Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

Nasz zespół prawa pracy doradza w kwestiach programów pracowniczych, w tym programów emerytalnych. Pomagamy wybrać między PPK a PPE (pracowniczy plan emerytalny) oraz zapewniamy pełne wsparcie podczas uczestnictwa w programie.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) weszła w życie
1 stycznia 2019 r. Jest stosowana od 1 lipca 2019 r. Z obowiązku utworzenia PPK zwolnieni są pracodawcy, którzy odpowiednio wcześniej utworzą pracowniczy program emerytalny (PPE) o odpowiednich parametrach.

Uwaga na sankcje

  • Naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o PPK będą podlegały surowym sankcjom w postaci grzywny w wysokości do
    1 000 000 zł albo 1,5% funduszu wynagrodzeń;
  • Podobnie surowo ma być karane nakłanianie uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w PPK, dlatego też należy szczególnie ostrożnie podchodzić do treści materiałów i komunikacji dotyczących PPK;
  • Na odpowiedzialność narażony jest zarówno podmiot zatrudniający jak i osoby obowiązane do działania w jego imieniu (w szczególności zarząd).

W czym pomagamy

  • Przygotowanie wzorów pism, oświadczeń i deklaracji niezbędnych do obsługi programu/planu;
  • Monitoring i wsparcie w bieżącej obsłudze programu/planu;
  • Reprezentacja przed organami nadzoru;
  • Szkolenia osób odpowiedzialnych za obsługę programu/planu;
  • Reprezentacja przed organami nadzoru.