane w art. 11n pkt 1 ustawy CIT. Oznacza to, że Spółka nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, w związku z otrzymaniem decyzji o wsparciu (warunek określony w art. 11n pkt 1 lit. b ustawy CIT).

Podmiot nie będzie korzystał ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, jeżeli wykaże stratę z działalności objętej decyzjami o wsparciu. Tak jak potwierdził DKIS, posiadając dwie decyzje o wsparciu, Spółka może uwzględnić łączne przychody oraz koszty wynikające z otrzymanych decyzji i nie muszą być one wydzielane na poszczególne nowe inwestycje. Co za tym idzie, w przypadku Spółki, dokonując sumowania wyników osiągniętych na obu decyzjach o wsparciu, uzyska ona stratę, tym samym spełniając przesłankę z art. 11n pkt 1 lit. b ustawy o CIT. Oznacza to, że tak długo jak Spółka nie wygeneruje dochodu, podlegającego zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34a, transakcje kontrolowane, mogą korzystać z wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Nie ma w tym przypadku znaczenia sam fakt otrzymania przez Spółkę decyzji o wsparciu ani to, jak przedstawiają się indywidualne rozliczenia podatkowe wynikające z poszczególnych decyzji o wsparciu.

Zatem warunek wskazany w art. 11n pkt 1 lit. b ustawy CIT, będzie spełniony także wtedy, kiedy pomimo posiadania decyzji o wsparciu określonej w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, spółka nie wygeneruje dochodu z inwestycji objętej decyzją o wsparciu, a w przypadku otrzymania kilku decyzji o wsparciu – łączne przychody i koszty nie wygenerują dochodu.

Jeżeli podmiot posiada więcej niż jedną decyzję o wsparciu, spoczywa na nim obowiązek prowadzenia wspólnej ewidencji rachunkowej dla działalności, które podlegają zwolnieniu, uwzględniającej wyłącznie określenie kwoty dochodu zwolnionego z CIT.

Dyrektor KIS, zgodził się ze stanowiskiem Spółki, uznając że zostały spełnione wszystkie warunki do zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o czym stanowi art. 11n pkt 1 ustawy CIT. Spółka w deklaracji CIT-8S, w poz. 26 nie wykazuje dochodu, lecz w poz. 28 wykazuje stratę, którą osiągnęła po skumulowaniu rozliczeń podatkowych wynikających z dwóch decyzji o wsparciu.

Masz pomysł na artykuł? Napisz do nas wiadomość