Środy z Immigration – odcinek #2 – Jak legalnie zatrudniać obywatela Ukrainy po 24.02.2022?

1. Podstawowa zasada  

Legalne zatrudnienie obywatela Ukrainy wymaga legalnego pobytu oraz zalegalizowania pracy. 

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, zostały wprowadzone szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. 

Z ułatwień wprowadzonych specustawą korzystają zarówno obywatele, którzy wjechali do Polski po wybuchu wojny (24.02.2022 r.), jak i osoby, które przebywały w Polsce przed tą datą. 

2. Ułatwienia pobytowe dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski przed 24.02.2022? 

Legalny pobyt obywatela Ukrainy w Polsce rozpoczęty przed 24.04.2022 ulega przedłużeniu w zależności od rodzaju tytułu pobytowego: 

  • do 31 grudnia 2022 r. – w przypadku osób przebywających w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy  
  • 18 miesięcy licząc od końca tytułu pobytowego wynikającego z: 
  • wizy Schengen wydanej przez organ polski 
  • wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen 
  • innego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen 
  • innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw obszaru Schengen w ramach ruchu bezwizowego. 

3. Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24.02.2022 

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski z Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku, korzystają z ochrony czasowej. Ich pobyt jest legalny przez 18 miesięcy – licząc od 24 lutego 2022 roku (niezależnie od daty przekroczenia granicy) – czyli do 23 sierpnia 2023 roku. 

Osoby te w terminie 90 dni od wjazdu do Polski powinny zarejestrować się i uzyskać numer PESEL-UKR. 

4. Ułatwienia związane z legalizacją zatrudnienia 

Specustawa przewiduje, że obywatele Ukrainy i ich małżonkowie mogą podejmować w Polsce pracę, o ile ich pobyt w Polsce jest legalny. 

W celu zalegalizowania zatrudnienia w/w osób pracodawca jest zobowiązany poinformować powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy. 

Uproszczona procedura legalizacji zatrudnienia dotyczy wszystkich obywateli Ukrainy przebywających w Polsce legalnie, niezależnie od daty ich wjazdu do Polski i rodzaju tytułu pobytowego. 

5. Jak możemy Państwu pomóc? 

Zespół Business & Employment Immigration SSW Pragmatic Solutions wspiera pracodawców w procesie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, w tym: 

  • kompleksowo obsługujemy procesów legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce 
  • planujemy procesy imigracyjne i relokacyjne 
  • prowadzimy audyty legalności zatrudnienia cudzoziemców 
  • szkolimy menedżerów i pracowników HR odpowiedzialnych za zatrudnianie cudzoziemców. 

6. Zapraszamy do kontaktu 

Marcin CetnarowiczPaweł WyrębekJoanna Wymiatał

7. Zastrzeżenie dotyczące porady prawnej:

Powyższy materiał dostępny jest nieodpłatnie i został zamieszczony wyłącznie w celu informacyjnym. Autorzy dołożyli starań, żeby informacje zawarte w tym materiale były kompletne, prawdziwe i aktualne. Materiał ten nie stanowi jednak porady prawnej, w związku z czym ani SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak Okoń sp.k. ani autorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonym materiale, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. 

Prawa autorskie: Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. O ile nie zastrzeżono, prawa do materiałów przysługują SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów tu zawartych w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp. k. 

Poprzedni odcinek cyklu „Środa z Immigration” znajdą Państwo pod linkiem: odcinek #1

Wróć do