Środy z Immigration – odcinek 4 – Jakie zezwolenie na pracę dla członka zarządu, prokurenta lub komplementariusza?

1. Typy zezwoleń na pracę

Obecnie funkcjonuje kilka typów zezwoleń na pracę, w tym:

  • Zezwolenie typu „A” – przewidziane dla osób zatrudnionych przez polskich pracodawców;
  • Zezwolenie typu „B” – przewidziane dla członków zarządu, prokurentów i komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

2. Dwa zezwolenia na pracę dla tej samej osoby?

Często członkowie zarządu, prokurenci lub komplementariusze pełną swoją funkcję równolegle w ramach stosunku korporacyjnego (powołanie do zarządu, udzielenie prokury, uczestnictwo w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) oraz odrębnego stosunku zatrudnienia (np. umowa o pracę, kontrakt menedżerski).

W takim wypadku cudzoziemcy mogą spełniać warunki uzyskania zezwolenia typu „A” oraz zezwolenia typu „B”.

3.  O typie zezwolenia decyduje zakres obowiązków

Jeżeli członkowie zarządu, prokurenci lub komplementariusze oprócz pełnionej funkcji realizują zadania na podstawie stosunku zatrudnienia (np. umowa o pracę, kontrakt menedżerski) i zadania te wykraczają poza obowiązki związane z tą funkcją, wówczas spółka powinna uzyskać dla takiej osoby dwa odrębne zezwolenia na pracę.

4. Kiedy członek zarządu nie potrzebuje zezwolenia na pracę?

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są cudzoziemcy pełniący funkcję członka zarządu, prokurenta lub komplementariusza wyłącznie na podstawie stosunku powołania lub uczestnictwa w spółce (komplementariusze), jeżeli ich pobyt w Polsce nie przekracza 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Jeżeli osoby te są równolegle zatrudnione w spółce na podstawie umowy, należy uzyskać dla nich odpowiednie zezwolenie na pracę.

5.  Jak możemy Państwu pomóc?

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym:

  • obsługujemy procesy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce,
  • planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne,
  • prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców,
  • szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców.

6. Zapraszamy do kontaktu

Marcin CetnarowiczPaweł WyrębekJoanna Wymiatał

7. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie.

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k.

Poprzednie odcinki cyklu „Środa z Immigration” znajdą Państwo pod linkami: odcinek #1, odcinek #2 oraz odcinek #3.

Wróć do