Środy z Immigration – odcinek 7 – Wygaśnięcie wizy Poland Business Harbour a prowadzenie działalności gospodarczej 

1. Zmiany w przepisach 

Przepisy dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce podlegają częstym zmianom. Projektowane przepisy nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej mogą mieć negatywny wpływ na prawo do kontynuacji działalności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przez osoby, które podjęły i prowadzą ją w związku z wizą Poland Business Harbour. 

2. Prowadzenie JDG a wiza PBH 

Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium Polski reguluje ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa ta określa, że cudzoziemcy będący uczestnikami programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 

Obecnie jedynym takim programem jest Poland Business Harbour, w ramach którego wydawane są specjalne wizy stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w programie. 

3. Wygaśnięcie wizy PBH a kontynuacja działalności 

Po wygaśnięciu wizy działalność gospodarcza może być kontynuowana, o ile cudzoziemiec uzyska odpowiedni tytuł pobytowy. W większości przypadków będzie to zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

W aktualnym stanie prawnym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia nie umożliwia kontynuacji prowadzenia działalności w okresie oczekiwania na decyzję (po wygaśnięciu wizy). Wiele osób oczekujących na decyzję pobytową korzysta obecnie z przedłużenia wizy PBH w związku ze specustawą covidową. 

4.  Wygaśnięcie wizy PBH może oznaczać zamknięcie firmy  

Opublikowany niedawno projekt nowelizacji tzw. specustawy ukraińskiej zakłada, że uchylone zostaną przepisy przedłużające prawo do pobytu i pracy cudzoziemców z uwagi na stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego wprowadzone w związku z COVID-19. 

Projekt ten, w obecnym brzmieniu, nie adresuje problemu kontynuacji działalności gospodarczej przez osoby, które oczekują na wydanie decyzji w sprawie zezwoleń pobytowych lub złożą te wnioski przed wygaśnięciem wizy. 

Powyższe oznacza, że w niedalekiej przyszłości wielu cudzoziemców będzie zmuszone do zamknięcia lub przekształcenia swoich firm, co istotnie skomplikuje ich sytuację pobytową w Polsce. 

5. Jak możemy Państwu pomóc? 

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym: 

  • kompleksowo obsługujemy procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 
  • planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne 
  • prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców 
  • szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców. 

6. Zapraszamy do kontaktu

Marcin CetnarowiczPaweł WyrębekJoanna Wymiatał

7. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k.

Poprzednie odcinki cyklu „Środa z Immigration” znajdą Państwo pod linkami: odcinek #1, odcinek #2, odcinek #3, odcinek #4, odcinek #5, odcinek #6.

Wróć do