Doradztwo dla pracodawców

Ciągle ewoluujące przepisy podatkowe, nowe regulacje prawne i zmienne orzecznictwo – każdy pracodawca boryka się z podobnymi wyzwaniami, szczególnie w obszarze świadczeń pracowniczych, podatków oraz innych danin publicznych.

Nasz zespół doradców podatkowych, doświadczonych prawników oraz księgowych łączy kompetencje z wielu obszarów doradztwa. To pozwala nam na opracowanie dla każdego pracodawcy indywidualnych i praktycznych rozwiązań, odpowiadających potrzebom danego przedsiębiorstwa.

W czym pomagamy

Ochrona danych osobowych, monitoring i dokumentacja pracownicza

 • Audyt działalności z perspektywy prawa ochrony danych osobowych (w tym zgodności z RODO i przepisami sektorowymi) (audyt wdrożeniowy i powdrożeniowy);
 • Opiniowanie nowych procesów biznesowych i rozwiązań informatycznych z perspektywy zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • Sporządzenie i weryfikacja dokumentacji wewnętrznej związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityk prywatności;
 • Doradztwo w zakresie przetwarzania danych w internecie (e-commerce, cookies, platformy logowania się, chmura);
 • Doradztwo w różnych aspektach bezpieczeństwa danych osobowych, w tym zakresie naruszenia ochrony danych, zabezpieczenia outsourcingu danych począwszy od negocjowania umów po kwestie bezpieczeństwa informacji;
 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych (np. ochrona danych w zatrudnieniu, ochrona danych w zamówieniach publicznych, ochrona danych w IT, ochrona danych w marketingu).

Zarządzanie konfliktem w organizacji

 • Przygotowanie i wdrożenie procedur i programów przeciwdziałania konfliktom, dyskryminacji lub mobbingowi oraz postępowania w razie pojawienia się tych niekorzystnych zjawisk;
 • Pomoc w zakresie zarządzania konfliktem w organizacji (szkolenia dla kadry zarządzającej; procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe);
 • Wsparcie prace wewnętrznych komisji powoływanych przez pracodawców w celu wyjaśnienia zgłaszanych przypadków naruszeń.

Rozwiązywanie sporów

 • Wsparcie w rozwiązywaniu sporów z pracownikiem – począwszy od oceny roszczeń pracownika, przez komunikację, na prawomocnym wyroku sądu skończywszy.

Delegowanie pracowników oraz doradztwo migracyjne

 • Wsparcie we wszelkich aspektach prawnych związanych z delegowaniem oraz globalną mobilnością pracowników i przedsiębiorców;
 • Planowanie procesów imigracyjnych;
 • Wsparcie w legalizacji pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców (wizy, zezwolenia na pobyt lub pracę i pobyt);
 • Realizowanie spraw administracyjnych w związku z delegowaniem/migracją pracowników (uzyskiwanie PESEL, NIP, obowiązek meldunkowy itp.);
 • Opracowanie polityki globalnej mobilności w przedsiębiorstwach oraz TAX equalisation;
 • Audyt praktyki imigracyjnej w przedsiębiorstwie;
 • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (m.in. ZUS A1).

Powiązane aktualności